Том 237 (CCХХХVІI). 1999 р. Праці Театрознавчої комісії.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХХХVІI: Праці Театрознавчої комісії / Ре­да­к­то­ри то­му Іри­на Во­ли­ць­каОлег Ку­п­чин­сь­кийРо­с­ти­с­лав Пи­ли­п­чук. — Львів, 1999. — 681 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Від ре­да­к­то­рів то­му. — С. 5–12.

Стат­ті

Пи­ли­п­чук Р. До іс­то­рії укра­їн­сь­ко­го шкі­ль­но­го те­а­т­ру кі­н­­ця XVI – по­ча­т­ку XVII сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 15–41;

Фе­до­тов Є. Бі­ля дже­рел укра­їн­сь­ко­го ди­тя­чо­го те­а­т­ру. Рез. англ. мо­вою. — С. 42–55;

Че­р­ни­ч­ко І. Ін­но­ва­цій­ні про­це­си в укра­їн­сь­кій на­ці­о­наль­ній куль­ту­рі: вплив на роз­ви­ток теа­т­ру і дра­ми кі­н­ця XIX – по­ча­т­ку XX сто­літь. Рез. англ. мо­вою. — С. 56–92;

Жиць­ка Т. Спи­ри­дон Че­р­ка­сен­ко – те­а­т­раль­ний кри­тик. Рез. англ. мо­вою. — С. 93–110;

Бонь­ков­сь­ка О. Укра­їн­сь­кий на­род­ний те­атр То­ва­ри­с­т­ва “Руська Бе­сі­да” в ро­ки Пер­шої сві­то­вої вій­ни (стрі­ле­ць­кий те­атр). [До­да­ток]: Ре­пер­ту­ар те­а­т­ру То­ва­ри­с­т­ва “Руська Бе­сі­да” (1 сі­ч­ня 1916 – 30 чер­в­ня 1918 рр.), м. Львів. Рез. англ. мо­вою. — С. 111–133 + 6 іл.;

Ле­о­нен­ко Р. Пер­ші укра­їн­сь­кі дер­жа­в­ні те­а­т­ри. 1917–1919 ро­ки. Рез. англ. мо­вою. — С. 134–167;

Крав­че­нюк О. Екс­п­ре­сіо­нізм і укра­їн­сь­кий ре­во­лю­цій­ний те­атр. Рез. англ. мо­вою. — С. 168–178;

Го­ло­та В. “Мистецтво дій­с­т­ва” в ава­н­ґар­д­них по­шу­ках Те­а­т­ру іме­ні Гна­та Ми­хай­ли­чен­ка. Рез. англ. мо­вою. — С. 179–194;

Драк А. Сце­но­г­ра­фія у стру­к­ту­рі те­а­т­раль­но­го син­те­зу. Рез. англ. мо­вою. — С. 195–211;

Кра­си­ль­ни­ко­ва О. Ак­тор у сце­но­г­ра­фії “Березоля”. Рез. англ. мо­вою. — С. 212–233;

Ткач В. Мо­ва кі­но в те­а­т­раль­них поста­нов­ках Ле­ся Кур­ба­са “Джіммі Гі­ґ­ґінс” і “Макбет”. Рез. англ. мо­вою. — С. 234–245;

Во­ли­ць­ка І. “Мону­мен­таль­ний те­атр” Во­ло­ди­ми­ра Бла­ва­ць­ко­го. Рез. англ. мо­вою. — С. 246–258;

Із­д­ри­к ­Ю. Ар­ха­ї­ка те­а­т­раль­но­го мі­фу в по­за­мо­де­р­но­му про­с­то­рі. (Епі­то­ма со­ці­аль­но-куль­ту­р­но­го фе­но­ме­ну на при­кла­ді Че­р­ні­гів­сь­ко­го мо­ло­ді­ж­но­го те­а­т­ру): [Вступ]; [1.] Те­атр і со­ці­ум; [2.] Мо­де­р­нізм як за­гро­за; [3.] Exempla; [4.] Ві­р­ту­аль­ність пост­мо­де­р­ну. Рез. англ. мо­вою. — С.  259–273;

Ли­по­ва Г. Ми­с­те­ць­ка мо­ва укра­їн­сь­ко­го те­а­т­ру 1980-х ро­ків. Рез. англ. мо­вою. — С. 274–307;

Ко­р­ні­є­н­ко Н. Укра­їн­сь­кий те­атр 1980–1990-х ро­кі­в – цін­ні­с­ні орі­є­н­та­ції та кар­ти­ни сві­ту у ві­зі­ях лі­де­рів. (Кон­текст – ху­до­ж­ня куль­ту­ра): [1.] Ме­то­до­ло­гі­ч­ні за­са­ди; [2.] Е­к­с­курс у по­пе­ре­дній кон­текст; [3.] Со­ці­о­куль­ту­р­на дра­ма укра­їн­сь­ко­го те­а­т­ру; [4.] Змі­на цен­т­ру. Си­м­п­то­ми від­цен­т­ро­вих тен­де­н­цій у ми­с­те­ц­т­ві ко­ли­ш­ньо­го Ра­дян­сь­ко­го Со­ю­зу; [5.] Де­що про мі­фи; [6.] Су­ча­с­ність у ві­зі­ях куль­тур­них лі­де­рів; [7.] Па­ра­до­к­си і кон­стру­к­ції ін­те­ле­к­ту­аль­но­го ка­р­на­ва­лу 1980–1990-х ро­ків; [8.] Су­пе­ре­ч­ли­вість кар­тин сві­ту і мі­с­ти­фі­ка­ція Я; [9.] Де­­кон­с­т­ру­к­ти­ві­ст­ська мо­дель куль­ту­ри; [10.] По­шук іден­ти­ч­но­с­ти: тра­ди­цій­на і не­тра­ди­цій­на сві­до­мість; [11.] Те­ма па­м’я­ти; [12.] Те­атр: аб­со­лю­т­на вла­да над ча­сом; [13.] Про­с­тір-ча­с – знак пи­тан­ня; [14.] Спо­га­ди про дже­ре­ла; [15.] Ще раз про куль­ту­р­ну ци­та­ту; [15.] Бунт про­с­то­ру, чи не­дій­с­ність по­бу­ту; [16.] С­ти­хі­ї – ро­дом із ко­с­мо­су; [17.] Лю­ди­на. Рез. англ. мо­вою. — С. 308–344;

Лип­­ків­сь­ка Г Мо­ло­дий те­атр Укра­ї­ни кі­н­ця 80-х – по­ча­т­ку 90-х ро­ків: пост­мо­де­р­на іде­о­ло­ге­ма сві­до­мо­с­ти та її від­би­ток у сце­ні­ч­но­му ар­те­фа­к­ті. Рез. англ. мо­вою. — С. 345–363.

Ма­те­рі­а­ли

Ба­бан­сь­ка Н., Га­ла­бут­сь­ка Г., Ше­в’я­ко­ва­ ­К. Лі­то­пис жит­тя і твор­чо­с­ти Ма­рії За­нь­ко­ве­ць­кої. 1854–1934 ро­ки. Ко­ро­т­кий ва­ріант. [До­да­т­ки]: Умо­в­ні ско­ро­чен­ня ча­с­то вжи­ва­них ви­дань і ар­хі­вів. Текст лі­то­пи­су. — С. 367–486 + 6 іл.;

Га­р­бу­зюк М. Ре­кон­с­т­ру­к­ція сцен “Гамлета” В. Ше­к­с­­пі­ра в поста­­но­в­ці Бо­ри­са Тя­г­на на сце­ні Львів­сь­ко­го те­а­т­ру іме­ні М. Зань­ковецької. До­да­ток: В. Ше­к­с­пір. Га­м­лет. Пе­ре­клад В. Вера. — С. 487–565 + 24 іл. + но­ти: С. 497, 505, 509–514, 533, 536, 538, 555, 558, 565;

Ко­зак Б. Три до­ку­мен­ти львів­сь­ко­го пе­рі­о­ду твор­чо­с­ти Бо­ри­са Тя­г­на. [До­да­ток]: Пе­ре­лік пре­м’є­р­них ви­став. До­да­ток: [те­к­с­ти трьох до­ку­мен­тів]. — С. 566–578 + 1 іл.;

Та­нюк Л. Не­до­гра­на роль Во­ло­ди­ми­ра Глу­хо­го. — С. 579–617;

За­ле­сь­ка­-Они­ш­ке­вич Л. Кіль­ка по­мі­т­них те­а­т­раль­них поста­но­вок Укра­ї­ни на ме­н­ших і біль­ших сце­нах 1991–1994 ро­ків: [Вступ]; 1. Ва­ле­рій Шев­­чук і укра­їн­сь­кий те­атр “Кін”; 2. Ше­в­чук і те­атр на По­до­лі: з “Вертепом” в Аме­ри­ці; 3. Те­атр са­лон-­мо­дерн; 4. Во­лин­сь­кий те­атр у Лу­ць­ку; 5. Перший все­ук­ра­їн­сь­кий те­а­т­раль­ний фе­с­ти­валь тво­рів Ми­ко­ли­ ­Ку­лі­ша; 6. Львів­сь­кий те­атр ім. Ле­ся Кур­ба­са. — С. 618–629 + 6 іл.

Кри­ти­ка і біб­ліо­г­ра­фія

Ме­д­ве­дик П. Ма­те­рі­а­ли до біб­ліо­г­ра­фії праць Сте­па­на Ча­р­не­ць­ко­го. [До­да­ток]: I. Твор­чі пор­т­ре­ти ми­т­ців; II. Пра­ці С. Ча­р­нець­ко­го з іс­то­рії укра­їн­сь­ко­го те­а­т­ру в Га­ли­чи­ні; III. Об­мін ак­то­ра­ми та дра­ма­ти­ч­ни­ми тво­ра­ми між те­а­т­ра­ми Схі­д­ної і За­хі­д­ної Укра­ї­ни в XIX – на по­ча­т­ку XX ст. — С. 633–637;

Ки­р­чів Р. [Рец. на публ.:] Ше­ре­гій Ю. На­рис іс­то­рії укра­їн­сь­ких те­а­т­рів За­кар­пат­сь­кої Укра­ї­ни до 1945 ро­ку / Ред. і вступ[ні] стат­ті В. Мар­ку­ся та В. Ре­ву­ць­ко­го // За­пи­с­ки На­у­ко­во­го то­ва­ри­с­т­ва ім. Шев­чен­ка. Істо­ри­ч­но-­фі­ло­со­фі­ч­на се­к­ція. – Т. 218; Сло­ва­ць­ке пе­да­го­гі­ч­не ви­да­в­ни­ц­т­во у Бра­ти­с­ла­ві. Від­діл укра­їн­сь­кої лі­те­ра­ту­ри у Пря­ше­ві. – Нью­-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­ро­н­то; Пр­яшів; Львів, 1993. – 412 с. — С. 637–643;

Кра­силь­­ни­ко­ва­ ­О. [Рец. на публ.:] Мо­роз Л. З. Сто рі­в­но­цін­них правд: Па­ра­до­к­си дра­ма­ту­р­гії В. Винниченка / Відп[овідальний] ре­да­к­тор П. М. Фе­д­чен­ко. – К., 1994. – 208 с. — С. 643–649;

Ба­бо­та Л., Они­ш­ке­вич Л. [Рец. на публ.:] Dukhnovych Alek­san­der. Virtue is More Important than Riches / A Play in Three Acts. Trans. & Intro. By Elaine Rusinko. East European Monographs, CCCXCIII. – New York: Dist. Columbia U. Press, 1994. – 86 p. — С. 649–651;

Куп­чин­сь­кий О. [Рец. на публ.:] Ла­тяк Дю­ра. Двацец пейц ро­ки АРТ-РНТ “Дядя” (1970–1995). – Но­ви Сад, 1995. – 256 с.; іл. — С. 651–655;

Пи­ли­п­чук Р. [Рец. на публ.:] Во­ли­ць­ка­ ­І. Те­а­траль­на юність Ле­ся Кур­ба­са. (Про­б­ле­ми фор­му­ван­ня твор­чої осо­би­с­то­с­ті). – Львів, 1995. – 152 с. — С. 656–663;

Ме­д­ве­дик П. [Рец. на публ.:] За­твар­сь­ка Ро­ман­на. Три по­ри ро­ку. – Ко­ло­мия: Вік, 1996. – 76 с., іл.; її ж. Ко­ри­феї га­ли­ць­ких те­а­т­рів. – Ко­ло­мия: Вік, 1997. – 88 с., іл.; її ж. Я при­хо­ди­ти­му, ко­ли ме­не вже не бу­де... – Ко­ло­мия, 1998. – 92 с., іл. — С. 664–666;

Гай­да­бу­ра В. [Рец. на публ.:] Бли­з­ня­та ще зу­стрі­ну­ть­ся: Ан­то­ло­гія дра­ма­тур­гії укра­їн­сь­кої ді­я­с­по­ри / Упо­ряд[ник] і вступ[на] стат­тя Ла­ри­си За­ле­сь­кої-­Они­ш­ке­ви­ч // Укра­їн­сь­ка мо­де­р­на лі­те­ра­ту­ра. – Ки­їв; Львів: Вид-­во “Час”, 1997. – 627 с.; Ан­то­ло­гія мо­де­р­ної укра­їн­сь­кої дра­ми / Ре­да­к­тор, упо­ряд[ник] і ав­тор вступ[них] ста­тей Ла­ри­са За­ле­сь­ка-­Они­ш­ке­вич. – Ки­їв; Ед­мо­н­тон; То­ро­н­то: Вид-­во Ка­над­сь­ко­го ін­сти­ту­ту укра­їн­сь­ких сту­дій “Таксон”, 1998. – 532 с. — С. 666–669;

Ки­р­чів Р. [Рец. на публ.:] Гай­да­бу­ра Ва­ле­рій. Те­атр, за­хо­ва­ний в ар­хі­вах: сце­ні­ч­не ми­с­те­ц­т­во в Укра­ї­ні пе­рі­о­ду ні­ме­ць­ко-­фа­ши­ст­сь­кої оку­па­ції (1941–1944) / На­ук[овий] ре­да­к­тор Р. Я. Пи­липчук. – К., 1998. – 222 с. — С. 670–674.

_________________________

Цей том можна придбати у книгарні НТШ (Львів, пр. Шевченка, 8) або замовити електронною поштою ntshoffice@gmail.com