Том 206 (CCVI). 1988 р. Історично-філософічна секція. Частина ІІ.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІ: Історично-філософічна секція. [Лем­ків­щи­на. Зем­ля – лю­ди – іс­то­рія – куль­ту­ра. Том II / Ре­дак­тор Бог­дан О. Стру­мін­ський]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1988. — 496 c., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

1. Ет­ног­ра­фія:

Іс­то­рія дос­лід­жень:

Пів­ніч:

Кра­сов­ський І. Ма­те­рі­яль­на куль­ту­ра. — С. 7–13 + 1 іл.;

Си­виць­кий М. Ду­хо­ва куль­ту­ра. — С. 14–19 + 1 іл.

Пів­день:

Му­шин­ка М. [Ма­те­рі­яль­на і ду­хо­ва куль­ту­ра]. — С. 20–30 + 1 іл.

На­рис ет­ног­ра­фії:

Пів­ніч:

Кра­сов­ський І. Ма­те­рі­яль­на куль­ту­ра: [1.] Засоби прожитку; [2.] Сіль­­­ське будівництво; [3.] Традиційний одяг; [4.] Збереженість матеріяль-ної куль­тури. — С. 31–101 + 1 кар­та + 32 іл. + табл.;

Си­виць­кий М. Ду­хо­ва куль­ту­ра: [1.] Різ­дво; [2.] Новий рік; [3.] Водохрищі; [4.] Пущення; [5.] Велик­день; [6.] Юрія; [7.] Ру­саля; [8.] Собітка; [9.] Обжинки; [10.] Андрія; [11.] Вечір-ки; [12.] Наро­джен­ня і христини;  [13.] Весілля; [14.] Похорон; [15.] Народні пісні; [16.] Гри і забави; [17.] Леґенди і пе­ре­­ка­зи; [18.] Приказки; [19.] Гос­по­дар­­ський календар. — С. 102–194 + 13 іл. + ноти: С. 168, 170.

Пів­день:

Му­шин­ка М. Ма­те­рі­яль­на куль­ту­ра: [1.] Скотарство; [2.] Зби­­­­­ральництво, мисливство і рибальство; [3.] Землеробство; [4.] Транспорт; [5.] Ткац­­­­­тво; [6.] Будівництво; [7.] Народні промисли та ремесла; [8.] Одяг; [9.] На­род­на ме­ди­цина; [10.] Страва; [11.] Громадське життя; [12.] Сімейне життя. — С. 195–291 + 17 іл.;

Му­шин­ка М. Ду­хо­ва куль­ту­ра: [1.] Календарні обряди та поезія; [2.] Сі­мей­но-побутові обряди та поезія; [3.] Баляди; [4.] Істо­ричні пісні; [5.] Ліричні пісні; [6.] Дитячий фолкльор; [7.] Пісні літературного походження; [8.] Прислів’я та приказки; [9.] Загадки; [10.] Казки; [11.] Анекдо­ти; [12.] Ле­ґен­ди та перекази. — С. 292–406 + 13 іл.;

Му­шин­ка М. Біб­лі­ог­ра­фія. — С. 407–462 + 1 іл.

2. Еміґ­ра­ція:

Па­дох Я. [Еміґ­ра­ція]: [1.] Вступні завваги; [2.] Причини й труднощі еміґрації; [3.] Наплив еміґрантів до Америки; [4.] Новий світ – нові труд­­нощі; [5.] Лемківські організації; [6.] Лемківська преса; [7.] Канадська емі­ґра­ція; [8.] Післяслово. — С. 463–484 + 10 іл.

[б. п. Рез. англ. мовою:] Sum­mary. — С. 485;

[До­дат­ок]

 [Дуп­ляк М.]. По­кажчик імен. — С. 486–490;

[Дуп­ляк М.]. По­каж­чик міс­це­вос­тей. — С. 491–495.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/1335-lemkivshhina-zemlya-lyudi-istoriya-kultura-t-2/