Том 252 (CСLІІ). 2006 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCLІI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Леонтій Войтович, Андрій Гречило, Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський, Юрій Слюсарчук, Наталія Яковенко. — Львів, 2006. — 807 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ТЕКСТОЛОГІЯ, ПАЛЕОГРАФІЯ

Тетяна ВІЛКУЛ. Дублі в літописах XI–XIII століть: походження текстів. — С. 7-28.

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Пізньоготичне фінансове письмо у канцелярії Львівського магістрату в першій половині XVI століття (На матеріалах ЦДІА України у Львові). — С. 29-52.

НУМІЗМАТИКА

Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ. Монетна система Галицької Руси в пізньому середньовіччі (XIV–XV ст.) і взаємний вплив грошового обігу в галицьких землях та сусідніх державах. — С. 53-67.

Роман ШУСТ. Еволюція монетного господарства Львова в XVI столітті. — С. 68-81.

СФРАГІСТИКА, ГЕРАЛЬДИКА, ПРАПОРНИЦТВО

Ігор СИТИЙ. Українські суддівські печатки другої половини XVIII століття. — С. 82-95.

Ірина СКОЧИЛЯС. Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Перемишльської єпархії кінця XVIII – початку XX століть. — С. 96-113.

Андрій ГРЕЧИЛО. Становлення українських національно-державних символів у 1917–1920 роках. — С. 114-142.

Андрій СОВА. Історія прапора товариства „Великий Луг“ у Львові. — С. 143-154.

ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ, ТОПОПРОЗОПОГРАФІЯ

Олександр МАЙОРОВ. Українське Прикарпаття – прабатьківщина хорватів. — С. 155-186.

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії. — С. 187-205.

Мар’яна ДОЛИНСЬКА. „Вулиці" львівських передмість у фіскальних документах останньої третини XVIII століття. — С. 206-227.

ІСТОРІЯ УСТАНОВ

Оксана ПОТИМКО. Шпиталі Львова XIV–XVIII століть (Історіографічні спостережен­ня). — С. 228-268.

Ігор СКОЧИЛЯС. Барський крилос Львівської єпархії на Поділлі: організаційна струк­тура, поділ на намісництва (деканати) і парафіяльна мережа (1747–1795 роки). — С. 269-303.

КАРТОЗНАВСТВО

Уляна КРИШТАЛОВИЧ. Карти демаркації державних кордонів Австрії кінця XVIII – початку XX століть. — С. 304-319.

ТЕРМІНИ НА ОЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, ВЕКСИЛОГРАФІЯ

Орест ЗАЯЦЬ. Професії виробничої сфери львівського міщанства (За реєстрами ново­прийнятих громадян XV–XVІІI століть). — С. 320-370.

Богдан ЯКИМОВИЧ. Базові вексилологічні поняття і терміни на їх позначення в укра­їнській мові. — С. 371-375.

ГЕНЕАЛОГІЯ

Даріуш ДОМБРОВСЬКИЙ. Руська (українська) середньовічна князівська родина (Рід Романовичів). — С. 376-409.

Володимир СОБЧУК. Шляхетський рід Денисків-Матвіївських. — С. 410-431.

ІНТРОЛІҐАТОРСТВО

Світлана ЗІНЧЕНКО. Історична реконструкція декоративного оздоблення золотарської оправи періоду X–XV століть на теренах Київської митрополії. — С. 432-439.

Олена ГАЛЬЧЕНКО. Деякі питання методичних засад визначення композиційного рішення у декоративному оздобленні східнослов’янських оправ. — С. 440-464.

Олександра ДЗЕНДЗЕЛЮК, Світлана ЗІНЧЕНКО. Навчання інтроліґаторського ремес­ла у Львові в XV–XVIII століттях. — С. 465-473.

МАТЕРІАЛИ

Ігор СМУТОК. Станова замкнутість/незамкнутість шляхти у XVI столітті (На прикладі дрібношляхетських родів Самбірського повіту). — С. 477-490.

Наталія БІЛОУС. Київська міська канцелярія XVI — середини XVII століть (До питання про рекон­струкцію). — С. 491-521.

Аґнешка БЕДЖИЦЬКА. Звіт про роботу козацької комісії у Києві у січні 1622 року. — С. 522-535.

Іван БУТИЧ. Нововиявлені універсали Богдана Хмельницького. — С. 536-539.

Микола КРИКУН. Ще один невідомий універсал Богдана Хмельницького. — С. 540-545.

Теодор МАЦЬКІВ. Англійський тижневик з 1659 року про перебування московського посла у Чигирині. — С. 546-550.

Ярослав ФЕДОРУК. Нові документи до історії грецько-російської дипломатії середини XVII століття (Інформація).— С. 551-555.

Микола КРИКУН. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій половині XVII сто­ліття. — С. 556-647.

Юрій ЛЕГУН. Господарські інвентарі як джерело до генеалогії селян Поділля. — С. 648-662.

Олена ВИННИЧЕНКО. Заповіти шляхти Руського воєводства першої половини XVIII століття (На матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду). — С. 663-686.

Вадим АДАДУРОВ. Immaginer L’invisibilité: уявлення офіційних чинників Наполеонівської імперії про укра­їнські землі під владою Росії (На основі аналізу „Статистичних описів" Малоросії з Архіву Історичної служби сухопутної армії Франції). — С. 687-707.

Мар’ян МУДРИЙ. „Згадки з життя свого і своєї родини": Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини XIX століття. — С. 708-762.

Віталій ПЕРКУН. Печатки протестантських кірх, пасторів та общин Правобережної України XIX–XX

століть. — С. 763-765.

Анатолій МИСЕЧКО. Перші україномовні печатки в Одесі. — С. 766-769.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Ћура Харди. Наследници Киjева. Измећу краяевске круне и татарског japмa. Студиjуа о державно-правном по ложаjу галичске и галичско-волинске княжевине до 1264. године. – Нови Сад, 2002. – 240 с. — С. 773-775.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2003. – 735 с. — С. 775-778.

Микола ДАНЧУК [Рец. на публ.:] Die Ukraine in Europa / Herausgegeben von Juliane Besters-Dilger unter Mitarbeit von Irma Oswald. – Wien; Köln; Weimar: Bohlau Verlag, 2003. — С. 778-780.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Коган В. M., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. – Санкт-Петербург: Паритет, 2004. – 686 с. — С. 780-782.

Ігор СМОЛЬСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Ґречило А. Герби і прапори міст і сіл України. – Львів, 2004. – Ч. І. – С. 120 + 44 с. — С. 782-783.

Тамара ДЕМЧЕНКО, Олександр ТАРАСЕНКО [Рец. на публ.:] Шандра В. Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX ст. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2005. – 427 с. — С. 783-790.

Андрій ЗАЯЦЬ [Рец. на публ.:] Петро Кулаковський. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648) / Національний університет „Острозька академія".– К.: Темпора, 2006. – 496 с.; 2 іл. — С. 790-797.

Список ілюстрацій. — С. 798-801.

Зміст українською мовою. — С. 802-804.

Зміст англійською мовою. — С. 805-807.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com