Том 176 (CLХXVI). 1962 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVI: [Та­рас Шев­чен­ко / Збір­ник до­по­ві­дей Сві­то­во­го Кон­ґре­су Ук­ра­їн­ської Віль­ної На­у­ки для вша­ну­ван­ня сто­річ­чя смер­ти пат­ро­на НТШ / За ре­дак­ці­ю: В. Сте­цюкаБ. Крав­ціва]. — Ню Йорк; Па­­риж; То­рон­то, 1962. — 270 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Сте­цюк В., Крав­ців Б. Пе­ред­мо­ва. — С. 7–8; Ві­доз­ва На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка з при­во­ду со­тих ро­ко­вин смер­ти йо­го Пат­ро­на Та­ра­са Шев­­чен­ка в 1961 ро­ці. — С. 9–11; Ре­зо­лю­ції Сві­то­во­го Конґре­су Укра­їн­ської Віль­ної На­у­ки в Ню Йор­ку – 17–19-го бе­рез­ня 1961. — С. 12–16.

[Наукові статті]

Лев В. Виз­во­ле­ний Шев­чен­ко і йо­го лі­те­ра­тур­на твор­чість в рр. 1857–1858. — С. 17–26;

Кня­жин­ський А. Фі­ло­со­фія Шевчен­ка. Шев­чен­ко – тво­рець ук­ра­їн­сько­го іде­а­ліз­му. — С. 27–39;

Кед­рин[-Руд­ниць­кийІ. Міс­це Шев­чен­ка в іс­то­рії ук­ра­їн­ської по­лі­тич­ної дум­ки. — С. 40–53;

Лу­ців Л. Та­­рас Шев­чен­ко про мос­ка­лів і Мос­ков­щи­ну: [Вступ]; [1.] Т. Шев­чен­ко про Б. Хмельниць­ко­го і Переяславський договір; [2.] Т. Шев­чен­ко про гетьмана І. Мазепу та Петра I; [3.] Шев­чен­ко про Мос­ков­щи­ну Миколи I. — С. 54–67;

Дом­бров­ський О. Ан­тич­­на те­ма­ти­ка в по­е­тич­ній твор­чос­ті Шев­чен­ка. — С. 68–76;

Лін­чев­ський Г. Дра­ма­тургіч­на твор­чість Шев­чен­ка й ін­сце­ні­за­ції йо­го по­е­тич­них тво­рів. — С. 77–90;

Ко­ва­лів П. На­род­но-по­е­тич­ні фор­ми в по­е­зі­ях Шев­чен­ка. — С. 91–102;

Man­­ning C. A. The in­flu­ence of Bryul­lov on Shevchen­ko. — С. 103–109;

Чи­ров­ський М. Кар­­ти­на со­ці­яль­но-еко­но­міч­но­го по­ло­жен­ня Ук­ра­ї­ни в по­е­зі­ях Та­ра­са Шев­чен­ка: [Вступ]; [1.] Загальний еко­но­мічний образ України в половині 19 сто­річ­чя; [2.] Со­ці­яль­ні недоліки; [3.] Еко­номічна експлуатація; [4.] Госпо­дар­ська дія; Закін­чен­ня. — С. 110–120;

При­дат­ке­вич Р. Та­рас Шев­чен­ко в істо­рії ук­ра­їн­ської і ев­ро­пей­ської му­зи­ки 19-ого сто­річ­чя: 1. На міжнарод­но­му му­зичному ос­тро­ві; 2. Капелі й театри на Укра­ї­ні; 3. Шукання профе­сій­них мож­ливостей; 4. Хар­ків, як музичний центр; 5. Те­атр і концерти в Киє­ві; 6. Одеса й українська кля­сична сим­­фонія; 7. Українська муза знаходить свій Парнас; 8. Музика в поезії; 9. Зна­чен­ня Шевченка в роз­вит­ку музики, особливо української музичної твор­чос­ти 19-ого віку. — С. 121–147;

Янів В. Ук­ра­їн­ська ро­ди­на в по­е­тич­ній твор­чос­ті Шев­чен­ка: [Вступ]; [1.] Ек­с­­позиція проблематики; [2.] Зна­чен­ня любови для українців; [3.] Непо­руш­ні закони морального життя; [4.] Со­ціяльна та політична причина родин­них трагедій в Україні; [5.] Ідеал по­дружної гармонії; [6.] Батьки та діти; [7.] Ха­та в житті ук­ра­їн­ської ро­ди­ни; Висновки. — С. 148–186;

Ра­бій-Кар­пін­ська С. Ук­ра­їн­ська жін­ка та її приз­на­чен­ня в тво­рах Та­ра­са Шев­чен­ка. — С. 187–201;

Ки­сі­­лев­ський К. Пра­во­пис­ні сис­те­ми трьох пер­ших ви­дань “Коб­за­ря”. — С. 202–208;

Лев В. Шев­чен­ко­ві тво­ри в ре­дак­ції Бог­да­на Леп­ко­го. — С. 209–222;

Пав­ло­вич П. Шев­чен­ко­ві ду­ми в піс­нях Сте­па­на Ру­дан­сько­го. — С. 223–233;

Ко­ва­лів-Бе­­­рест Б. Та­рас Шев­чен­ко і ук­ра­їн­ське кі­но. — С. 234–252 + 11 іл.;

За­гай­ке­вич Б. Культ Шев­чен­ка в Га­ли­чи­ні до Пер­шої сві­то­вої вій­ни. — С. 253–262;

Сте­­цюк В. Під­сум­ки [Сві­то­во­го] Кон­ґре­су Ук­ра­їн­ської Віль­ної На­у­ки. — С. 263–268.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_176_Taras_Shevchenko_Zbirnyk_dopovidei_Svitovoho_Konhresu_Ukrainskoi_Vilnoi_Nauky/