Том 239 (CCХХХIХ). 2000 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХIХ: Праці Філологічної секції / Ре­да­к­тор то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий. — Львів, 2000. — 644 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Лі­те­ра­ту­ро­з­нав­с­т­во:

Тро­фи­мук М. Твор­чість Ве­р­ґі­лія – дже­ре­ло лі­те­ра­ту­р­но-­те­о­ре­ти­ч­них знань в Укра­ї­ні XVII–XVIII сто­­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–43;

Де­ни­сюк І. Ка­те­го­рія “націо­наль­ний пи­сь­мен­ник” і Та­рас Ше­в­чен­ко. Рез. англ. мо­вою. — С. 44–57;

Іва­ш­ків В. Ста­но­в­лен­ня іс­то­ри­ч­но-­ро­ман­но­го ми­с­лен­ня Пан­­те­лей­мо­на Ку­лі­ша: ро­ман “Михайло Ча­р­ны­шен­ко, или Ма­ло­рос­сия во­се­мь­де­сят лет на­зад” у кон­те­к­с­ті йо­го ран­ньої ро­ман­ти­ч­ної твор­чо­с­ти. Рез. англ. мо­вою. — С. 58–79 + 2 іл.;

Ко­ва­лен­ко­ ­О. Ве­р­баль­не ци­ту­ван­ня – най­при­ро­д­ні­ший при­йом фоль­к­ло­ри­з­му в укра­їн­сь­кій дра­ма­ту­р­гії 60–90-х ро­ків XIX сто­літ­тя: [Вступ]; [1.] Фун­к­ці­о­ну­ван­ня ве­р­баль­ної фоль­к­ло­р­ної ци­та­ти у дра­ма­ту­р­гії дру­го­го ета­пу фор­му­ван­ня укра­їн­сь­кої кла­си­ч­ної спа­д­щи­ни; [2.] Дис­кре­т­на ве­р­баль­на фоль­к­ло­р­на ци­та­та у дра­ма­ту­р­гії тре­тьо­го ета­пу фор­му­ван­ня укра­їн­сь­кої на­ці­о­наль­ної кла­си­ч­ної спа­д­щи­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 80–105;

Го­ло­м­б ­Л. Му­зи­ч­но-­зву­ко­ві при­­йо­ми в ком­по­зи­ції по­е­ти­ч­них ци­к­лів Ле­сі­ ­У­к­ра­ї­н­ки. Рез. англ. мо­­вою. — С. 106–115;

Гу­зар З. Дві ре­да­к­ції опо­ві­дан­ня Іва­на Фран­­ка “Ріпник”: спро­ба по­рі­в­ня­ль­но­го мі­к­ро­ана­лі­зу. Рез. англ. мо­вою. — С. 116–127;

Кра­ве­ць ­О. Ху­до­ж­ньо-­сти­льо­ві осо­б­ли­во­с­ті по­ві­с­тяр­сь­кої про­зи Во­ло­ди­ми­ра­ ­Ба­р­він­сь­ко­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 128–145 + 3 іл.;

Кі­па­ ­А., Ру­д­ни­ць­кий Л. Ґе­тів­сь­кий Вай­мар і Укра­ї­на. Рез. англ. мо­вою. — С. 146–159 + 10 іл.;

Кра­вець Я. Освальд Бу­р­ґ­гардт і Свя­то­с­ла­в ­Гор­дин­сь­кий: роз­ду­ми над укра­їн­сь­ким Ве­р­га­р­ном: [Вступ]; [1.] До­три­ман­ня ва­ж­ли­вих еле­мен­тів тво­ру, мо­ти­ва­ція до­по­в­нень пе­ре­кла­да­ча; [2.] Збе­ре­жен­ня кіль­ко­с­ти ряд­ків, ме­та­фор; [3.] Зву­ко­ві об­ра­зи, се­ре­дин­ні ри­ми. Рез. англ. мо­вою. — С. 160–176 + 5 іл.

Мо­во­знав­с­т­во:

Ше­ве­льов Ю. По­пе­ре­дні за­у­ва­ги до вивчен­ня мо­ви та сти­лю Ско­во­ро­ди. [До­да­ток]: Спи­сок ско­ро­чень. Рез. англ. мо­вою. — С. 177–211;

Гу­ме­ць­ка А. Ко­льо­ризми в по­е­зії Та­ра­са­ ­Ше­в­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 212–229 + табл.;

Ба­це­вич Ф. Про­цес ве­р­ба­лі­за­ції у кон­це­п­ції Оле­к­сан­д­ра По­те­б­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 230–243;

Дзе­ра О. Ін­ди­ві­ду­аль­но-­ав­тор­сь­ке тра­к­ту­ван­ня біб­­лій­них мо­ти­вів те­м­ря­ви і су­тін­ків у тво­рах Джор­джа Гор­до­на Бай­ро­на та їх осми­с­лен­ня в укра­їн­сь­кій куль­ту­р­ній по­лі­си­с­те­мі. Рез. англ. мо­вою. — С. 244–256;

Дзен­дзе­лів­сь­кий Й. Іван Огі­є­н­ко – ді­а­ле­к­то­лог і ор­га­ні­за­тор ді­а­ле­к­то­ло­гі­ч­них до­слі­джень. Рез. англ. мо­вою. — С. 257–269;

Да­ни­лен­ко А. Юрій Ше­ве­льов як іс­то­рик схі­д­но­с­ло­в’ян­сь­ких мов. Рез. англ. мо­вою. — С. 270–288.

Пе­ре­кла­до­з­нав­с­т­во:

Зо­рів­чак Р. Ан­д­рій Гу­м­ни­ць­кий-­Го­н­ча­рен­ко – пер­ший по­пу­ля­ри­за­тор і пе­ре­кла­дач Ше­в­чен­ко­во­го сло­ва на аме­ри­кан­сь­ко­му кон­ти­нен­ті. Рез. англ. мо­вою. — С. 289–305 + 5 іл.;

Гра­бо­ве­ць­ка О. Ше­в­чен­ків­сь­кий епі­тет як пе­ре­кла­до­з­нав­ча про­б­ле­ма (за ма­те­рі­а­ла­ми епі­те­тів до си­м­во­лу “Дніпро” та їх­ніх ан­г­ло­мо­в­них від­т­во­рень). Рез. англ. мо­вою. — С. 306–315;

Го­ло­ва­ч У. Ри­т­мі­ко-­фо­ні­ч­на ор­га­ні­за­ція вір­шо­ва­но­го тво­ру як про­б­ле­ма пе­ре­кла­ду (за ма­те­рі­а­ла­ми по­е­ти­ч­них те­к­с­тів гре­ць­кої тра­ге­дії та їх укра­їн­сь­ких пе­ре­кла­дів). Рез. англ. мо­вою. — С. 316–331;

Ко­валь­сь­ка­ ­І. Сло­ве­с­ні об­ра­зи з ко­лі­р­ним ком­по­нен­том як пе­ре­кла­до­з­нав­ча про­б­ле­ма (за ма­те­рі­а­ла­ми укра­їн­сь­кої та ан­г­лій­сь­кої мов). Рез. англ. мо­вою. — С. 332–353;

Іва­сю­к ­О. Від­т­во­рен­ня рит­­мо­ме­ло­дій­ної до­мі­нан­ти в укра­їн­сь­ких пе­ре­кла­дах по­е­зії По­лі­н ­Джон­сон (Те­ка­гі­о­н­вейк). Рез. англ. мо­вою. — С. 354–366;

Сав­чин В. Си­но­ні­мія у пе­ре­кла­дах Ми­ко­ли Лу­ка­ша. Рез. англ. мо­вою. — С. 367–372.

Ма­те­рі­а­ли

Тер­ша­ко­вець М. Не­зви­чай­ність по­бу­до­ви “Слова о по­л­ку Іго­ре­вім” (епі­зо­ди та їх по­діл): [Вступ]; I. Епі­зо­ди про по­ло­ць­ких та ін­ших кня­зів; II. Епі­зо­ди про Оль­го­ви­чів та про Бо­ри­са­ ­В’я­че­с­ла­ви­ча. — С. 375–403;

Ку­п­чин­сь­кий О. Ми­хай­ло­ ­Тер­ша­ко­вець – до­слі­д­ник “Слова о по­л­ку Іго­ре­вім” та ін­ших іс­то­ри­ч­них сю­же­тів X–XIII сто­літь. Ко­ро­т­ке пі­с­ля­сло­во. — С. 404–413;

Грин­­чи­ши­н ­Д. Укра­їн­сь­ка ру­ко­пи­с­на па­м’я­т­ка XVI сто­літ­тя “Страждання Хри­с­то­ві” (мо­в­ні осо­б­ли­во­с­ті тво­ру). До­да­ток: Стра­ж­дан­ня (Па­сії). (Да­ни­ло Смо­т­ри­ць­кий. Смо­т­рич, II пол[овина] XVI ст.). — С. 414–445;

Ше­в­чен­ко­ ­О. Дві бі­ло­ру­сь­кі по­е­ми. [До­да­ток: те­к­с­ти двох по­ем]. — С. 446–465; Г

а­ма­да­ ­Р. Пер­сь­ка на­род­на лі­те­ра­ту­ра в Укра­ї­ні й про­б­ле­ми ада­п­та­ції. — С. 466–478;

Сва­р­ник ­Г. Ли­с­ти Ле­о­ні­да Мо­сен­дза до Дми­т­ра До­н­цо­ва за 1931–1934 ро­ки. До­да­ток: [те­к­с­ти 30 ли­с­тів]. — С. 479–541 + 4 іл.;

До­ль­ни­ць­ка­ ­М. Із ли­с­тів Іва­на Па­нь­ке­ви­ча до Во­ло­ди­ми­ра До­ро­шен­ка (1918–1943 ро­ки). До­да­ток: [те­к­с­ти ше­с­ти ли­с­тів]. — С. 542–553;

До­ль­ни­ць­ка М Ли­с­ту­ван­ня Іва­на Па­нь­ке­ви­ча з Ан­то­ном До­ль­­ни­ць­ким у 1940–1944 ро­ках. До­да­ток: [те­к­с­ти 11 ли­с­тів]. — С. 554–572.

Кри­ти­ка і біб­ліо­г­ра­фія

Єд­лін­сь­ка У. Із най­но­ві­ших сто­рі­нок укра­їн­сь­ко-­поль­сь­кої ле­к­си­ко­гра­фії. — С. 575–582; Кро­ви­ць­ка О. [Рец. на публ.:] Га­лас Б. Ф. С. Ши­м­ке­вич як ле­к­си­ко­граф і укра­їн­сь­ке сло­в­ни­кар­с­т­во (кі­нець XVIII – по­ча­ток XX ст.). – Ужго­род, 1995. – 300 с. — С. 582–588;

Во­ло­вець Л. [Рец. на публ.:] Пав­­ли­шин Мар­­ко. Ка­нон та іко­но­стас: Лі­те­ра­ту­р­но-­кри­ти­ч­ні стат­ті / Ред[ак­цій­на] ра­да: В. Ше­в­чук та ін. – К.: Час, 1997. – 447 с. — С. 588–595;

Кро­ви­ць­ка­ ­О. [Рец. на публ.:] Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze – Кра­ків­сь­кі Укра­ї­но­з­нав­чі Зо­ши­ти. 1996–1997 / Pod red[akcią] Wło­dzi­­mierza Mokrego. – Kra­ków-Краків: Швай­польт Фі­оль, 1997. – Том V–VI. – 497 с.; Kra­kow­skie Zeszyty Ukrai­no­znaw­cze – Кра­ків­­­сь­кі Укра­ї­но­з­нав­чі Зо­ши­ти. 1998–1999 / Pod red[akcią] Wło­dzi­­mie­rza Mo­krego. – Kraków-Краків: Швай­польт Фі­оль, 1998. – Том VII–VIII. – 394 с. — С. 595–603;

Фа­ріо­н ­І. [Рец. на публ.:] Wol­­­nicz-Pawłowska Ewa, Szulow­ska Wan­da. Antroponimia polska na kre­sach południowo-wschodnich XV–XIX wie­ku. – War­szawa, 1998. – 366 s. — С. 603–606;

Са­ба­до­ш ­І. [Рец. на публ.:] Ти­м­ко О. Бо­та­ні­ч­на і зоо­ло­гі­ч­на но­мен­к­ла­ту­ра ба­ч­ван­сь­ких ру­с­на­ків. – Ужго­род, 1998. – 171 с. — С. 606–609;

Олег Ан­­то­но­вич [Куп­чин­ський О.]. [Рец. на публ.:] Куль­чи­ць­ка Т. Укра­їн­сь­ка ле­к­си­ко­гра­фія XIII–XX ст. Біб­ліо­г­ра­фі­ч­ний по­ка­ж­чик. – Львів, 1999. – 360 с. — С. 609–624;

Хо­б­зей Н. [Рец. на публ.:] Гри­цен­ко­ П. Ю., Во­ро­нич Г. В., До­ро­шен­ко Л. І., Ма­ла­хів­сь­ка О. А., Мо­с­ка­лен­ко Л. А., Поі­с­­то­го­ва М. В., При­ли­п­ко Н. П., Ря­бець Л. В., Юсі­ко­ва О. В. Го­вір­ки Чо­р­но­биль­ської зо­ни. Си­с­те­м­ний опис / За ред. П. Ю. Гри­цен­ка. – К.: До­ві­ра, 1999. – 271 с. — С. 625–630;

Ро­ма­ні­в ­О. [Рец. на публ.:] Луцький Ю. На пе­ре­хресті / Перед­м[ова] В. Шевчука, після­м[о­ва] О. Забужко. – Луцьк: Ініціал, 1999. – 160 с.; Луцький Ю. На сторожі. – К.: Критика, 2000. – 112 с. — С. 631–635;

Хобзей Н. [Рец. на публ.:] Мартинова Г. І. Лінгвістична географія Право­бе­реж­ної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000. – 265 с. — С. 635–638.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com