Том 212 (CСХІІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХІI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Збір­ник праць і ма­те­рі­я­лів на по­ша­ну Гри­го­рія Луж­ниць­ко­го, 1903–1990 / Ре­дак­ція: Во­ло­ди­мир Жи­ла, Олег Куп­чин­ськийЛе­о­нід Руд­ниць­кий, Ва­силь Ящун (від­по­ві­даль­ний редак­тор)]. — Львів; Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1996. — [1]+359 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Пе­ред­мо­ва. — С. 5;

Ящун В., Руд­ниць­кий Л. Ко­рот­ка біо­г­ра­фія Гри­го­ра Луж­ниць­ко­го. — С. 6–10;

Руд­ниць­кий Л. Ма­те­рі­а­ли до біб­­лі­о­гра­фії праць Гри­го­ра Луж­ниць­ко­го: 1. Історія церкви й релігійна тематика; 2. Поетичні твори; 3. Прозові твори; 4. Літературознавчі дослідження; 5. Рецен­зії; 6. Оригінальні і перекладні драматичні твори, театральні вистави; 7. Теа­тро­­знавчі праці; 8. Редаговані твори й збірники; 9. Різне. — С. 11–39;

Лен­цик В. Свя­­ще­ниць­ка тра­ди­ція ро­ду Луж­ниць­ких. — С. 40–44.

[Наукові статті]

[1.] Цер­ква та ос­ві­та:

Hryn­chyshyn M., CSSR. Many Are Called, But Few Are Chosen. [Додаток: листи]. — С. 47–55;

Гу­зар Л., о. Слу­га Бо­жий мит­ро­по­лит Ан­дрей Шеп­­тиць­кий та пи­тан­ня цер­ков­но-ре­лі­гій­но­го об’єд­нан­ня і єд­нос­ті. — С. 56–61;

Rud­nyts’kyi J. St. Volo­dy­myr’s Bap­tism in His­toriog­ra­phy and Litera­ture. — С. 62–67;

Про­цик М., о. “Ве­ли­ка Па­на­гія” – іко­на ки­їв­ської іко­но­пис­ної шко­ли. — С. 68–77;

Jaszczun W. Der Ein­fluß des Abendlandes auf die Ges­tal­tung des hei­li­­gen Ni­ko­laus in der Ukraine. — С. 78–87;

Pos­pishil V. J., ar­chimandr[ite]. The Lai­ty in the Pa­triar­chal Con­vo­ca­tion of the Eastern Cathol­ic Churches. — С. 88–99;

Ор­тин­ський І., о. Ахіл­ле­со­ва п’ята не тіль­ки ук­ра­їн­ської ми­­нув­ши­ни: [Вступ]; [1.] Ре­лі­гійна освіта – суттєвий за­сіб передавання Христо­вої благовісті; [2.] Просвіта за княжих часів; [3.] Укра­їн­сько-київське християн­ство; [4.] Важке питання; [5.] Властиві причини нашо­го нещастя; [6.] Треба було почати не тільки раніше, а й більше та повніше; [7.] Ре­лігія залишається завжди актуальною; [8.] Настій­ність катехизації; [9.] Ос­новний постулат сучасної хвилі – поглиблення ре­лі­гій­ної освіти нашого народу. — С. 100–117.

[2.] Іс­то­рія:

Ку­хар Р. Про нес­кіф­ські на­ро­ди у Ге­ро­до­то­вій “Іс­то­рії Скі­­фії”. — С. 121–126;

Дом­бров­ський О. Ран­ньо­іс­то­рич­ні про­це­си на те­ри­­то­рії Ук­ра­ї­ни в ін­тер­пре­та­ції Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. — С. 127–136;

Па­дох Я. Ко­заць­кий Ко­декс 1743 ро­ку – пе­ред­віс­ник аме­ри­кан­ської Кон­сти­ту­ції. — С. 137–143;

Трем­біць­кий В. Цер­ков­на по­лі­ти­ка Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки в 1917–1920 ро­ках. — С. 144–159 + табл.;

На­га­єв­ський І., о. Ук­ра­їн­ці на Кон­ґре­сі слов’ян­ської іс­то­рії в Заль­цбур­зі 1963 ро­ку: [Вступ]; [1.] Відвідую ми­тро­полита-ісповідника; [2.] З Рима через Мюнхен до Зальцбурґа; [3.] Основні дум­ки моєї до­повіді. — С. 160–167.

[3.] Лі­те­ра­ту­роз­навс­тво:

Тар­нав­ський О. Лі­те­ра­ту­ра в дав­ньо­му Льво­ві. — С. 171–187; Сла­ву­тич Яр. Геть­ман Іван Ма­зе­па як по­ет. — С. 188–199;

Вла­сен­ко-Бой­цун А. Про­щен­ня і всеп­ро­щен­ня у твор­чос­ті Та­ра­са Шев­чен­ка: [Вступ]; [1.] Батьківське, материнське і подружнє прощення; [2.] Про­щен­ня від­ступникам і ворогам; [3.] Всеп­ро­щен­ня самовбивцям і ворогам-катам. — С. 200–210;

Kom­pa­ni­ec-­Bar­som V. Vassyl’ Stefanyk: A Writ­er of Univer­sal Ap­peal. — С. 211–221;

Качу­ров­ський І. Мет­ри­ка Олек­сан­дра Оле­ся. — С. 222–231;

Ро­ма­нен­чук Б. За­хід­но­ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра між дво­ма сві­то­ви­ми вій­на­ми. 1919–1941 ро­ки. До­­­да­­ток: [перелік творів деяких авторів]. — С. 232–255;

Па­зу­­няк Н. Ху­дож­ня про­за Гри­го­ра Луж­ниць­ко­го-По­ля­ни­ча. — С. 256–264;

Ро­­зум­ний Я. Дру­га сві­то­­ва вій­на в су­час­ній ук­ра­їн­ській по­е­зії. — С. 265–276;

Жи­ла В. “Фа­уст” у пе­рек­ла­ді Ми­ко­ли Лу­ка­ша. — С. 277–295;

Ящун В. Твор­че пе­ро. З при­свя­тою Григорію Лужницькому. — С. 296.

[4.] Мо­воз­нав­ство:

Сам­бір­ський С. Пер­ші пе­рек­ла­ди свя­то­го Пись­ма ук­ра­їн­ською мо­вою. — С. 299–303;

Ящун В. Імен­ни­ки з флек­сі­єю в ґе­ні­тиві од­­ни­ни в су­час­них схід­нос­лов’ян­ських лі­те­ра­тур­них мо­вах. — С. 304–313.

[5.] Різ­не:

Крав­че­нюк О. Сте­пан Смаль-Стоць­кий і Ват­рос­лав Яґіч. [До­да­ток у тексті: оригінальні тексти листів]. — С. 317–327;

Лев В. Ос­тан­ні ро­ки жит­тя Іва­на Фран­ка. — С. 328–330; Руд­ниць­кий Я. З га­вай­сько­го но­тат­ни­ка. — С. 331–332;

Bie­la A. Współczesne ten­dencje w psycho­lo­gii po­znaw­­­­czej: [Wstęp]; 1. Czym jest psychologia poznawcza?; 2. Kartezjenskie inspiracje psycho­lo­gii poznawczej; 3. Podstawowe nurty w ramach psycho­lo­gii poznawczej; 4. Ten­dencje ogólne oraz indywidualne; 5. Niektóre inspiracje. — С. 333–342.

Піс­лямова

Куп­чин­ський О. Наш Луж­ниць­кий. — С. 343–352.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: