Том 218 (CCХVIII). 1993 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХVIII: Історично-філософічна секція. Сло­ваць­ке пе­да­го­гіч­не ви­дав­ниц­тво в Бра­тис­ла­ві. Від­діл ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Пря­ше­ві. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Ше­ре­ґій Ю. На­рис іс­то­рії ук­ра­їн­ських те­ат­рів За­кар­пат­ської Ук­ра­ї­ни до 1945 ро­ку / Ре­дак­ція і вступ­ні стат­ті Ва­си­ля Мар­ку­ся та Ва­ле­рі­я­на Ре­вуць­ко­го]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то; Пря­шів; Львів, 1993. — 414 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Мар­кусь В. Від ре­дак­ції. — С. 5–10;

Ре­вуць­кий В. Юрій Ше­ре­ґій та йо­го “На­рис”. — С. 11–15.

Ше­ре­ґій Ю. На­рис іс­то­рії ук­ра­їн­ських те­ат­рів За­кар­пат­ської Ук­ра­ї­ни до 1945 ро­ку: Частина I. [Іс­то­рія ук­ра­їн­ських те­ат­рів За­кар­пат­ської Ук­ра­ї­ни до 1926 ро­ку]; Частина II. Упадок і ліквідація Русь­ко­го Театру Т[оварист]ва “Про­світа” в Ужгороді (1. VIII. 1926 – 31. XII. 1929); Час­ти­­на III. Спроби віднов­лен­ня українського театру на Закарпатській Україні. — С. 16–357.

[У мо­ног­ра­фії міститься Cписок] ді­я­чів ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру на За­кар­пат­ській Ук­ра­ї­ні та в Че­хос­ло­вач­чи­ні в по­аз­буч­но­му по­ряд­ку. — С. 331–356.

До­дат­ки

[б. п.]. При­міт­ки до тек­сту “На­ри­су”. — С. 358–361;

[б. п.]. Ви­ко­рис­та­ні дже­ре­ла. — С. 361–364;

Про­щаль­ні про­мо­ви на по­хо­ро­ні Юрія Ав­гус­ти­на Ше­реґія 1-го чер­вня 1990 ро­ку в Бра­тис­ла­ві:

Дов­го­ви­ч Лев­ко, Ко­ши­ці. — С. 365–367,

Шут­ко Сте­па­н, Пра­га. — С. 368,

Йо­сип­чу­к Во­ло­ди­ми­р, Ве­ли­кий Бич­ків. — С. 369;

[Ос­нов­на біб­лі­ог­ра­фія праць Юрія Ше­реґія]: Юрій Ав­гус­тин Ше­реґій (Юрій Грім): дра­ма­тич­ні тво­ри на ук­ра­їн­ській мо­ві. 1929–1977. — С. 370–372;

Ілюс­тра­ції. — С. 373–394;

[б. п.]. Імен­ний по­каж­чик. — С. 395–407;

Рез. англ. мо­вою. — С. 408–409.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

https://diasporiana.org.ua/mistetstvo/sheregij-yu-narys-istoriyi-ukrayin...