Видання

Том 217 (CCХVІI). – у друці

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХVII: []. — у друці.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

 

Том 218 (CCХVIII). 1993 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХVIII: Історично-філософічна секція. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ниц­тво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві.

Том 216 (CCХVI). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХVІ: Філологічна секція. [Василь Ящун. Вибране із славісти­ки]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — 319 с.

_________________________

Зміст: 

Том 215 (CCХV). 2001 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. T. II. Збір­­ник стат­тей до 185-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка Ониш­ке­вичАся ГумецькаІван Фізер]. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — 416 с., іл.

_________________________

Том 214 (CCХІV). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Біб­лі­о­те­ка Про­ло­гу і Су­час­нос­ти, ч. 191.4. Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. Збір­ник ста­ттей до 175-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л.

Том 213 (CCХІІІ). 2000 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Літературно-науковий вістник. По­­­­­­каж­­­­­чик змісту. Том 1–109 (1898–1932) / Уклав Богдан Ясінський]. — Київ; Нью-Йорк: “Смо­ло­скип”, 2000. — 544 с., іл.

_________________________

Том 212 (CСХІІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 211 (CСХІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 210 (CСХ). 1991 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХ: Історично-філософічна секція. [Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський, 1878–1942 / Ре­дак­тор: Уля­на Ста­ро­соль­ська]. — Нью Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — XII+411 c., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 209 (CCIX). 1990 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. – Ч. 5. [Мо­­­­­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Па­дох Я. Су­ди й су­до­вий про­цес ста­­рої Ук­ра­ї­ни. На­рис іс­то­рії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то; Львів, 1990. — 128 с.

_________________________

Том 208 (CCVIII). 1990 р. Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІІІ: Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­­ня: Тру­хан Ми­рос­лав. Ук­ра­їн­ці в Поль­щі піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­­­ни, 1944–1984]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­­ней; То­рон­то, 1990. — XII+404 с., картосхеми.

_________________________

Том 207 (CCVII). 1987 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСVII: Праці Філологічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­­зі фол­кльо­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства]. — Па­риж; Нью-Йорк; Сід­ней; То­рон­то, 1987. — 333 с., іл.

_________________________

Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина ІІ.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том II / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 496 c., іл., карти.

_________________________

Том 205 (CCV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCV: Історично-філософічна секція. [Прав­ни­ча ко­мі­сія, ч. 2. У по­­шу­ках іс­то­рич­ної прав­ди / Збір­ник на по­ша­ну Ми­ко­ли Чу­ба­то­го, 1889–1975. Ре­дак­ція: Гри­гор Луж­ниць­кий і Ярос­лав Па­дох]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1987. — XXXII+548 c., іл.

_________________________

Том 204 (CCІV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІV: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­ня: Кар­ма­зин-Ка­ков­ський Все­во­лод. Ар­хі­тек­ту­ра бой­ків­ської цер­­кви]. — Нью-Йорк; Фі­ля­дель­фія, 1987. — 223 с., іл., карта.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання