Том 211 (CСХІ). 1996 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСХI: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [Збір­ник праць і ма­те­рі­я­лів на по­ша­ну Ва­си­ля Ле­ва, 1903–1991 / Ре­дак­ція: Олег Куп­чин­ськийМа­рія Ов­ча­рен­коЛе­о­нід Руд­ниць­кийЄв­ген Фе­до­рен­ко (від­по­ві­даль­ний ре­дак­тор), Бог­дан Чо­пик]. — Львів; Нью-Йорк; Па­риж; Сід­ней; То­рон­то, 1996. — [1]+312 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Руд­ниць­кий Л. Вступ­не сло­во. — С. 5–6.

[Наукові статті]

1. Ма­те­рі­али про жит­тя і твор­чість Ва­си­ля Ле­ва:

Руд­ниць­кий Л. Ва­силь Лев – нев­том­ний на­у­ко­вець і пе­да­гог. Бі­ог­ра­фіч­ний на­рис. [Додаток]: Спи­­сок важ­ли­ві­ших дру­ко­ва­них праць. — С. 9–19;

Лен­цик В. Мій про­фе­сор, то­ва­риш пра­ці і при­я­тель. — С. 20–23;

Храп­ли­ва-Щур Л. Кіль­ка по­жов­клих ви­тин­ків із ча­со­пи­сів.. — С. 24–26;

Чо­пик Д. Ва­силь Лев – лі­то­пи­сець і дос­лід­ник про­це­сів роз­вою га­лиць­ко­го го­во­ру. — С. 27–32;

Ле­сів М. Про­фе­сор Ва­силь Лев. — С. 33–35.

2. Мо­ва й мо­воз­нав­ство:

Гор­бач О. Швед­ські гло­си у сток­голь­мській ко­пії Бе­рин­ди­но­го “Лек­си­ко­ну”. — С. 39–53;

Руд­ниць­кий Я. Оно­мас­ти­ка Уже­­­­ви­ча з 1643 ро­ку: [Вступ]; I. Граматичний аспект; II. Лексикально-семан­-тич­ний аспект; III. Назовничий фольклор. — С. 54–59;

Оме­цін­ський О. На­зов­ниц­тво міс­це­вос­тей у ре­ґі­о­наль­них ви­дан­нях. — С. 60–62;

Чуб Д. Ви­дат­ний пись­мен­ник, за­хис­ник мо­ви і прав лю­ди­ни. [Додаток]: [Йо­го ж по­е­зія]. Пер­ший лист. — С. 63–71;

Сла­ву­тич Я. Удос­ко­на­лен­ня ук­ра­їн­сько­го пра­во­пи­су: [Вступ]; [1.] У яких словах писати ґ; [2.] И чи і після д, т, р. — С. 72–86.

3. Шев­чен­кі­я­на:

Орэх­ва О. Мас­тац­ка-ідэйная блі­засьць паэзиі Ян­кі Ку­па­лы і Та­ра­са Шаўчэнкі. — С. 89–107;

Пав­лів О. По­е­ма-міс­те­рія “Ве­ли­кий льох” Та­ра­са Шев­чен­ка. — С. 108–116.

4. Фран­кі­я­на:

Ла­бунь­ка М. Од­на фра­за із “Збір­ни­ка Свя­тос­ла­ва 1076” у “Ли­сі Ми­ки­ті” Іва­на Фран­ка. — С. 119–122;

Жи­ла В. “Свин­ська кон­сти­ту­­ція” – виз­нач­ний са­ти­рич­ний твір Іва­на Фран­ка. — С. 123–130;

Ба­бяк П. На­­у­­ко­ва твор­чість І. Фран­ка, ос­но­ва­на на ста­ро­єв­рей­сько­му пись­мен­стві та біб­лій­них мо­ти­вах. — С. 131–144.

5. Лі­те­ра­ту­роз­нав­ство, фоль­клор, дра­ма­тур­гія:

Па­зу­няк Н. Проб­ле­ма двій­ни­ка в по­е­мах Іва­на Фран­ка “По­є­ди­нок” і “По­хо­рон”. — С. 147–153;

Ґе­рус-Тар­на­вець­ка І. Об­раз жін­ки в ук­ра­їн­сько­му ка­над­сько­му фоль­кло­рі. — С. 154–176;

Янів В. Ав­тен­тич­ність по­чу­вань і ро­ди­на в “Лі­со­вій піс­ні”. — С. 177–190;

Чор­ній С. Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ські ас­пек­ти у дра­ма­тур­гії Іва­­на Ко­­чер­ги. — С. 191–199;

Ло­за М. Олек­са Ва­рав­ва (О. Ко­бець). [До­да­ток]: Біб­лі­ог­ра­фія: [1.] Тво­ри О. Коб­ця; [2.] Лі­те­ра­ту­ра про О. Коб­ця. — С. 200–241;

Ро­зум­ний Я. Те­ма зра­ди у дра­ма­тич­них по­е­мах Лі­ни Кос­тен­ко. — С. 242–249;

Пе­дан-По­піль Н. Сло­вес­ний жи­во­пис пей­за­жів Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го. — С. 250–260;

Крав­че­нюк О. Ґер­гарт Га­уп­тман і ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра. — С. 261–274.

6. Іс­то­рія не­дав­ньо­го ми­ну­ло­го Ук­ра­ї­ни:

Па­дох Я. Ко­мі­сія Ук­ра­їн­ської Ака­де­мії На­ук у Ки­є­ві для вив­чен­ня іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го пра­ва (1919–1933): її прог­ра­ма і до­сяг­нен­ня: [1.] Вступні зауваги; [2.] Заснування комісії; [3.] Спів­­ро­біт­ники Комісії; [4.] Проблеми й завдання Комісії; [5.] Моно­гра­фічне за­повню­ван­ня прогалин; [6.] Відкривання і досліджування джерел; [7.] Слов­­ник-енцикло­пе­дія української юридичної старовини; [8.] Видання Ко­мі­сії; [9.] На шля­­ху до курсу історії українського права; [10.] Грандіозна реві­зія; [11.] Пред­мет історії українського права; [12.] Періодизація історії україн­ського права; [13.] Метод готування курсу; [14.] Виховання наукової молоді; [15.] Кінець ді­яль­ности Комі­сії. — С. 277–288;

Луж­ниць­кий Г. Пе­ре­гін­сько та ад­мі­ніс­тра­ція сто­ло­вих дібр Га­лиць­кої мит­ро­по­лії до 1939 ро­ку: [Вступ]; [1.] “Свячений по­тік”. — С. 289–293;

Лен­цик В. Ду­хов­на се­мі­на­рія у Льво­ві. — С. 294–300;

Лю­би­нець­ка Ф. Пог­ляд у май­бут­нє ук­ра­їн­сько­го шкіль­ниц­тва в еміґ­ра­ції. — С. 301–306.

[Піс­ляс­ло­во]:

Rud­nytzky L. Wasyl Lew (Februaru 7, 1903 – March 23, 1991). Scho­lar, Edu­ca­tor, Pedago­gue – Teach­er  of  Three Gen­era­tions. — С. 307–309.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: