Видання

Том 176 (CLХXVI). 1962 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVI: [Та­рас Шев­чен­ко / Збір­ник до­по­ві­дей Сві­то­во­го Кон­ґре­су Ук­ра­їн­ської Віль­ної На­у­ки для вша­ну­ван­ня сто­річ­чя смер­ти пат­ро­на НТШ / За ре­дак­ці­ю: В. Сте­цюкаБ. Крав­ціва]. — Ню Йорк; Па­­риж; То­рон­то, 1962. — 270 с., іл.

Том 175 (CLXХV). 1964 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXV: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­­лі­д­жен­ня: Ви­нар Б. Ук­ра­їн­ська про­мис­ло­вість. Сту­дія со­вєт­сько­го ко­­­­ло­ні­я­ліз­му. Том I]. — Па­­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен, 1964. — 398 c.

_________________________

Том 174 (CLХXІV). 1963 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIV: Праці Історично-філософічної секції. [Монографічне до­­слі­джен­­­ня: Мацьків Т. Мазепа в світлі сучасних йому німець­ких дже­рел / Mackiw T. Mazepa im Lichte der Zeitgenössischen Deu­tschen Quel­len]. — Мюнхен, 1963. — 112 с., іл., карта.

_________________________

Том 173 (CLXХІІІ). 1962 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIII: Праці Історично-філософічної секції. [Збір­ник на по­­ша­ну ук­ра­їн­ських уче­них, зни­ще­них боль­ше­виць­кою Мос­квою. Нак­ла­дом осе­ред­ку пра­ці На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка в Чі­ка­ґо / Ре­дак­тор Ма­рія Ов­ча­рен­ко]. — Па­риж; Чі­ка­ґо, 1962. — 356 с.

_________________________

Том 172 (CLХXІІ). 1960 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 28. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Сте­па­на Смаль-Стоць­ко­го / Ре­­дак­тор Кость Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1960. — 84+14 с., іл.

_________________________

Том 171 (CLXХІ). 1961 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 30 / Ре­дак­ція: Во­ло­ди­мир До­ро­шен­коГри­гор Луж­ниць­кий. — Ню Йорк; Па­риж, 1961. — 192 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 170 (CLXХ). 1960 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХX: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­­с­лід­жен­ня: Ог­лоб­лин О. Геть­ман Іван Ма­зе­па та йо­го до­ба]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1960. — 408 c., іл., карта.

_________________________

Том 169 (CLХIX). 1962 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХIX: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції. [Збір­­ник на по­ша­ну Зе­но­на Ку­зе­лі / За ред. Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен; То­рон­то; Сід­­ней, 1962. — VII + 584 с., іл., карти.

_________________________

Том 168 (CLХVIII). 1958 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVIII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 29. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Ко­ва­лів П. Ос­­­но­ви фор­му­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми схід­ньо­сло­в’ян­­ськи­ми мо­ва­ми / Ре­дак­тор К. Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Париж; Сід­ней; То­­рон­то, 1958. — 240 с.

_________________________

Том 167 (CLХVII). 1958 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVII: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. [Ог­лоб­лин-Гло­бен­ко М. Іс­то­ри­ко-лі­те­ра­тур­ні стат­ті / Упо­ряд­ку­вав Іван Ко­ше­лі­вець]. — Нью-Йорк; Па­­риж; Мюн­хен, 1958. — 160 с., іл.

_________________________

Том 165 (CLХV). 1956 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХV: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 26 / Ре­дак­тор: д[ок­то]р Кость Ки­сі­лев­ський. — Нью-Йорк; Па­риж, 1955. — 135 с.

_________________________

Зміст: 

Том 166 (CLХVI). 1957 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 27. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” в Джер­зі Си­ті. Н[ью]-Дж[ерсі]. У сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка. Збір­ник праць і стат­тей при­го­то­ва­­­них на на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію 12 і 13 трав­ня 1956, у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” / Ре­дак­ційна ко­ле­ґія: К.

Том 164 (CLХІV). 1955 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІV: Праці Історично-філософічної секції. [Відбитка із “За­­­пи­­сок ЧСВВ” (т. II, зош[ит] 1–2). Корона Данила Романовича (1253–1953). До­по­ві­ді Римської Сесії II Наукової Конференції НТШ (Рим, 18 грудня 1953 р.) / [Редактор] АГВе­ли­кий]. — Рим; Па­риж; Мюн­­хен, 1955. — 80 с.

_________________________

Том 160 (CLХ). 1953 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХ: Праці Історично-філософічної секції. [Ку­бі­йо­вич В. Ет­ніч­ні гру­пи Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­ни) на 1. 1. 1939 р. Час­ти­на I: Ет­ног­ра­фіч­на кар­та Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­на)]. — Лон­дон; Мюн­хен; Нью-Йорк; Па­риж, 1953. — [1]+15 с., , чотириколірні карти. — С. 1 обкл.

_________________________

Том 162 (CLХІІ). 1954 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІ: Збірник Філологічної секції. – Т. 25 / [Редне вказаний]. — Нью-Йорк; Па­риж, 1954. — 96 с., кар­т.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання