Том 240 (CCХL). 2000 р. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2000. — 731 с., іл., карти та картосхеми.

_________________________

Зміст: 

1. Стат­ті і повідомлення:

Джерелознавство. Археографія

Жарких М. Трактат Ми­ха­­ло­на Ли­тви­на 1615 року як соціальна утопія та історичне дже­рело. Рез. англ. мовою. — С. 7–42 + 5 іл. + табл.;

Русина О. Ва­силь Ни­коль­ський – невідомий книжник XVI століття і його твор­чість. Рез. англ. мовою. — С. 43–52;

Овсінський Ю. Книги розпо­ря­джень Міха­ла Же­вуського адміністрації маєтків у Подільському і Волинському воєводствах (30–70-ті роки XVIII сто­ліття). Рез. англ. мовою. — С. 53–71 + табл.

Архівознавство. Історія установ

Тимошенко Л. Радо­мишль­­ський архів уніатських митрополитів. Рез. англ. мовою. — С. 72–85 + 3 іл. + 1 картосхема;

Шес­такова Н. Архів історії унії 1596 року у фондах Центрального держав­но­го історичного архіву України у Льво­ві. [Додаток: текст листа Б. Ольхівсько­го]. Рез. англ. мовою. — С. 86–94;

Стафійчук В. Проблема тяглости і нас­туп­ности в структурі й діяльності Генеральної військової кан­це­лярії: історіо­гра­фіч­­­ний аспект. Рез. англ. мовою. — С. 95–111;

Ма­тяш І. “Україн­ська Ста­ро­ви­на”: спроба створення архівно-му­зей­ного часопису (з іс­то­рії архівної періодики в Україні). Рез. англ. мовою. — С. 112–119.

Нумізматика. Метрологія. Маркерування

Огуй О. Роз­ви­ток монет­но-лічильної системи в Молдові та Буковині у XIV–XIX сто­­літтях: поліномі­на­ції в адаптивних терміносистемах: [Вступ]; [1.] Терміносистема монетно-лічиль­них найменувань періо­ду гроша, руб­ля та гривні (кінець XIV ст. – 1470-ті рр.); [2.] Тер­мі­но­система мо­нет­но-лічильних найменувань періоду татарського золо­то­го (1470–1570-ті рр.); [3.] Функціонування терміносистеми в “та­лярний пері­од” (1570–1670-ті рр.); [4.] Терміносистема монет­но-лічильних наймену­вань у ран­ній “лейовий” період – період лея та бані (1670–1770-ті рр.); [5.] Функ­ціо­ну­ван­ня монетно-лічильних найменувань у час австрійської анексії (1770–1830-ті рр.). Рез. англ. мовою. — С. 120–132;

Крикун М. Доля гетьманських інсиґ­ній (клей­но­дів), вивезених Павлом Тетерею до Польщі в 1665 році. Рез. англ. мовою. — С. 133–157;

Крижанівський А. Загадка русь­кого грошика Владисла­ва Ополь­ського зі зображенням орла. Рез. англ. мовою. — С. 158–169 + 5 іл. + табл.;

Білопольський С., Крижанівський А., Шлапінський В. Не­ві­домий шести­грошик Яна Казимира і основні характеристики шостаків 1660–1663 років Львівського монетного двору. Рез. англ. мовою. — С. 170–175 + 2 іл.;

Ге­расименко Н. З історії мір місткости і ваги на Во­лині і Наддні­прян­щи­ні в XIV – першій половині XVII століть. Рез. англ. мовою. — С. 176–186;

Петряко­ва Ф. Марки фарфорових виробів України кінця XVIII – початку XX сто­літь (До питання створення каталогу марок). Рез. англ. мовою. — С. 187–194.

Генеалогія

Домбровський Д. Матримоніальна політика кня­зя Лева Да­ни­ловича. З польської переклав Андрій Павлишин. Рез. англ. мовою. — С. 195–218;

Плахонін А. Все­­володко Горо­ден­­ський: Василь Татищев і джерела до ви­вчен­ня ге­неа­логії Рюри­ко­вичів. Рез. англ. мовою. — С. 219–235 + табл.;

Маслій­чук В. “Шляхетськість” слобідсько-української козацької стар­шини дру­­гої половини XVII–XVIII століть (ономастика, ге­раль­дика, генеалогія): [Вступ]; [1.] Питання змін в ономастиці; [2.] Питання ге­раль­дики; [3.] Проблем­ність генеалогії. Рез. англ. мовою. — С. 236–246;

Шестакова Н. Родини Стрі­лець­ких і Красовських у Львові другої половини XVII – початку XVIII століть. Рез. англ. мовою. — С. 247–254 + 2 іл. + табл.

Геральдика. Сфрагістика

Гречило А. Територіальні симво­ли Галиць­ко-Во­линської держави другої половини XIII – початку XIV століть: [Вступ]; [1.] Лев; [2.] Галка; [3.] Двоголовий орел; [4.] Хрест. Рез. англ. мовою. — С. 255–263 + 4 іл.;

Петри­чен­ко І. До питання про запровадження міських гербів у Черні­гів­­сько­му намісництві у 80-х роках XVIII століття. Рез. англ. мовою. — С. 264–277 + 3 іл.;

Си­тий І. Печатки вищих церковних інституцій і монастирів Схід­ної Украї­ни XVI–XVIII століть. Спроба опису. Рез. англ. мовою. — С. 278–283 + 4 іл.

Філігранологія

Дашкевич Я. Філігранологія та завдання українського джерелознавства. Додаток: [доповнення до статті]. Рез. англ. мовою. — С. 284–332.

Історична географія. Прозопографія

Собчук В. З істо­рії землево­ло­дінь шляхетських родів із княжими титулами у Пів­ден­ній Волині XV – першої по­ловини XVII століть. Рез. англ. мо­вою. — С. 333–360 + табл.;

Ґіль А. Цер­ков­на (парафіяльна) ме­ре­жа Холмської православної єпархії на терені Белз­ько­го воєвод­ства в XVI столітті: [Вступ]; [1.] Белзький повіт; [2.] Городель­ський повіт; [3.] Грабовецький повіт; [4.] Буський повіт. З польської пе­ре­клала Мар­та Фе­дик-Козак. Рез. англ. мовою. — С. 361–375;

Приш­ляк В. До пи­тан­ня про торговельні комунікації і митні системи українських земель першої поло­вини XVIII століття: [1.] Тор­говельні комунікації та їх правове реґулю­ван­ня; [2.] Митні системи в українських землях. Рез. англ. мо­вою. — С. 376–395 + 1 кар­то­­схе­ма;

Зазу­ляк Ю. Львівська конфедерація 1464 року: спроба прозопо­гра­фіч­ного дослідження її учасників. Рез. англ. мовою. — С. 396–415.

Картознавство. Інтролігаторство

Кришталович У. Рукописні карти Га­ли­чини XVIII століття. [Додаток: короткий варіант каталогу рукописних карт]. Рез. англ. мовою. — С. 416–437 + 1 іл. + 3 карти;

Гальченко О. Оправи схід­нослов’янських руко­пис­них книг і стародруків: спроба аналізу та опису. Рез. англ. мовою. — С. 438–456;

Зінченко С. Найдавніші українські оправи кни­жок з блінтовим тисненням зі збірки Львівської наукової бібліотеки імені В. Сте­фаника НАН України. Рез. англ. мовою. — С. 457–470 + 7 іл.

2. Матеріали:

Мицик Ю. З дипломатичного листування уря­ду Крим­сько­го ханства (друга половина XVI – початок XVIII сто­­літь). Додаток 1: [тексти 21 до­кумента]. Додаток 2: [тексти 14 регес­тів і скорочених витягів]. — С. 473–502;

Кри­кун М. Перепис По­діль­ського козацького полку 1659 року. Додаток: [текст перепису]. — С. 503–529 + 2 іл.;

Скочиляс І. Недатований реєстр духов­ен­ства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шум­лян­ського. Додаток: [текст реєстру]. — С. 530–589 + 2 іл.;

Трегуб М. Листи Рома­на Яро­севича до Михайла Драгоманова (1888–1894 роки). Додаток: [тексти 39 листів]. — С. 590–655.

3. Критика і бібліографія:

Олег Антонович  [Купчинський О.]. В’яче­слав Се­нюто­вич-Бережний – історик і дослідник допоміжних (спеціальних) іс­то­ричних дисциплін. Матеріали до бібліографії праць. [Додаток]: Матеріали до бібліографії. — С. 659–664;

Порт­нов А. Бібліогра­фія наукової спадщини Володимира Пархомен­ка. [Додаток]: Спи­сок друкованих праць В. Пархомен­ка. — С. 664–673;

Купчинський О. Краєзнавчі дослідження Василя Ла­би з історії сіл і міст Галичини. Матеріали до бібліографії праць. [Додаток]: Матеріали до біб­ліо­­гра­фії праць. — С. 673–690; Толоч­ко О. Ще раз про “Літопис Аскольда”. (Дещо про мі­фи україн­ської текстології). — С. 690–701 + табл.;

Олег Антоно­вич [Куп­­чин­ський О.]. [Рец. на публ.:] Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець XI – поча­ток XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Істо­ри­ко-генеа­ло­гіч­не до­слідження. – Львів: Ін­сти­тут українознавства ім. І. Кри­п’я­ке­ви­ча НАН України, 2000. – 649 с. — С. 702–706;

Білкун І. [Рец. на публ.:] Туранли Ф. Г. Літо­писні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичне джерело / Нау­­ковий редактор Ярослав Дашкевич. – К., 2000. – 310 с. — С. 706–709;

Войто­вич Л. [Рец. на публ.:] Sroka Stanisław A. Ge­nea­lo­gia Andegawenów węgier­skich // Towarzystwo naukowe “So­cie­tas Vistu­lana”. – Kraków, 1999. – 94 s. — С. 710–711;

Кушна­рів­ський І. [Рец. на публ.:] Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. Описово-статистичні джерела. III. НАН України. Архе­о­графічна комісія. Інститут укр[аїнської] археографії та дже­ре­лознавства ім. М. С. Гру­­шевського. Укр[аїнська] правнича фундація / Упо­ряд[ник] Т. Б. Ана­ньєва; ред­кол[егія]: П. С. Сохань (відп[ові­даль­ний] ред., Г. В. Боряк, В. А. Смо­лій, Ф. П. Шев­ченко, Н. М. Яковенко. Коментарі: О. І. Гуржій, О. А. Кулико­ва. – К.: Наук[ова] думка, 1997. – 324 с. — С. 711–713;

Савченко С. [Рец. на публ.:] Дніпропетров­ський історико-археографічний збірник. – Дніпропе­тровськ: Про­мінь, 1997. – Вип. 1. – 538 с. — С. 714–715;

Тельвак В. [Рец. на публ.:] Дрого­биць­кий крає­знав­чий збір­ник / Упоряд[ник] Леонід Тимошен­ко. – Дрогобич, 1995. – Вип. 1. – 202 с.; Те саме / Відповід[альний] редактор Тетяна Біленко. – Дро­го­бич, 1997. – Вип. 2. – 214 с.; Те саме / Відповід[альний] редак­тор Лео­нід Тимошен­ко. – Дрогобич, 1998. – Вип. 3. – 350 с. — С. 715–719.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com