Видання

Том 169 (CLХIX). 1962 р. Праці Філологічної та Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХIX: Праці Філологічної та Історично-філософічної секції. [Збір­­ник на по­ша­ну Зе­но­на Ку­зе­лі / За ред. Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен; То­рон­то; Сід­­ней, 1962. — VII + 584 с., іл., карти.

_________________________

Том 168 (CLХVIII). 1958 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVIII: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 29. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Ко­ва­лів П. Ос­­­но­ви фор­му­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми схід­ньо­сло­в’ян­­ськи­ми мо­ва­ми / Ре­дак­тор К. Ки­сі­лев­ський]. — Нью-Йорк; Париж; Сід­ней; То­­рон­то, 1958. — 240 с.

_________________________

Том 167 (CLХVII). 1958 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVII: Пра­ці Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. [Ог­лоб­лин-Гло­бен­ко М. Іс­то­ри­ко-лі­те­ра­тур­ні стат­ті / Упо­ряд­ку­вав Іван Ко­ше­лі­вець]. — Нью-Йорк; Па­­риж; Мюн­хен, 1958. — 160 с., іл.

_________________________

Том 165 (CLХV). 1956 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХV: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 26 / Ре­дак­тор: д[ок­то]р Кость Ки­сі­лев­ський. — Нью-Йорк; Па­риж, 1955. — 135 с.

_________________________

Зміст: 

Том 166 (CLХVI). 1957 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХVI: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 27. [На по­ша­ну сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” в Джер­зі Си­ті. Н[ью]-Дж[ерсі]. У сто­річ­чя на­ро­дин Іва­на Фран­ка. Збір­ник праць і стат­тей при­го­то­ва­­­них на на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію 12 і 13 трав­ня 1956, у ви­дан­ні НТШ і “Сво­бо­ди” / Ре­дак­ційна ко­ле­ґія: К.

Том 164 (CLХІV). 1955 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІV: Праці Історично-філософічної секції. [Відбитка із “За­­­пи­­сок ЧСВВ” (т. II, зош[ит] 1–2). Корона Данила Романовича (1253–1953). До­по­ві­ді Римської Сесії II Наукової Конференції НТШ (Рим, 18 грудня 1953 р.) / [Редактор] АГВе­ли­кий]. — Рим; Па­риж; Мюн­­хен, 1955. — 80 с.

_________________________

Том 160 (CLХ). 1953 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХ: Праці Історично-філософічної секції. [Ку­бі­йо­вич В. Ет­ніч­ні гру­пи Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­ни) на 1. 1. 1939 р. Час­ти­на I: Ет­ног­ра­фіч­на кар­та Пів­ден­но-За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни (Га­ли­чи­на)]. — Лон­дон; Мюн­хен; Нью-Йорк; Па­риж, 1953. — [1]+15 с., , чотириколірні карти. — С. 1 обкл.

_________________________

Том 162 (CLХІІ). 1954 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІ: Збірник Філологічної секції. – Т. 25 / [Редне вказаний]. — Нью-Йорк; Па­риж, 1954. — 96 с., кар­т.

_________________________

Зміст: 

Том 163 (CLХІІІ). 1954 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Про­ко­по­вич В. “Пе­чать Ма­ло­рос­сій­ская”. Сфра­ґіс­тич­ні етю­ди / З бі­о­гра­фіч­ним на­ри­сом проф[есора] А. Яков­ле­ва]. — Па­риж; Нью-Йорк, 1954. — 112 с., іл.

_________________________

Том 161 (CLХІ). 1953 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХІ: Збір­ник Фі­ло­ло­гіч­ної сек­ції. – Т. 24 / [Редне вказаний]. — Нью Йорк; Па­риж, 1953. — 207 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 159 (CLІХ). 1949 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLIХ: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­­­с­­лі­д­жен­­ня: Яков­лів А. Ук­ра­їн­ський Ко­декс 1743 ро­ку “Пра­ва, по ко­­­­то­рымъ су­дит­ся ма­ло­рос­сій­скій на­родъ”. Йо­го іс­то­рія, дже­ре­ла та сис­­­­­­­те­ма­тич­ний вик­лад зміс­ту]. — Мюнхен, 1949. — 211 с.

_________________________

Том 158 (CLVIІІ). 1948 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІІI: Праці Філологічної секції. [Кни­гоз­нав­чий ін­сти­тут. – T. I: Пе­лен­ський Є. Ю. Ucrain­i­ca в за­хід­но-ев­ро­пей­ських мо­вах. Ви­б­ра­­на біб­лі­ог­ра­фія]. — Мюнхен, 1948. — 111 с.

_________________________

Том 157 (CLVІІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVІI: Праці Історично-філософічної секції  [Мо­ног­ра­фіч­не до­­с­лі­­д­жен­ня: Окін­ше­вич Л. Знач­не вій­сько­ве то­ва­рис­тво в Ук­ра­ї­ні-Геть­­­ман­­щи­ні XVII–XVIII ст.]. — Мюнхен, 1948. — [2]+231 с.

_________________________

Том 156 (CLVІ). 1948 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLVI: Праці Історично-філософічної секції. [В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948) / За ред. Бориса Крупницького]. — Мюнхен, 1948. — 170 с.

_________________________

Зміст: 

Том 155 (CLV). 1937 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLV: Праці Філологічної секції / За ред. Василя Сімовича. — Львів, 1937. — [4]+370 с.

_________________________

Зміст: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання