Том 214 (CCХІV). 1991 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІV: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Біб­лі­о­те­ка Про­ло­гу і Су­час­нос­ти, ч. 191.4. Сві­ти Та­ра­са Шев­чен­ка. Збір­ник ста­ттей до 175-річ­чя з дня на­род­жен­ня по­е­та / Ре­дак­то­ри: Ла­ри­са М. Л. За­лесь­ка Ониш­ке­вичЛе­о­нід Руд­ниць­кийБог­дан Пев­нийТа­рас Гун­чак]. — Нью Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то; Львів, 1991. — VIII+488 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ре­дак­ція. Сві­ти Шев­чен­ка. — С. VII–VIII;

Ше­вель­ов Ю. Кри­ти­ка пое­­тич­ним сло­вом. Мо­ло­дий Шев­чен­ко виз­на­чає своє міс­це в іс­то­рії лі­те­ра­ту­ри та де­що про “бі­лі пля­ми”. — С. 1–19.

[Наукові статті]

1. Та­рас Шев­чен­ко і ду­хов­ність:

Гриц­ко­вян Я. Шев­чен­ко і Біб­лія. — С. 23–29;

Руд­ниць­кий Л. “А до то­го – я не знаю Бо­га”. Ключ до ду­хов­но­го сві­­­­ту по­е­та. — С. 30–39;

Фі­зер І. Фі­ло­со­фія чи фі­ло-со­фія Та­ра­са Шев­чен­ка?: [Вступ]; [1.] Фі­ло­со­фія і творчість Шевченка; [2.] Фі­ло­со­фія твор­­чости Шев­­чен­­ка; [3.] Фі­ло-­со­фія у творчості Шевченка; Висновки. — С. 40–52;

Іщук-Па­зу­няк Н. Крив­­да, пом­ста і ка­ят­тя в по­е­мах “Вар­нак” і “Мос­ка­ле­ва кри­ни­ця”: [1.] “Вар­нак”; [2.] Визнання вини; [3.] Дві версії поеми “Вар­­­­нак”; [4.] Дав­­ніші досліджен­ня по­е­ми; [5.] “Мос­ка­ле­ва кри­ни­ця”; [6.] Мо­­­­тиви Варнака. — С. 53–62.

2. Та­рас Шев­чен­ко і лі­те­ра­ту­ра:

Руб­чак Б. Жи­во­пи­са­ний Шев­чен­ко. “Жур­нал” як текст. — С. 65–90;

Ро­зум­ний Я. Чи ви­чер­па­но “Мос­ка­ле­ву кри­ни­цю”? — С. 91–110;

Гу­мець­ка А. Зву­ко­сим­во­лізм у по­е­зії Шев­чен­ка. — С. 111–125.

3. Та­рас Шев­чен­ко й ін­ші пос­та­ті:

Луць­кий Ю. По­вер­та­ю­чись до те­ми “Шев­чен­ко і Ку­ліш”. — С. 129–138;

Іван­чен­ко Р. Шев­чен­ко і Дра­го­ма­нов. — С. 139–148;

Іль­ниць­кий О. Шев­чен­ко і фу­ту­рис­ти. — С. 149–159;

Пав­ли­шин М. Та­рас Шев­чен­ко і йо­го до­ба у твор­чос­ті Ва­ле­рія Шев­чу­ка. — С. 160–169.

4. Та­рас Шев­чен­ко і куль­ту­ра:

Да­ре­вич Д. Зоб­ра­жен­ня сус­піль­но­го і по­лі­тич­но­го ус­трою у гра­фі­ці Та­ра­са Шев­чен­ка. — С. 173–180;

Бар­ла­дя­ну В. Ам­­­вро­сій Жда­ха – ілюс­тра­тор “Коб­за­ря”. — С. 181–187;

Ре­вуць­кий В. Шев­чен­ко – те­ат­раль­ний кри­тик. — С. 188–192;

Ше­вель­ов Ю. Ми­ко­ла Ґе і Та­рас Шев­­чен­ко: мис­тець у від­мін­но­му кон­тек­сті. — С. 193–221 + 4 іл.;

Ше­вель­ов Ю. Слі­да­ми Ми­ко­ли Ґе: Па­риж і Ки­їв. — С. 222–226;

Бі­ло­кінь С. Нар­бут і Шев­чен­ко. — С. 227–236;

Брай­чев­ський М. Та­рас Шев­чен­ко й іс­то­ри­ко-куль­тур­на спад­щи­на ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду. — С. 237–245.

5. Та­рас Шев­чен­ко і сус­піль­ство:

Прі­цак О. Шев­чен­ко – про­рок. [З при­­свя­тою]: Читачам-авдиторії Тараса Шевченка в 1837–1845 рр., співтворцям пое­та-пророка – присвячує автор. — С. 249–276;

Гра­бо­вич Г. До пи­тан­ня ве­ли­чі Шев­чен­ка: са­мо­зоб­ра­жен­ня по­е­та. — С. 277–287;

Дзю­ба І. До­ві­ку на­сущ­ний. — С. 288–300;

Жу­лин­ський М. Шев­чен­ко і су­час­на ду­хов­на си­ту­а­ція. — С. 301–308;

Свер­стюк Є. Фе­но­мен Шев­чен­ка. — С. 309–324;

Мов­чан П. Еле­­мент мо­раль­но­го ро­до­во­го за­ко­ну в по­е­мі Т. Шев­чен­ка “Ка­те­ри­на”. — С. 325–331.

6. Шев­чен­коз­нав­ство і шев­чен­кі­я­на:

Пав­лич­ко С. Мо­де­лі шев­чен­ко­­знав­ства в ра­дян­ській і не­ра­дян­ській на­у­ці. — С. 335–342;

Дзи­ра Я. Ге­ній і плат­ні ко­мен­та­то­ри йо­го твор­чос­ти. — С. 343–347;

Одар­чен­ко П. Та­рас Шев­чен­ко в ра­дян­ській лі­те­ра­тур­ній кри­ти­ці. 1920–1960: Вступ; I. Шев­чен­коз­нав­ство в 1920–1929 роках; II. Розгром наукового шев­чен­коз­нав­ства в 1930–1933 ро­­ках; III. Шев­чен­коз­нав­ство під контролем партії (1934–1938); IV. Шев­чен­ко­з­нав­ство напередодні Другої світової війни; [V.] Радянське шев­чен­коз­нав­ство в 1943–1946 роках; [VI.] Фальшування Шевченка в роки 1947–1955; [VII.] Ра­­дян­­ське шев­чен­коз­нав­ство в 1956–1960 роках; [VIII.] Радянські видання творів Т. Шевченка і коментарі до них; Висновки. — С. 348–409;

Одар­чен­ко П. Шев­чен­коз­нав­ство на Ук­ра­ї­ні в 1961–1981 ро­ках: [Вступ]; [1.] Праці О. Білець­кого; [2.] Видання Академії Наук; [3.] Літописи та біографічні видання; [4.] Епіс­то­ляр­ні, мемуарні та рукописні видання; [5.] Фототипічні видання; [6.] Видання “Коб­за­рів”; [7.] Примітки до “Кобзарів”; [8.] Видання мистецької спадщини; [9.] Пра­ці про літературну творчість Т. Шевченка; [10.] Монографії; [11.] Мова і стиль Шевченка; [12.] Історія шев­чен­коз­нав­ства і світова слава Шевченка; [13.] Шев­чен­ко й інші літератури; [14.] Збірники, словники; [15.] Загальні вис­нов­ки. — С. 410–445;

Чир­ко І. І за ве­ли­ким му­ром. Та­рас Шев­чен­ко і Ки­тай. — С. 446–449;

На­каі К. Шев­чен­ко в Япо­нії. — С. 450–457.

7. Ad­den­dum:

Па­дох Я. До іс­то­рії шев­чен­коз­нав­чих на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій НТШ, УВАН та УНІ­ГУ, ор­га­ні­зо­ва­них в Нью-Йор­ку від 1981 до 1990 ро­­­ку. Урив­ки з при­ві­таль­них слів ор­га­ні­за­то­ра кон­фе­рен­цій. — С. 460–461;

[Па­дох Я.]. Прог­ра­ми Шев­чен­ків­ських на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій в Нью-Йор­ку. — С. 462–463;

[б. п.]. Звер­нен­ня Го­лов­ної Ра­ди На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка з при­во­ду 175-річ­чя з дня на­род­жен­ня йо­го пат­ро­на Та­ра­са Шев­чен­ка. — С. 464.

До­дат­ки

[Бо­ри­сюк Т.]. По­каж­чик імен і назв. — С. 465–486;

[б. п.]. Про ав­то­рів і ре­дак­то­рів. — С. 487–488.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_214_Svity_Tarasa_Shevchenka_Tom_1/