Том 244 (CCХLІV). 2002 р. Праці Археологічної комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІV: Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 748 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ

Вадим СТЕПАНЧУК. Неандертальці та крем’яна сировина: деякі аспекти вивчення взаємодії первісного суспільства і довкілля (На прикладі даних з палеоліту Криму). — С. 7.

Олександра КРОТОВА. Хронологія і періодизація верхньопалеолітичних пам’яток сте­пової зони Східноєвропейської рівнини. — С. 26.

Микола ОЛЕНКОВСЬКИЙ. Виокремлення археологічних культур східного епігравету на теренах України. — С. 44.

Наталія БУРДО. Ранньотрипільське поселення Лука-Врублівецька і проблема синхронізації Прекукутені-Кукутені-Трипілля. — С. 66.

Тарас ТКАЧУК. Фази розвитку і відносна хронологія шипинецької групи археологічних пам’яток. — С. 89.

Едуард ОВЧИННИКОВ. До питання про трипільське житлобудівництво (за результа­тами розкопок поселень хутір Незаможник і Зелена Діброва). — С. 115.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Пам’ятка солеваріння рубежу ранньої і середньої брон­зи в Північно-Східних Карпатах. — С. 140.

Сергій ЛИСЕНКО. Середнє Подніпров’я за доби пізньої бронзи. — С. 155.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Ще раз про зольники епохи пізньої бронзи — ранньозалізного часу: спроба реінтерпретації. — С. 179.

Сергій МАХОРТИХ. Військова справа кіммерійців. — С. 195.

Юрій БОЛТРИК. Тракти Скіфії — шляхи України. — С. 204.

Ігор ҐЕРЕТА. Місце так званих князівських поховань серед пам’яток черняхівської культури (На підставі нових досліджень). — С. 223.

Павло ПЕНЯК. Особливості поховального обряду давніх слов’ян Карпатського басейну. — С. 237.

Сергій ПИВОВАРОВ. Предмети з християнською та язичницькою символікою у дав­ньоруських старожитностях Буковини (Нові знахідки). — С. 247.

Василь РУДИЙ. Соціальна структура населення Перемишльської землі в IX — середині XIV століть. — С. 258.

Михайло КУЧИНКО. Могильники княжої доби Західної Волині, Холмщини і Підляшшя 264

Михайло КУЧИНКО. Кераміка Волині княжої доби. — С. 275.

Михайло РОЖКО. Зброя дальнього бою стародавньої Тустані (Наконечники стріл лука та самостріла (арбалета). — С. 287.

Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Тарас РОМАНЮК. Сторінки життя і діяльности Йосипа Пеленського. — С. 312.

Микола СТЕФАНОВИЧ. З історії антропологічних студій на заході України. — С. 320.

МАТЕРІАЛИ

Олександр СИТНИК. Подільський левалуазький технокомплекс. — С. 333.

Віктор ЧАБАЙ. Моделі використання крем’яної сировини та фауни в другому культурному шарі середньопалеолітичної стоянки Пролом II (Крим). — С. 355.

Юрій ДЕМИДЕНКО. Палеолітична стоянка Сюрень І (Крим): археологічний контекст і його інтерпретації. — С. 380.

Валерій СИТЛИВИЙ, Олександр СИТНИК. Кормань IV: технологія мустьєрської індустрії. — С. 410.

Надія КОТОВА. Матеріали сурської культури поселення Стрільча Скеля. — С. 435.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Відкриття поселення класичної фази малицької культури у Верхньому Придністров’ї. — С. 441.

Володимир БУЧАК, Петро ЗАКЛЕКТА, Григорій ОХРІМЕНКО. Нові пам’ятки культури лійчастого посуду на Волинському Побужжі та Поліссі. — С. 453.

Тетяна РАДІЄВСЬКА. Багатошарове поселення Борисівна на Вінниччині. — С. 468.

Ян МАХНІК, Дмитро ПАВЛІВ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Ігор ПРИНАДА. Кургани крайнього заходу Подільської височини. — С. 481.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Розкопки городища культури Гава-Голігради біля села Розгірче та розвідкові дослі­дження на Львівщині. — С. 506.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Могильник висоцької культури в селі Лукавець. — С. 520.

Ярослав ОНИЩУК. Розвідкові археологічні дослідження в селі Накваша Бродівського району Львівської области у 2000 році. — С. 535.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Володимир ЗАХАР’ЄВ. Про один тип поховальних споруд періоду раннього заліза на Середньому Придністров’ї (За матеріалами розкопок кургану III в селі Сокілець у 1999 році). — С. 545.

Марина ЯГОДИНСЬКА. Багатошарова пам’ятка Курники І (Західне Поділля). — С. 563.

Юрій ЛУКОМСЬКИЙ. Успенський собор давнього Галича (За результатами нових досліджень 1992—2000 років). — С. 578.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Василь ПЕТРИК. Археологічні об’єкти на Крилоській горі, перекриті Успенським собором XII століття. — С. 608.

Святослав ТЕРСЬКИЙ. Садиба вельможі в окольному городі княжого Володимира (За даними археологічних досліджень 1999—2000 років). — С. 645.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Чинбарський комплекс середньовічного Львова. Археологічні матеріали. — С. 663.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Видання Південно-східного наукового інституту в Перемишлі. — С. 671.

Василь РУДИЙ [Рец. на публ.:] Етногенез та рання історія слов’ян: наукові концепції на зламі тисячоліть. Матеріали Міжнародної наукової археологічної конференції 30—31 березня 2001 року.— Львів, 2001.— 294 с. — С.  680.

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Борис Магомедов. Черняховская культура. Проблема этноса // Monumenta Studia Gothica.— Lublin, 2001.— T. 1.— 290 s., il. — С. 687.

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА [Рец. на публ.:] Cultura Costişa în contextui epoch bronzului din România. Catalog de expoziţie // Coordinatori: Valeriu Cavruc şi Gheorghe Dumitroaia // Muzeul de Istorie Piatra Neamţ.— 2001.— 138 p., 81 planşa. — С.  694.

Микола БАНДРІВСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Tereza Węgrzynowicz. Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.— Warszawa, 2001.— 123 s.— Rys. 1-52, mapa 1-6. — С.  699.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Пчелов E. В. Генеалогия древнерусских князей IX — начала XI в. / Отв. ред. О. М. Медушевская.— Москва: Российский государственньїй гуманитарный ун-т, 2001.— 262 с. — С. 705.

Наталія СТАРЧЕНКО [Рец. на публ.:] Петро Кулаковський. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569—1673 рр. Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій.— Острог; Львів, 2002.— 304 с. — С. 709.

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ [Рец. на публ.:] Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігів­ське воєводства) 1569—1673 / Передмова П. Кеннеді Ґрімстед; упоряд.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. Кеннеді Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страш­ко, Н. Яковенко; ред.: Г. Боряк, П. Кеннеді Ґрімстед, Л. Демченко, І. Сулковська-Курасьова, Н. Яковенко.— К, 2002.— 983 с. — С. 722.

Леонтій ВОЙТОВИЧ [Рец. на публ.:] Старосамбірщина-ІІ: Альманах.— Старий Самбір, 2002.— 364 с. — С. 734.

Список ілюстрацій. — С. 736.

Зміст українською мовою. — С. 742.

Зміст англійською мовою. — С. 745.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com