Том 242 (CСХLІІ). 2001 р. Праці Секції етнографії та фольклористики.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХLІІ: Праці Секції етнографії та фольклористики  / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський, Михайло Глушко. — Львів, 2001. — 731 с., іл.

_________________________

Зміст: 

СТАТТІ

ЕТНОГРАФІЯ

Філарет КОЛЕССА. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності. Післямова.— Ксеня КОЛЕССА. — С. 7-86.

Корнелій КУТЕЛЬМАХ. Русалки в повір’ях поліщуків. — С. 87-153.

Михайло ГЛУШКО. Походження традиційного парного ярма в українців (нова концепція). — С. 154-188.

Галина СТЕЛЬМАЩУК. Український стрій XIV — середини XVII століть у контексті західноєвропейських моди і стилів. — С. 189-202.

Роман РАДОВИЧ. Поліська стебка (За матеріалами правобережного Полісся). — С. 203-229.

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі). — С. 230-247.

Людмила ГЕРУС. Подільська народна глиняна іграшка XX століття. — С. 248-261.

Уляна МОВНА. Знакова функція меду в родинній обрядовості українців Карпат і Прикарпаття. — С. 262-270.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Роман КИРЧІВ. Фольклор у системі новочасної української культури (Основні аспекти

предметного окреслення проблеми). — С. 271-306.

Василь ІВАШКІВ. „Записки о Южной Руси“ Пантелеймона Куліша як унікальне явище української фольклористики середини XIX століття. — С. 307-337.

Оксана КУЗЬМЕНКО. Фольклоризація стрілецьких пісень. — С. 338-364.

Григорій ДЕМ’ЯН. Тюремні політичні пісні українців. — С. 365-414.

Тетяна ІВАНОВА. Російська фольклористика в останнє десятиріччя XX століття. — С. 415-439.

МАТЕРІАЛИ

Михайло ГЛУШКО. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року. Передмова.— Ніна ЗАГЛАДА. Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови. — С. 443-505.

Остап ХАНКО. Славетні українські гончарські роди з Поставмуків. — С. 506-513.

Степан СТЕЛЬМАЩУК . Штрих до музичної етнографії Поділля. — С. 514-520.

Ксеня КОЛЕССА. Листування Філарета Колесси і Катерини Грушевської. — С. 521-541.

Микола ДОЛГОВ. Зміни у кобзарстві XX століття на землях колишньої Запорізької Січі. — С. 542-561.

Надія СУПРУН-ЯРЕМКО. Український феномен кубанського кобзарства. — С. 562-573.

Віра БІЛОУС. Етнографічні відомості про народи Західної Європи й Азії українських авторів XII–XVII століть. — С. 574-586.

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Етнографічні матеріали в працях львівського сходознавця і мандрівника XVII століття Міхала Боїма. — С. 587-594.

Олександра СІЛЕЦЬКА. Засади діяльности Музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові. — С. 595-604.

Володимир КОВАЛЬ. Музей народознавства при Бишівській середній школі на Радехівщині. — С. 605-609.

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Оксана САПЕЛЯК [Рец. на публ.:] Łeopoldo J. Bartolome, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski. Słowianie w argentyńskim Misiones. 1897–1977. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. – 278 s. — С. 613-620.

Роман КИРЧІВ [Рец. на публ.:] Jerzy Hawryluk. Z dziejów cerkwi prawosіawnej na Podlasiu w X–XVII wieku. – Bielsk Podlaski: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia, 1993. – 224 s.; Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków / Wyboru dokonał i opracował Jerzy Hawryluk.— Bielsk Podlaski: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia, 1995. – 148 s.; Jerzy Hawryluk. „Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn". Rusini–Ukraiсcy na Podlasiu – fakty i kontrowersje. – Kraków: Fundacja Świętego Włodzimerza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, 1999. – 240 s. — С. 621-626.

Людмила ГЕРУС [Рец. на публ.:] Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології (примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч...). Колективне дослідження за матеріалами Других Гончарівських читань / Відп. ред М. Селівачов.— К.: Музей Івана Гончара; Родовід, 1995. – 325 с. (Укр., рос., англ. мовами). — С. 627-631.

Ірина ВОРОНЧУК [Рец. на публ.:] Тамара Ніколаєва. Історія українського костюма.— К.: Либідь, 1996. – 171 с., іл. — С. 631-634.

Григорій ДЕМ’ЯН [Рец. на публ.:] Пісні УПА / Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Передм. англ. мовою // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто: Літопис УПА, 1996; Львів: Спільне українсько-канадське підприємство „Літопис УПА“, 1997. – Т. 25. – 554 с. — С. 634-643.

Роман КИРЧІВ [Рец. на публ.:] Українські приповідки / Зібрав Володимир С. Плав’юк. Упоряд., поясн. та ред. Богдан Медвідський, Олександр Макар. Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків, Альбертський університет. Асоціація українських піонерів Альберти. Канада. – Едмонтон, 1996. – Т. 2. – 297 с. — С. 643-646.

Роман КИРЧІВ [Рец. на публ.:] Bazyli Biaіokozowicz. Mikoіaj Janczuk (1859–1921). Podlaskie skrzyїowanie tradycij sіowiaсskich. – Olsztyn: Wyїsza szkoіa pedagogiczna, 1996. – 250 s. (Studia i materiaіy WSP w Olsztynie, N 108). — С. 647-652.

Михайло ГЛУШКО [Рец. на публ.:] Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego / Pod red. naukow№ J. Bohdanowicza. – Wrocіaw: Wyd-wo PTL, 1997. – T. IV: Transport i komunikacja і№dowa / Red. tomu Z. Kіodnicki. – 316 s., il. — С. 652-662.

Роман КИРЧІВ [Рец. на публ.:] Песні Беласточчьшьі / Запіс, укладайте, сістзматьізацьія тзкстау, уступим артикул і каментармі Мікольї Гайдука. – Мінск: Беларуская навука, 1997. – 368 с. — С. 663-668.

Степан МАКАРЧУК [Рец. на публ.:] Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження / Відп. ред. Валентина Борисенко. – К: Родовід, 1997. – 384 с., іл. — С. 668-676.

Михайло ГЛУШКО [Рец. на публ.:] Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред Б. П. Попова. – К.: Знання, 1998. – 262 с. — С. 676-684.

Олег АНТОНОВИЧ [Олег КУПЧИНСЬКИЙ] [Рец. на публ.:]. Лемківщина. У 2-х томах. Т. 1. Матеріальна культура / Відп. редактор Юрій Гошко. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 360 с., іл. — С. 684-689.

Григорій ДЕМ’ЯН [Рец. на публ.:] Федір Соловій. Повстанський мартиролог Стрийщини. 1930–1950. – Стрий: Щедрик, 1999. – 410 с. — С. 689-696.

Ольга ХАРЧИШИН [Рец. на публ.:] Бібліографія українського народознавства: У 3 т. / Зібрав і впоряд. М. Мороз. Відп ред. Р. Кирчів. – Львів: ІН НАНУ, 1999. – Т. 1: Фольклористика. – Кн. 1–2. – 1103 с. — С. 696-700.

Олег КУПЧИНСЬКИЙ [Рец. на публ.:] М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. Український стрій. – Львів: Вид-во „Фенікс", 2000. – 328 с. — С. 700-704.

Володимир МОРОЗ [Рец. на публ.:] Григорій Дем’ян. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА. Нарис історії та фольклористики // Історія Гуцульщини. – Львів, 2000. – T. V. – С. 274–434. — С. 705-712.

Богдана ФІЛЬЦ [Рец. на публ.:] Софія Грица. Фольклор у просторі та часі. Вибрані статті. – Тернопіль: Астон, 2000. – 228 с. — С. 712-716.

Ганна ГОРИНЬ [Рец. на публ.:] Р. Ф. Кайндль. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000. – 208 с. — С. 716-721.

Список ілюстрацій. — С. 722-725.

Зміст українською мовою. — С. 726-728.

Зміст англійською мовою. — С. 729-731.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com