Видання

Том 192 (CXСІІ). 1976 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCII: Сек­ція Іс­то­рії Ук­ра­ї­ни і чле­ни Іс­то­рич­но-фі­ло­со­фіч­ної сек­­ції. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ко­во­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ / [Редактори]: Мат­вій Ста­хів, директор; Ле­о­нід Пол­та­ва і Вя­че­слав Да­ви­ден­ко, мовні редактори; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науковий се­­кре­тар]. — Ню

Том 191 (CXСІ). 1981 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCI: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­ні до­слі­д­жен­ня]: Шлем­ке­вич М. Сут­ність фі­ло­со­фії; Куль­чиць­кий О. Вве­ден­ня в проб­ле­ма­ти­ку сут­нос­ти фі­ло­со­фії]. — Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­­­­хен, 1981. — [4]+VIII+[I]+255 с., іл.

_________________________

Том 190 (CХС). 1975 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХC: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­слі­д­жен­­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­к­льо­­ру За­­кар­пат­тя]. — Па­риж; Мюн­хен, 1975. — 118 с., іл.

_________________________

Том 189 (CLXХХIX). 1976 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIX: Праці Історично-філософічної секції. Ук­ра­їн­ське Іс­то­рич­не То­ва­рис­тво. Се­рія: Іс­то­рич­ні мо­ног­ра­фії. – Том 3.

Том 188 (CLХХXVIII). 1970 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVIII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Гай­ке В.-Д. Ук­ра­їн­ська ди­ві­зія “Га­ли­чи­на”. Іс­то­рія фор­му­ван­ня і бо­йо­вих дій у 1943–1945 ро­ках]. — То­рон­­то; Па­риж; Мюн­хен, 1970. — 278 с., іл., карти та картосхеми.

Том 187 (CLXХХVII). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVII: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ково­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ.

Том 186 (CLХXХVI). 1969 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVI: Праці Історично-філософічної секції. [Збір­ник на по­­­ша­­ну Олек­сан­дра Шуль­ги­на (1889–1960) / За ре­дак­ці­єю Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Па­риж; Мюн­­­хен, 1969. — 359 с., іл.

_________________________

Том 185 (CLXХХV). 1969 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXV: Збірник Філологічної секції. – Т. 34 / Ре­дак­тор П. Ко­ва­лів. — Нью-Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1969. — 186 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

Том 184 (CLХХXІV). 1968 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIV: Збірник Філологічної секції. – Т. 33. [Іван Фран­ко. Збір­­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. II / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1968. — 176 с.

_________________________

Том 183 (CLXХХІІІ). 1967 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIІI: Збірник Філологічної секції. – Т. 32. [Іван Фран­ко. Збір­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. I / Ре­дак­тор В Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­­то, 1967. — 203 с.

_________________________

Том 182 (CLХХXІІ). 1967 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Ґоль­дель­ман Со­ло­мон І. Жи­дів­ська на­ці­о­наль­на ав­то­но­мія в Ук­ра­ї­ні. 1917–1920]. — Мюн­хен; Па­риж; Єру­са­лим, 1967. — 140 с., іл.

_________________________

Том 181 (CLXХХІ). 1966 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXI: [Ре­лі­гія в жит­ті ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду / Збір­ник ма­те­рія­лів На­у­ко­вої Кон­фе­рен­ції у Рок­ка ді Па­па (18–20. X. 1963).

Том 180 (CLXXХ). 1965 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXX: Збірник Філологічної секції. – Т. 31: [Шев­чен­ко і ми // Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 150-річ­чя з дня на­род­жен­ня Та­ра­са Шев­чен­ка / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — 159 с., іл.

_________________________

Том 179 (CLXХIX). 1965 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIX: [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Смаль-Стоць­кий С. Т. Шев­чен­ко. Ін­тер­пре­та­ції]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — XIV+240 c., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 178 (CLХXVIII). 1964 р. Праці Філоcофічно-історичної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVIII: Праці Філоcофічно-історичної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Чу­ба­тий М. Кня­жа Русь-Ук­ра­ї­на та ви­ник­нен­ня трьох схід­ньос­лов’ян­ських на­цій]. — Ню Йорк; Па­риж, 1964. — 159 с. + кар­ти.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання