Видання

Том 203 (CCІІІ). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІІ: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­дження: Ве­ри­га В. Га­лиць­ка Со­ці­я­ліс­тич­на Со­вєт­ська Рес­пуб­лі­ка (1920 р.). Пер­ша боль­ше­виць­ка оку­па­ція Га­ли­чи­ни]. — Нью-Йорк; То­рон­­то; Па­риж; Мель­­бурн, 1986. — XVI+203 c., іл., карти.

_________________________

Том 202 (CСІІ). 1982 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Со­не­виць­кий Ле­о­­нід. Сту­дії з іс­то­рії Ук­ра­ї­ни]. — Па­риж; Ню Йорк; Сид­ней; То­рон­то, 1982. — 311 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Том 201 (CСІ). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІ: Філологічна секція. [Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Виб­ра­ні стат­ті про на­род­ну твор­чість. На 110-річ­чя на­род­жен­ня. 1871–1981 / Упо­ряд­ку­ван­ня, ре­­дак­ція і вступ­на стат­тя Бог­да­на Ро­ма­нен­чу­ка]. — Ню Йорк, 1981. — 288 с., іл.

_________________________

Том 200 (CС). 1980 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CC: [Праці] Українського соціологічного інституту. Ук­ра­їн­ські по­се­лен­ня. До­від­ник / Ре­дак­цій­на ко­леґія: Ата­нас М. Мі­ля­нич – го­лов­ний ре­дак­тор, Во­ло­ди­мир Н. Бан­де­ра, Ігор М. Гу­­рин, Все­во­лод В. Іса­їв. — Ню Йорк, 1980. — 351 с., карти.

_________________________

Том 199 (CXCIX). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. [Мо­но­гра­­фіч­не дос­лід­жен­ня: Но­во­сів­ський Іван М. На­рис іс­то­рії пра­ва Бу­­ко­ви­ни і Ба­са­ра­бії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1986. — XIII+[I]+180 c., іл., карта.

_________________________

Том 198 (CХCVIII). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІІ: Філологічна секція. [Іван Фран­ко – мис­тець і мис­ли­тель. Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 125-річ­чя на­ро­дин і 65-річ­чя смер­ти Іва­­на Фран­ка / Ре­дак­ція: Ев­ген Фе­до­рен­ко]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­­то, 1981. — XI+212 c., іл.

_________________________

Том 197 (CXCVII). 1979 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІ: Філологічна секція. [Ми­хай­ло Драй-Хма­ра. З лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­вої спад­щи­ни / За­галь­на ре­дак­ція, ви­бір та упо­ряд­ку­ван­ня, при­­міт­ки та ко­мен­та­рі Гри­го­рія Кос­тю­ка]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1979. — 409 с., іл.

_________________________

Том 196 (CХCVI). 1978 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІ: Пра­ці На­у­ко­вої Кон­фе­рен­ції Хе­міч­но-бі­о­ло­гіч­но-ме­дич­­ної сек­ції На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка і Від­ді­лу при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук Ук­ра­їн­ської Віль­ної Ака­де­мії На­ук / Ди­рек­тор і ре­дак­тор Олек­­­сан­дер З.

Том 195 (CXCV). 1982 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCV: Філологічна секція. [Лі­те­ра­тур­ні про­це­си піс­ля Дру­гої сві­­то­вої вій­ни. Ог­ля­ди і виб­ра­ні пи­тан­ня ук­ра­їн­ської та ін­ших лі­те­ра­тур / Ре­дак­цій­на ко­ле­гія: Бог­дан Ро­ма­нен­чукНа­та­лія Па­зу­някЛе­о­нід Руд­ниць­кий]. — Фі­ля­дель­фія; Ню Йорк, 1982. — 256 с., іл.

Том 194 (CХCІV). 1978 р. Секція Історії України.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCIV: Секція Історії України. [Ми­хай­ло Гру­шев­ський. У 110-ті ро­ко­ви­ни на­род­жен­ня, 1876–1976. Стат­ті, спо­га­ди, до­ку­мен­ти і ко­мен­та­рі / [Редактори]: Мат­вій Ста­хів, директор; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науко­вий секретар. Зла­див до дру­ку Мат­вій Ста­хів. Мов­ний ред.

Том 193 (CXCІІІ). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCIII: Філологічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня]: Лев В. Бог­дан Леп­кий. 1872–1941. Жит­тя і твор­чість / [Редак­то­ри]: Ва­силь Лев, директор; Ва­силь Ве­р­ган, секретар; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науко­вий секретар]. — Ню Йорк; Па­риж; Сід­­ней; То­рон­то, 1976. — 399 с., іл.

Том 192 (CXСІІ). 1976 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCII: Сек­ція Іс­то­рії Ук­ра­ї­ни і чле­ни Іс­то­рич­но-фі­ло­со­фіч­ної сек­­ції. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ко­во­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ / [Редактори]: Мат­вій Ста­хів, директор; Ле­о­нід Пол­та­ва і Вя­че­слав Да­ви­ден­ко, мовні редактори; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науковий се­­кре­тар]. — Ню

Том 191 (CXСІ). 1981 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCI: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­ні до­слі­д­жен­ня]: Шлем­ке­вич М. Сут­ність фі­ло­со­фії; Куль­чиць­кий О. Вве­ден­ня в проб­ле­ма­ти­ку сут­нос­ти фі­ло­со­фії]. — Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­­­­хен, 1981. — [4]+VIII+[I]+255 с., іл.

_________________________

Том 190 (CХС). 1975 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХC: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­слі­д­жен­­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­к­льо­­ру За­­кар­пат­тя]. — Па­риж; Мюн­хен, 1975. — 118 с., іл.

_________________________

Том 189 (CLXХХIX). 1976 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIX: Праці Історично-філософічної секції. Ук­ра­їн­ське Іс­то­рич­не То­ва­рис­тво. Се­рія: Іс­то­рич­ні мо­ног­ра­фії. – Том 3.

Сторінки

Підписатися на RSS - Видання