Том 272 (CCLXХІІ). 2019 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLXХІІ: Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Микола Бондар, Олег Купчинський, Євген Нахлік, Леонід Рудницький, Тарас Салига, Назар Федорак. — Львів, 2019. — 664 с.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Історія літератури. Літературознавство

Назар ФЕДОРАК. Місце людини в середньовічному літературному творі й у процесі теоцентрично-антропоцентричного переходу. – С. 7.

Дарія СИРОЇД. Риторика тексту і риторика часу: „Комбіноване“ Мучеництво святої Теклі з Торжественника мінейного 1603 року. – С. 21.

Ольга ЧАПЛЯ. Танатологічні мотиви в поезії Лазаря Барановича. – С. 29     

Богдана КРИСА. „Сад Божественних пісень“ Григорія Сковороди на тлі української барокової традиції. – С. 38

Валерій КОРНІЙЧУК. Між Квіткою й Кулішем (романтична проза Миколи Устияновича). – С. 50 

Микола БОНДАР. „Чого ти ходиш на могилу?“ Тараса Шевченка: семантичні кореляції. – С. 70 

Ольга ХОМЕНКО. „Кобзар“ Тараса Шевченка японською мовою. – С. 95     

Алла ШВЕЦЬ. „Одна галичанка, симпатичная паньку“ (Наталія Кобринська — „Люба доня“ і „Пленіпотент“ Пантелеймона  Куліша в Галичині). – С. 113  

Галина ЛЕВЧЕНКО. „Він так багато зробив і для мене особисто: коли б не він, все життя моє минуло б зовсім по-іншому, зійшло б на інший шлях...“: Михайло Драгоманов, Олена Пчілка і цінності роду Драгоманових. – С. 130       

Євген НАХЛІК. Релігійне навернення пізнього Івана Франка. – С. 145         

Роман ГОЛОД. Іван Франко і Церква: у пошуках світоглядного порозуміння. – С. 173

Микола ЛЕГКИЙ. Проза Івана Франка: проблеми періодизації. – С. 182

Катерина ШМЕГА. Типи міжособистісних взаємин у маскулінному дискурсі прози Івана Франка. – С. 192

Мар’яна ГІРНЯК. Від історіософії до філософії людини: інтелектуальні пошуки в романі Леоніда Мосендза „Останній пророк“. – С. 204

Степан ХОРОБ. Художні особливості лірико-поетичної драматургії Олександра Олеся. – С. 216   

Тарас САЛИГА. ...З-під „зір чужих“ у „дні колишні“... (Богдан Кравців). – С. 232   

Олена СИРОЇД. Пісня „Кажут люде, же я умру“ в писемній та усній традиціях. – С. 258

Юлія АНДРУШКО. Артур Шопенгауер в українському письменстві ХІХ — початку ХХ століть: образ філософа, рецепція його творчости. – С. 286       

Ярема КРАВЕЦЬ. До джерел українсько-бельгійських зв’язків (бельгійські публікації Федора Вовка і Софії Русової). – С. 323

Історія мови. Мовознавство

Марія СКАБ. Церковнослов’янська спадщина в сучасній українській мові. – С. 334

Наталія БАГНЮК. Проповіді Данила Смотрицького середини XVI століття: Казання про Христові страсті. Антрополінґвістичний аналіз тексту. – С. 346  

Галина ТИМОШИК. Святописемний текст новозавітного канону в паремійному корпусі „Галицько-руських народніх приповідок“ Івана Франка. – С. 362  

Віктор ШУЛЬГАЧ. Антропонімні етюди (староукраїнські оніми Воблыи, Нороз, Неборак). – С. 437

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Мікротопонімія Львівщини з компонентом за. – С. 443   

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА. До проблеми семантичного аналізу дериватів у говірках української мови. – С. 460              

Микола МУШИНКА. Іван Панькевич — дослідник мови і культури Закарпаття (з додатком бібліографії праць ученого). – С. 479

Перекладознавство

Богдан СТАСЮК. Конфлікт редакцій старих перекладів і проблема їх перевидання. – С. 496

Світлана СУХАРЕВА. Польськомовні перекладацькі трансформації прози XVII століття: канон та авторська індивідуалізація. – С. 515

Роман КАРАГОДІН. Лінґвокультурна специфіка лексеми „шляхта“ й особливості її відтворення в перекладі Першого Литовського статуту англійською мовою. – С. 526

Матеріали

П’ятнадцять листів Василя Барки до Леоніда Рудницького.— Леонід РУДНИЦЬКИЙ. – С. 539 

Лист Юрія Дарагана до Василя Сімовича.— Євген ПШЕНИЧНИЙ. – С. 560

Віднайдені архіви або нові знахідки в листуванні Григорія Кочура та Ігоря Костецького.— Марія КОЧУР, Олеся ЛАЗАРЕНКО. – С. 565

Критика і бібліографія

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСНИХ ЄВАНГЕЛІЙ (Галицьке Євангеліє 1144 року.— [Івано-Франківськ, 2018].— С. 1—260; Лавришівське Євангеліє, кінець XIII — початок XIV століття.— К.: Вид-во „Горобець“, 2018.— Вступ.— С. 1—4; Тексти Євангелій і місяцеслов.— С. 5—378; Дослідження.— С. 379—454).— Олег КУПЧИНСЬКИЙ. – С. 591

Першы „Буквар“: факсімільнае ўзнаўленне: да 400-годдзя выдання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзаржаўны ўніверсытет.— Мінск, 2018.— 110+110+246 с.— Тарас ШМІГЕР. – С. 601             

Joanna Getka. U progu modernizacji. Ruskojкzyczne drukarstwo basyliaсskie XVIII wieku.— Warszawa, 2017.— 315 s.— Віктор МОЙСІЄНКО. – С. 606           

Скринник М. А. Історико-філософський контекст становлення української ідентичности. Монографія.— Львів: ТзОВ „Бізнес школа УБС“, 2018.— 214 с.— Ореста ПАРУБОЧА. – С. 610

Купчинська З. О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України. Монографія.— Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2016.— 1278 с.; 56 картосхем.—  Василь ЛУЧИК. – С. 619

Ярослав Поліщук. Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі.— Чернівці: Книги — ХХІ, 2018.— 272 с.— Галина ЛЕВЧЕНКО. – С. 623       

Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали: У 3 т. / Редкол.: Франк Сисин (голова) та ін.— Львів: Літопис, 2013.— Т. 1: Наукові праці.— 609 с.; 2016.— Т. 2: Матеріали до біографії.— 613 с.; 2019.— Т. 3: Газетні публікації, етнографічні та архівні матеріали.— 1023 с.— Михайло ГЛУШКО. – С. 628     

Юрій Барабаш. Вулиця Крокодилів / Невський проспект. І поза ними. Письменник на етнокультурному пограниччі.— К.: Темпора, 2017.— 280 с.— Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. – С. 647

Список ілюстрацій. – С. 657

Зміст українською мовою. – С. 658          

Зміст англійською мовою. – С. 661

_________________________

Цей том можна буде придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com