Том 185 (CLXХХV). 1969 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXV: Збірник Філологічної секції. – Т. 34 / Ре­дак­тор П. Ко­ва­лів. — Нью-Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1969. — 186 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Від ре­дак­ції. — С. 5.

[Наукові статті]

Smal-Stocki R. So­viet Linguis­tic Theories. — С. 7–15;

Ко­ва­лів П. Здо­бут­ки з ук­ра­їн­сько­го мо­воз­нав­ства на еміґра­ції. — С. 17–33;

Sla­vu­­tych Yar. The End­ings -ovi (-evi) con­tra -u (-ju) in Ukraini­an. — С. 35–41;

Чап­­лен­ко В. По­ход­жен­ня на­зов “гу­цул”, “бой­ко”, “лем­ко” та спо­рід­не­них із ни­ми слів. — С. 43–58;

Гор­бач О. Ді­я­лек­тич­ний слов­ник пів­ніч­но-доб­руд­жан­­ської го­вір­ки с. Му­ру­гиль над Ду­на­єм. [Додаток]: Слов­ник. Рез. нім. мо­вою. — С. 59–83;

Ко­ва­лів П. Зас­лу­ги акад[еміка] Сте­па­на Смаль-Стоць­ко­го для ук­ра­їн­­ської фі­ло­ло­гії. — С. 85–95;

Фе­сен­ко А. До пи­тан­ня ук­ра­їн­ської біб­лі­о­гра­­фії за­­кор­до­ном. — С. 97–112;

Жи­ла В. Ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра під ра­дян­ським ла­­дом. — С. 113–133;

Пав­ло­вич П. За­бу­тий по­ет Ва­ле­рі­ян Тар­но­град­ський. Жит­­тє­вий шлях, лі­те­ра­тур­на спад­щи­на, біб­лі­ог­ра­фія. — С. 135–140.

Ог­ля­ди і ре­цен­зії

Ки­сі­лев­ський К. Фі­ло­ло­гіч­ні пра­ці д[окто]ра Іва­на Пань­­ке­ви­ча. [Додаток]: Спис найважливіших наукових праць Іва­на Пань­ке­ви­ча. — С. 141–157 + 1 кар­тосхема;

Лев В. Ук­ра­їн­ські ре­ґі­о­на­ліс­тич­ні дос­лі­ди і пуб­лі­ка­ції по­за ме­жа­ми Ук­ра­ї­ни. — С. 159–165;

Ко­ва­лів П. Збір­ник праць з іс­то­рії ук­ра­їн­ської мо­ви. — С. 167–172;

Чап­лен­ко В. [Рец. на публ.:] Ко­ва­лів Пан­те­лей­мон. Лек­­сич­ний фонд лі­те­ра­тур­ної мо­ви Ки­їв­сько­го пе­рі­о­ду (X–XIV ст.). – Нью-Йорк, 1962. – T. I; Нью-Йорк, 1964. – T. II. — С. 173–175;

Sla­vu­tych Yar. [Рец. на публ.:] Rud­nyc’kyj J. B. An Etymo­log­i­cal Dic­tion­ary of the Ukraini­an Language. – Win­ni­peg: Ukra­i­ni­an Free Academy of Sci­ences, 1962–1967. – Six parts. – 576 p. — С. 177–178.

Хро­ні­ка

Ко­ва­лів П. Єв­ген Тим­чен­ко. Нек­ро­лог. — С. 179–181;

Лев В. Про­фе­сор д[окто]р Ро­ман Смаль-Стоць­кий. Нек­ро­лог. — С. 183–184 + 1 іл.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: