Видання

Том 212 (CСХІІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 211 (CСХІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція.

Том 210 (CСХ). 1991 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХ: Історично-філософічна секція. [Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський, 1878–1942 / Ре­дак­тор: Уля­на Ста­ро­соль­ська]. — Нью Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — XII+411 c., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 209 (CCIX). 1990 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. – Ч. 5. [Мо­­­­­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Па­дох Я. Су­ди й су­до­вий про­цес ста­­рої Ук­ра­ї­ни. На­рис іс­то­рії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то; Львів, 1990. — 128 с.

_________________________

Том 208 (CCVIII). 1990 р. Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІІІ: Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­­ня: Тру­хан Ми­рос­лав. Ук­ра­їн­ці в Поль­щі піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­­­ни, 1944–1984]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­­ней; То­рон­то, 1990. — XII+404 с., картосхеми.

_________________________

Том 207 (CCVII). 1987 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСVII: Праці Філологічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­­зі фол­кльо­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства]. — Па­риж; Нью-Йорк; Сід­ней; То­рон­то, 1987. — 333 с., іл.

_________________________

Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том II / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 496 c., іл., карти.

_________________________

Том 205 (CCV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCV: Історично-філософічна секція. [Прав­ни­ча ко­мі­сія, ч. 2. У по­­шу­ках іс­то­рич­ної прав­ди / Збір­ник на по­ша­ну Ми­ко­ли Чу­ба­то­го, 1889–1975. Ре­дак­ція: Гри­гор Луж­ниць­кий і Ярос­лав Па­дох]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1987. — XXXII+548 c., іл.

_________________________

Том 204 (CCІV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІV: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­ня: Кар­ма­зин-Ка­ков­ський Все­во­лод. Ар­хі­тек­ту­ра бой­ків­ської цер­­кви]. — Нью-Йорк; Фі­ля­дель­фія, 1987. — 223 с., іл., карта.

_________________________

Том 203 (CCІІІ). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІІ: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­дження: Ве­ри­га В. Га­лиць­ка Со­ці­я­ліс­тич­на Со­вєт­ська Рес­пуб­лі­ка (1920 р.). Пер­ша боль­ше­виць­ка оку­па­ція Га­ли­чи­ни]. — Нью-Йорк; То­рон­­то; Па­риж; Мель­­бурн, 1986. — XVI+203 c., іл., карти.

_________________________

Том 202 (CСІІ). 1982 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Со­не­виць­кий Ле­о­­нід. Сту­дії з іс­то­рії Ук­ра­ї­ни]. — Па­риж; Ню Йорк; Сид­ней; То­рон­то, 1982. — 311 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 201 (CСІ). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІ: Філологічна секція. [Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Виб­ра­ні стат­ті про на­род­ну твор­чість. На 110-річ­чя на­род­жен­ня. 1871–1981 / Упо­ряд­ку­ван­ня, ре­­дак­ція і вступ­на стат­тя Бог­да­на Ро­ма­нен­чу­ка]. — Ню Йорк, 1981. — 288 с., іл.

_________________________

Том 200 (CС). 1980 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CC: [Праці] Українського соціологічного інституту. Ук­ра­їн­ські по­се­лен­ня. До­від­ник / Ре­дак­цій­на ко­леґія: Ата­нас М. Мі­ля­нич – го­лов­ний ре­дак­тор, Во­ло­ди­мир Н. Бан­де­ра, Ігор М. Гу­­рин, Все­во­лод В. Іса­їв. — Ню Йорк, 1980. — 351 с., карти.

_________________________

Том 199 (CXCIX). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. [Мо­но­гра­­фіч­не дос­лід­жен­ня: Но­во­сів­ський Іван М. На­рис іс­то­рії пра­ва Бу­­ко­ви­ни і Ба­са­ра­бії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1986. — XIII+[I]+180 c., іл., карта.

_________________________

Том 198 (CХCVIII). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІІ: Філологічна секція. [Іван Фран­ко – мис­тець і мис­ли­тель. Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 125-річ­чя на­ро­дин і 65-річ­чя смер­ти Іва­­на Фран­ка / Ре­дак­ція: Ев­ген Фе­до­рен­ко]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­­то, 1981. — XI+212 c., іл.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання