Том 260 (CCLX). 2010 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 2.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Тарас Гунчак, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Роман Шуст, Наталія Яковенко. — Кн. 2. — Львів, 2010. — 516 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Сармати на землях нинішньої України: проблема локалізації племен. — С. 7-23.

Володимир СОБЧУК. Формування території Кременецького повіту. — С. 24-53.

Микола КРИКУН. Розмежування володінь Речі Посполитої та Османської імперії 1703 року. — С. 54-88.

МАПОЗНАВСТВО

Уляна КРИШТАЛОВИЧ. Маєткові мапи в актах підкоморських судів XVII–XVIII століть. — С. 89-106.

ПРАПОРОЗНАВСТВО

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Прапори козацької доби. — С. 107-126.

Ігор СИТИЙ. Цехові прапори Лівобережної України. — С. 127-174.

Андрій СОВА. Історія прапора товариства „Сокіл-Батько“ у Львові. — С. 175-202.

КНИГОЗНАВСТВО

Марія ГОЛУБ. Львівська кирилична рукописна книга: історіографія, покрайні записи, оздоблення текстів та оправи. — С. 203-224.

Світлана ЗІНЧЕНКО. Історія формування колекції рукописних Євангелій у Націо­нальному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького. — С. 225-240.

МАТЕРІАЛИ

Олександр МАИОРОВ. Маловідомі грецькі джерела з історії русько-візантійських відносин початку XIII століття: текст, переклад, коментар. — С. 243-247.

Богдана ПЕТРИШАК. Перший відомий документ міської канцелярії Львова 1359 року: перспективи дослі­дження, історія зберігання та втрати. — С. 248-259.

Володимир ПОЛІЩУК. Лист князя Костянтина Івановича Острозького до Івана Богушовича Боговитиновича у відповідь на скаргу острозьких євреїв про порушення угоди на оренду турівського ставу (1525–1529). — С. 260-273.

Ігор ТЕСЛЕНКО. Сліди Франкенштайка на Волині. — С. 274-296.

Тетяна ГРИГОР’ЄВА. Лист великого посла до Османської імперії князя Криштофа Збаразького з .Констан­тинополя краківському каштелянові князю Єжи Збаразькому. — С. 297-307.

Наталія БІЛОУС. Листування київських міщан з воєводою Томашем Замойським (1619–1628). — С. 308-337.

Микола КРИКУН. Невідомі універсали Богдана Хмельницького та Івана Виговського. — С. 338-340.

Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ. Інформативно-джерельний потенціал фондів дворянських установ Російської імперії (За матеріалами „Київського дворянського депутатського зібрання"). — С. 341-350.

Микола КРИКУН. Офірний реєстр Брацлавського воєводства 1789 року. — С. 351-400.

Ігор ХОМИН. Медалі і плакєти в збірці Львівської галереї мистецтв. — С. 401-408.

Тетяна ДЕНИСОВА. Пам’ятки з гербом владики Лева Шептицького у збірках Національного музею у Львові імени Андрея Шептицького та „Студіону". — С. 409-420,

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Листування між Ярославом Пастернаком і Володимиром Кубійовичем (19571969). — С. 421-459.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Чернов Андрей. Хроники изнаночного времени. „Слово о полку Игореве" и его окрестности. – Санкт-Петербург, 2006. – 480 с.; 58 илл. — С. 463-467.

Орест КРУКОВСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Viktor L. Konyago, Orest V. Ladyzhynsky. The Legion of Ukrainian Sich Riflemen. Badges, Medals, and Other Ithems / Shevchenko Scientific Society. – Toronto, 2006. – Vol 41. – 79 p. — С. 467-473.

Мирослав ВОЛОЩУК [Рец. на публ.:] Šedivy Juraj. Mittelalterische Schriftkultur in Pressburg Kollegialkapitel. – Bratislava: Verlag Chronos, 2007. – 283 S. — С. 473-476.

Віталій ПЕРКУН [Рец. на публ.:] P. Dudziński. Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościo­łach chrześcijańskich. – Warszawa: DiG, 2007. – T. 1–2. — С. 476-478.

Ольга ІВАНОВА [Рец. на публ.:] Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової біб­ліотеки ім. В. Стефаника НАН України: Каталог. Т. I: XI–XVI ст. / Укладачі: М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуцаленко, О. О. Дзьобай, І. Я. Патер, І. Р. Сус, Г. В. Чуба. Передм. М. М. Кольбух. Уклад. наук.-довід. апарату: М. М. Кольбух, Я. П. Сеник / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – XLVI, 522 с. — С. 478-480.

Микола КРИКУН [Рец. на публ.:] А. Середа. Силистренско-Очаковският еялет през XVIII – нач. XIX в.: Административно-териториално устройство, селища и население в Северозападното Причерноморие. – София: Дио Мира, 2008. – 262 с. — С. 480-483.

Микола КРИКУН [Рец. на публ.:] Henryk Litwin. Równi do równych: Kijowska reprezentacja sejmowa. 1569–1648. – Warszawa: DiG, 2009. – 195 s. — С. 483-486.

Ігор СИТИЙ [Рец. на публ.:] Однороженко Олег. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI–XVIII ст.). – Харків: Просвіта, 2003. – 220 с.; Одно­роженко Олег. Українська земельна геральдика XVI–XVIII ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць. Ч. 11: У 2 част. – К.: Ін-т історії НАН України, 2004. – Част. 1. – С. 147–164; Однороженко Олег. Козацька територіальна геральдика кінця XVI–XVIII ст. – Харків: Просвіта, 2009. – 416 с. — С. 486-492.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Княжа доба. Історія і культура / Відпов. ред. акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич. Вип. 1. – Львів, 2007. – 336 с.; Княжа доба. Історія і культура / Відпов. ред. акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич. Вип. 2. – Львів, 2008. – 280 с.; Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 29—30 листопада 2007 р., Львів. – Львів, 2008. – 467 с.; „Слово о полку Ігоревім" та його доба: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конфе­ренції. Галич, 24 жовтня 2007 р. – Галич, 2007. – 217 с.; Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України: Матеріали Міжнародної наукової конферен­ції. Галич, 10–11 жовтня 2008 р. – Галич, 2008. – 214 с.; Дрогичинь 1253 Матеріали наукової конференції з нагоди 755-ї річниці коронації Данила Рома­новича. – Івано-Франківськ, 2008. – 186 с.; Фортеця: Збірник заповідника „Тустань“ на пошану Михайла Рожка / Під ред. Ю. Лукомського. – Львів, 2009. – 720 с. — С. 492-499.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Однороженко Олег. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. – Харків, 2009. – 311 с. — С. 499-501.

Іван КРУПСЬКИЙ, Юрій РОМАНИШИН [Рец. на публ.:] Костянтин Курилишин. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): за матеріалами україномовної ле­гальної преси: монографія / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів, 2010. – 328 с. — С. 501-506.

Список ілюстрацій. — С. 507-509.

Зміст українською мовою. — С. 510-512.

Зміст англійською мовою. — С. 513-515. 

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com