Видання

Том 188 (CLХХXVIII). 1970 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVIII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Гай­ке В.-Д. Ук­ра­їн­ська ди­ві­зія “Га­ли­чи­на”. Іс­то­рія фор­му­ван­ня і бо­йо­вих дій у 1943–1945 ро­ках]. — То­рон­­то; Па­риж; Мюн­хен, 1970. — 278 с., іл., карти та картосхеми.

Том 187 (CLXХХVII). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVII: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ково­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ.

Том 186 (CLХXХVI). 1969 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVI: Праці Історично-філософічної секції. [Збір­ник на по­­­ша­­ну Олек­сан­дра Шуль­ги­на (1889–1960) / За ре­дак­ці­єю Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Па­риж; Мюн­­­хен, 1969. — 359 с., іл.

_________________________

Том 185 (CLXХХV). 1969 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXV: Збірник Філологічної секції. – Т. 34 / Ре­дак­тор П. Ко­ва­лів. — Нью-Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1969. — 186 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

Том 184 (CLХХXІV). 1968 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIV: Збірник Філологічної секції. – Т. 33. [Іван Фран­ко. Збір­­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. II / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1968. — 176 с.

_________________________

Том 183 (CLXХХІІІ). 1967 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIІI: Збірник Філологічної секції. – Т. 32. [Іван Фран­ко. Збір­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. I / Ре­дак­тор В Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­­то, 1967. — 203 с.

_________________________

Том 182 (CLХХXІІ). 1967 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Ґоль­дель­ман Со­ло­мон І. Жи­дів­ська на­ці­о­наль­на ав­то­но­мія в Ук­ра­ї­ні. 1917–1920]. — Мюн­хен; Па­риж; Єру­са­лим, 1967. — 140 с., іл.

_________________________

Том 181 (CLXХХІ). 1966 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXI: [Ре­лі­гія в жит­ті ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду / Збір­ник ма­те­рія­лів На­у­ко­вої Кон­фе­рен­ції у Рок­ка ді Па­па (18–20. X. 1963).

Том 180 (CLXXХ). 1965 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXX: Збірник Філологічної секції. – Т. 31: [Шев­чен­ко і ми // Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 150-річ­чя з дня на­род­жен­ня Та­ра­са Шев­чен­ка / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — 159 с., іл.

_________________________

Том 179 (CLXХIX). 1965 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIX: [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Смаль-Стоць­кий С. Т. Шев­чен­ко. Ін­тер­пре­та­ції]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — XIV+240 c., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 178 (CLХXVIII). 1964 р. Праці Філоcофічно-історичної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVIII: Праці Філоcофічно-історичної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Чу­ба­тий М. Кня­жа Русь-Ук­ра­ї­на та ви­ник­нен­ня трьох схід­ньос­лов’ян­ських на­цій]. — Ню Йорк; Па­риж, 1964. — 159 с. + кар­ти.

_________________________

Том 177 (CLXХVII). 1963 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVII: [На по­ша­ну сім­де­ся­ти­річ­чя на­ро­дин Ро­ма­на Смаль-Стоць­­ко­го / Ре­дак­то­ри: Ва­силь Лев і Мат­вій Ста­хів]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1963. — 414 с., іл.

_________________________

Том 176 (CLХXVI). 1962 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVI: [Та­рас Шев­чен­ко / Збір­ник до­по­ві­дей Сві­то­во­го Кон­ґре­су Ук­ра­їн­ської Віль­ної На­у­ки для вша­ну­ван­ня сто­річ­чя смер­ти пат­ро­на НТШ / За ре­дак­ці­ю: В. Сте­цюкаБ. Крав­ціва]. — Ню Йорк; Па­­риж; То­рон­то, 1962. — 270 с., іл.

Том 175 (CLXХV). 1964 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXV: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­­лі­д­жен­ня: Ви­нар Б. Ук­ра­їн­ська про­мис­ло­вість. Сту­дія со­вєт­сько­го ко­­­­ло­ні­я­ліз­му. Том I]. — Па­­риж; Нью-Йорк; Мюн­хен, 1964. — 398 c.

_________________________

Том 174 (CLХXІV). 1963 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIV: Праці Історично-філософічної секції. [Монографічне до­­слі­джен­­­ня: Мацьків Т. Мазепа в світлі сучасних йому німець­ких дже­рел / Mackiw T. Mazepa im Lichte der Zeitgenössischen Deu­tschen Quel­len]. — Мюнхен, 1963. — 112 с., іл., карта.

_________________________

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання