Том 238 (CCХХХVIII). 1999 р. Праці Історично-філософської секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХVIII: Праці Історично-філософської секції / Ре­да­к­тор то­му Олег Ку­п­чин­сь­кий. — Львів, 1999. — 668 с., іл., кар­то­схе­ма.

_________________________

Зміст: 

Стат­ті

Ґу­дзяк Б. Ца­р­го­род­сь­кий па­т­рі­арх Єре­мія II, утво­рен­ня Мо­с­ков­сь­ко­го па­т­рі­ар­ха­ту та це­р­ко­в­ні ре­фор­ми в укра­їн­сь­ко-­бі­ло­ру­сь­ких зе­м­лях кі­н­ця 80-х ро­ків XVI сто­літ­тя. Рез. англ. мо­вою. — С. 7–45;

Ско­чи­ляс І. Ге­не­раль­ні ві­зи­та­ції в укра­їн­сь­ко-­бі­ло­ру­сь­ких єпар­хі­ях Ки­їв­сь­кої уні­ат­сь­кої ми­т­ро­по­лії. 1596–1720 ро­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 46–94 + 4 іл.;

Го­ро­бе­ць ­В. Га­дя­ць­ка уго­да 1658 ро­ку в кон­те­к­с­ті між­на­ро­д­них ре­а­лій: pro et contra. Рез. англ. мо­вою. — С. 95–116;

Кри­кун М. Кор­сун­сь­ка ко­за­ць­ка ра­да 1669 ро­ку. До­да­ток: [те­к­с­ти трьох до­ку­мен­тів]. Рез. англ. мо­вою. — С. 117–148;

Во­ро­н­чу­к ­І. Пра­во­вий ста­тус укра­їн­сь­ко­го пі­з­ньо­се­ре­д­ньо­ві­ч­но­го се­лян­с­т­ва. Іс­то­рі­о­гра­фі­ч­ний ас­пект: [1.] С­к­ла­д­ність і ак­ту­аль­ність про­б­ле­ми; [2.] Іс­то­рі­о­гра­фія пра­во­во­го ста­ту­су да­в­ньо­ру­сь­ко­го се­лян­с­т­ва; [3.] Іс­то­рі­о­гра­фія пра­во­во­го ста­ту­су укра­їн­сь­ко­го се­лян­с­т­ва пі­з­ньо­го се­ре­д­ньо­віч­чя. Рез. англ. мо­вою. — С. 149–184;

Ма­ла­н­чук-­Ри­бак О. З іс­то­рії ідей­них кон­це­п­цій укра­їн­сь­ко­го жі­но­чо­го ру­ху XIX – по­ча­т­ку XX сто­літь: [Вступ]; [1.] Ідея еман­си­па­ції жін­ки в кон­те­к­с­ті сві­то­гля­ду ро­ман­ти­з­му; [2.] Фе­мі­ні­с­ти­ч­ні кон­це­п­ції – скла­до­ва по­зи­ти­ві­ст­сь­ко­го сві­то­гля­ду. Рез. англ. мо­вою. — С. 185–235;

Си­дор­чук-­По­ту­ль­ни­ць­ка Т. Ге­ть­ман­сь­кий рух на­пе­ре­до­дні Дру­гої сві­то­вої вій­ни та Осип На­за­рук. Рез. англ. мо­вою. — С. 236–253;

Бі­ло­кі­нь ­С. Ме­ха­ні­ка дер­жа­в­но­го ма­со­во­го те­ро­ру в Укра­ї­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 254–347;

Бо­ля­нов­сь­кий А. Ні­ме­ць­ка оку­па­цій­на ад­мі­ні­с­т­ра­ція і на­ці­о­наль­ний рух опо­ру Укра­ї­ни у 1941–1944 ро­ках: [Вступ]; [1.] За­п­ро­ва­джен­ня ні­ме­ць­ко­го вій­сь­ко­во­го упра­в­лін­ня і ста­но­в­лен­ня укра­їн­сь­ко­го ру­ху Опо­ру (22 чер­в­ня – се­ре­ди­на ве­ре­с­ня 1941 ро­ку); [2.] Вста­но­в­лен­ня оку­па­цій­ної ци­ві­ль­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції і на­ро­с­тан­ня опо­зи­ції (се­ре­ди­на ве­ре­с­ня 1941 р. – гру­день 1942 р.); [3.] На­ро­с­тан­ня кон­ф­ро­н­та­ції в умо­вах “тотальної вій­ни” (сі­чень– гру­день 1943 р.); [4.] Ні­ме­ць­кі ін­ста­н­ції і укра­їн­сь­кий рух Опо­ру на за­вер­шаль­но­му ета­пі оку­па­ції: між про­ти­сто­ян­ням і ком­п­ро­мі­са­ми (сі­чень–ли­пень 1944 р.). Рез. англ. мо­вою. — С. 348–381.

Ма­те­рі­а­ли

Крав­чен­ко В. Ін­вен­та­р­ні опи­си во­лин­сь­ких ма­є­т­ків кня­зів Са­н­гу­ш­ків дру­гої по­ло­ви­ни XVI сто­літ­тя. До­да­ток: [те­к­с­ти трьох до­ку­мен­тів]. — С. 385–414;

Вин­ни­чен­ко О. Ма­те­рі­а­ли сей­ми­ку Хо­лм­сь­кої зе­м­лі остан­ньої чвер­ти XVI – пер­шої по­ло­ви­ни XVII сто­літь. До­да­ток: Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії сей­ми­ку Хо­лм­сь­кої зе­м­лі 1572–1647 рр., що від­кла­ли­ся у хо­лм­сь­ких грод­сь­ких кни­гах. — С. 415–433 + табл.;

Ско­чи­ляс І. Про­то­ко­ли ге­не­раль­них ві­зи­та­цій це­р­ков Ки­їв­сь­кої уні­ат­сь­кої мит­ро­по­лії XVIII сто­літ­тя (на при­кла­ді не­да­то­ва­ної єпи­с­коп­сь­кої ре­ві­зії Щи­ре­ць­ко­го на­мі­с­ни­ц­т­ва): [1.] Від “історії на­мі­рів” до “історії в дії”; [2.] Да­ту­ван­ня та ат­ри­бу­ція ві­зи­та­цій­них про­то­ко­лів; [3.] Щи­ре­ць­ке на­мі­с­ни­ц­т­во та йо­го ві­зи­та­ції; [4.] Ві­зи­та­то­ри Щи­ре­ць­ко­го на­мі­с­ни­ц­т­ва та їх­ні по­в­но­ва­жен­ня; [5.] Мар­ш­рут ві­зи­та­цій­ної ко­мі­сії, дже­ре­ла ін­фор­ма­ції та схе­ма опи­су церков Щи­ре­ць­ко­го на­мі­с­ни­ц­т­ва; [6.] Зміст ві­зи­та­цій­них про­то­ко­лів. До­да­ток: Wizyta Namiesnictwa Szczerzec­kiego. — С. 434–514 + 2 іл. + 1 кар­то­схе­ма + табл.;

Кри­кун М. Ре­є­с­т­ри ди­мів Пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни остан­ньої чвер­ти XVIII сто­літ­тя. — С. 515–553 + табл.;

Ге­ра­си­мен­ко Н. Об­ран­ня Ки­ри­ла Ро­зу­мов­сь­ко­го ге­ть­ма­ном Лі­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. До­да­ток: Жу­р­налъ ка­кимъ об­ра­зомъ про­и­зой­ш­ло об­ра­нья ге­т­ма­на войскъ Ма­ло­ро­сій­с­кихъ обо­их сто­ронъ Дне­п­ра 1750 го­ду “17” д[ня]. — С. 554–561 + 1 іл.;

Шва­гу­ляк М. Вій­сь­ко­ві пла­ни “зміцнення поль­сь­ко­го ха­ра­к­те­ру” схі­д­них воє­водств дер­жа­ви (бе­ре­зень 1938 ро­ку). До­да­ток: [те­к­с­ти чо­ти­рьох до­ку­мен­тів]. — С. 562–583.

Кри­ти­ка і біб­ліо­г­ра­фія

Фе­до­рук Я. [Рец. на публ.:] За­бо­ро­в­с­кий Л. В. Ве­ли­кое кня­же­с­т­во Ли­то­в­с­кое и Рос­сия во вре­мя по­ль­с­ко­го По­то­па. – Мо­с­к­ва: На­у­ка, 1994. – 192 с. — С. 587–590;

Бу­ти­ч ­І. [Рец. на публ.:] За­пи­с­ки іс­то­ри­ч­но­го фа­куль­те­ту [Оде­сь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні І. І. Мечникова / Гол[ов­ний] ре­д. В. Н. Станко, заст[упник] гол[овного] ред. Т. І. По­пова, від­­по­від[аль­­ний] се­к­ре­тар І. С. Гре­б­цо­ва; чл[ени] ред­ко­ле­гії: В. П. Ващенко, В. Г. Ку­ш­нір, І. В. Не­м­чен­ко, Ф. О. Са­мой­лов, В. М. Хмар­ський]. – Оде­са, 1995. – Вип. 1. – 249 с.; 1996. – Вип. 2. – 125 с.; Вип. 3. – 181 с.; 1997. – Вип. 4. – 252 с.; Вип. 5. – 328 с.; 1998. – Вип. 6: Хмар­ський В. М. З іс­то­рії роз­ви­т­ку ар­хе­о­гра­фії на Пів­д­ні Укра­ї­ни: Апо­л­лон Ска­ль­ков­сь­кий. – 318 с. — С. 591–596;

Не­до­ля І. [Рец. на публ.:] Сі­ве­рян­сь­кий лі­то­пис. Все­ук­ра­їн­сь­кий іс­то­ри­ко-­кра­є­з­нав­чий про­сві­т­ни­ць­кий жу­р­нал (Че­р­ні­гів). – Сі­чень 1995 – гру­день 1999. – № 1–6 (30). — С. 596–598;

Бу­ти­ч ­І. [Рец. на публ.:] Де ля Фліз Д. П. Аль­бо­ми. Се­рія “Етнографічно-фольклорна спа­д­щи­на” / Ред­ко­ле­гія: Ген­на­дій Бо­ряк, Ки­ри­ло Ви­с­ло­бо­ков, Любо­в ­Ду­б­ро­ві­на, Ар­ка­дій Жу­ков­сь­кий, На­та­ля Кар­по­вець (від­п[овідальний] се­к­ре­тар), Оле­к­сандр Ко­ва­лен­ко, Юрій Ко­чу­бей, Бо­г­да­н ­Ме­д­від­сь­кий, Все­во­лод На­у­л­ко (зас­т[уп­ник] го­ло­ви), Майя­ ­П­ри­ти­кі­на, Па­в­ло Со­хань (го­ло­ва), Ва­ле­рій Стар­ков. – К., 1996. – Том пер­ший. – 244 с.; Де ля Фліз Д. П. Аль­бо­ми. Се­рія “Етнографічно-фольклорна спа­д­щи­на” / Ред­ко­ле­гія: Ген­на­дій Бо­ряк, Яро­слав Да­ш­ке­вич, Іван Ди­в­ний, Лю­бо­в ­Ду­б­ро­ві­на, Ар­ка­дій Жу­ков­ський, На­та­ля Кар­по­вець, Олек­сандр Ко­ва­лен­ко, Юрій Ко­чу­бей, Бо­г­да­н ­Ме­д­від­сь­кий, Все­во­лод На­у­л­ко (зас­т[уп­ник] го­ло­ви), Майя­ ­П­ри­ти­кі­на, Па­в­ло Со­хань (го­ло­ва), Ва­ле­рій Стар­ков (відп[овідальний] се­к­ре­тар). – К., 1999. – Том дру­гий. – 687 с. — С. 598–604;

Пор­т­но­в ­А. [Рец. на публ.:] Сто­ро­жен­ко І. С. Бог­дан Хме­ль­ни­цький і во­єн­не ми­с­те­ц­т­во у Ви­з­во­ль­ній вій­ні укра­їн­сь­ко­го на­ро­ду се­ре­ди­ни XVII сто­літ­тя. Кни­га пер­ша: Во­єн­ні дії 1648–1652 рр. – Дні­п­ро­пе­т­ровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с. — С. 604–606;

Пор­т­но­в ­А. [Рец. на публ.:] Пів­ден­на Укра­ї­на XVIII–XIX сто­літ­тя // За­пи­с­ки на­у­ко­во-­до­с­лі­д­ної ла­бо­ра­то­рії іс­то­рії Пів­ден­ної Укра­ї­ни За­по­рі­зь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту. – За­по­рі­ж­жя: РА “Тандем-У”, 1996. – Вип. 1. – 194 с.; Вип. 2. – 196 с.; 1998. – Вип. 3. – 216 с. — С. 606–613;

Му­шин­ка М. [Рец. на публ.:] Іва­н ­Пу­люй: Збі­р­ник праць / За за­галь­ною ре­да­к­ці­єю проф[есора] Василя Шендеровського. Укра­їн­сь­ка Все­сві­т­ня Ко­ор­ди­на­цій­на Ра­да. – К.: Ра­да, 1996. – 712 с. — С. 613–615;

Віль­ний І. [Рец. на публ.:] Син Укра­ї­ни: Во­ло­ди­мир Бо­ні­фа­ті­йо­вич Ан­то­но­вич: У 3-х т. / Упо­ря­д­ни­ки: Ві­к­тор Ко­ро­т­кий, Ва­силь Улья­нов­сь­кий. – К.: За­по­віт, 1997. – Т. 1. – 448 с., ілюстр.; 1997. – Т. 2. – 448 с., ілюстр. — С. 616–618;

Бу­тич І. [Рец. на публ.:] Пра­ва, по ко­то­рымъ су­ди­т­ся ма­ло­рос­сій­с­кій на­родъ. 1743. Па­м’я­т­ки по­лі­ти­ко-­пра­во­вої куль­ту­ри Укра­ї­ни / Відп[овідальний] ре­да­к­тор та ав­тор пе­ред­мо­ви ака­д[емік] НАН Укра­ї­ни Ю. С. Шем­шучен­ко. Упо­ря­д­ник та ав­тор на­ри­су К. А. Вислобоков. – К., 1997. – 547 с. — С. 618–621;

О­лег Ан­то­но­вич [Куп­чин­ський О.]. [Рец. на публ.:] Це­р­ковь в ис­то­рии Рос­сии. Сбо­р­ник 1 / Ред­­­ко­л­ле­гия: член-­корр. РАН Я. Н. Ща­пов, П. Н. Зы­ря­нов (отв[етственные] ре­да­к­то­ры), Б. М. Клосс, Н. Н. Ли­­со­вой, В. С. Ру­мя­н­це­ва, Н. В. Си­ни­цына. – Мо­с­к­ва, 1997. – 204 с.; Цер­­ковь в ис­то­рии Рос­сии. Сбо­р­ник 2 / Ред­ко­л­ле­гия: П. Н. Зы­­ря­нов, Б. М. Клосс, Л. Н. Най­дё­нова (отв[етственный] се­к­ре­тарь), Н. В. Си­­ницына, член-­корр. РАН Я. Н. Щапов (отв[етственный] ре­да­к­тор). – Мо­с­к­ва, 1998. – 250 с.;  с. 622–625;

Ку­п­чин­сь­кий О. [Рец. на публ.:] B[isku]p In­no­cen­ty Win­nicki. Ustawy rządu duchownego i inne pisma / Do dru­ku przy­gotował Wł. Pilipowicz; przedmową poprzedzil St. Stępień. – Prze­myśl, 1998. – 108 s. — С. 625–629;

Біл­кун І. [Рец. на публ.:] Пав­­лен­ко С. Міф про Ма­зе­пу. – Че­р­ні­гів: Сі­ве­рян­сь­ка ду­м­ка, 1998. – 246 с. — С. 629–635;

Пор­т­но­в ­А. [Рец. на публ.:] Ис­то­рия Рос­сии (Рос­сия в ми­ро­вой ци­ви­ли­за­ции) // Уче­б­ное по­со­бие / Под ред. А. А. Радугина. – Мо­с­к­ва: Центр, 1998. – 343 с. — С. 635–636;

Кри­са­чен­ко В., Ма­цю­к ­О., Стой­ко С., Ще­р­бань Т. [Рец. на публ.:] Штой­ко Па­в­ло. Сте­пан Ру­д­ни­ць­кий. 1877–1937. Жит­тє­пи­с­но-­бі­б­лі­о­г­ра­фі­ч­ний на­рис. – Львів, 1997. – 183 с. (Се­рія: Ви­зна­ч­ні ді­я­чі НТШ, № 2). — С. 637–645;

Драк М. Па­шук В. [Рец. на публ.:] На­ко­не­ч­ний Є. Укра­де­не ім’я. Чо­му ру­си­ни ста­ли укра­ї­н­ця­ми. Дру­ге, до­пов[нене] і випр[авлене] ви­дан­ня / Пі­с­ля­сло­во до пер­шо­го ви­дан­ня Лю­бо­ми­ра Се­ни­ка. Літ[ературний] ре­да­к­тор Ва­ле­рій ­Т­ри­па­чук. – Львів: ЛНБ НАН Укра­ї­ни, 1998. – 163 с. — С. 645–653;

Пор­т­но­в ­А. [Рец. на публ.:] Ося­г­нен­ня іс­то­рії / Збі­р­ник на­у­ко­вих праць на по­ша­ну про­фе­со­ра М. П. Ко­валь­сь­ко­го з на­го­ди йо­го 70-річчя. – Ос­т­рог; Нью-­Йорк, 1999. – 595 с. — С. 653–656.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com