Том 210 (CСХ). 1991 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCХ: Історично-філософічна секція. [Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський, 1878–1942 / Ре­дак­тор: Уля­на Ста­ро­соль­ська]. — Нью Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1991. — XII+411 c., іл.

_________________________

Зміст: 

Вступ

Па­дох Я. Пе­ред­нє сло­во. — С. VII–IX.

1. Бі­ог­ра­фіч­ний на­рис:

Ста­ро­соль­ський Ю. [1.] Шля­ха­ми пред­ків; [2.] Ро­ки формування – Ярослав; [3.] З княжого Ярослава до княжого Львова; [4.] “Мо­лода Україна”; [5.] За долю робітничого стану; [6.] Перед бурею – роки ідилії у професії; [7.] На сліді життєвої мрії – науки; [8.] Напередодні світової завірюхи. Пацифіст з мечем; [9.] Стрілецьким шляхом; [10.] Шляхом державного бу­дів­ни­цтва; [11.] З журбою радість; [12.] Знову у Львові: “Сповнити обов’язок україн­сько­го адвоката”. — С. 3–117 + 43 іл. + но­ти: С. 40–41:

[До­дат­ки до стат­ті Юрія Ста­ро­соль­сько­го: Люд­ке­вич С. До­ро­го­му Влод­­ко­ві і йо­го па­рі. Чи тя­миш ще? — С. 40–43Ста­ро­соль­ський В. Про­мо­ва на ві­чу 13-го лип­ня 1899 р. — С. 48–49; Ро­зен­бав­м М. М. Із спо­ми­нів. — С. 55; Пет­рик П. Моя пер­ша зус­тріч з су­дом і ад­во­ка­том Ста­ро­соль­ським. — С. 58–59; [Лист Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го до си­на Юр­ка]. — С. 76; Ста­ро­соль­ський В. Стрі­лець­ким шля­хом. Про­­­мо­ва ви­го­ло­ше­на на свя­ті стрі­лець­кої піс­ні у Льво­ві 24-го лю­то­го 1935 р. — С. 78–82; [Ста­ро­соль­ський В.]. Ві­ра в без­смер­тність на­ції. — С. 85; [б. п.]. “Чи тя­миш ще?”. — С. 93–98];

Ста­ро­соль­ська У. Ave Cae­sar, mor­i­tu­ri te salu­tant. — С. 118–150 + 9 іл.;

[До­­дат­ки до стат­ті Уля­ни Ста­ро­соль­ської: Лист Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го із лаг­ру в Ма­ри­ін­ську до дру­жи­ни – Да­рії Ста­ро­соль­ської до Кок­пект, Ка­зах­стан, 3. VI. 1941. — С. 134–136; Ста­ро­соль­ська Д. У да­ле­ку путь. — С. 144–145; Ста­ро­соль­ська Д. Го­ло­си зас­лан­ців з Си­бі­ру. — С. 146–147; ЮСТ. В річ­ни­цю.. — С. 148].

2. На­у­ко­ві пра­ці Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го:

Ста­ро­соль­ський В. На­ці­о­наль­ний і со­ці­яль­ний мо­мент в ук­ра­їн­ській іс­то­рії. — С. 153–160;

Ста­ро­соль­ський В. Те­о­рія на­ції / Пе­ред­рук з 1922 р.: I. Вступні замітки; II. Ато­міс­тичне розуміннє нації; III. Нація як суспільство; IV. Дійсне значіннє “обєк­тивних” прикмет нації; V. Нація як твір нової історичної доби; VI. Нація і де­мо­кратія; VII. Єство нації; VIII. Нація й держава; IX. Універсалізм та нація; X. Без­державність і нація; XI. Закінчення. — С. 161–324;

[б. п.]. Біб­лі­ог­ра­фія праць д[окто]ра Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го. — С. 325–326.

3. Про­мо­ви, лис­ти Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го:

Йо­го сло­во на сто­ро­жі: “Обов’язок ук­ра­їн­сько­го ад­во­ка­та”. — С. 329–330;

“Со­­­ці­яль­на і юри­дич­на проб­ле­ма”. — С. 330–332;

“Пи­тан­ня іде­аль­ної кон­ку­рен­ції”. — С. 332–333 / Урив­ки про­мов із З. Кни­ша “Зріб­на сур­ма” – Збір­ни­ки [з ко­мен­та­ря­­ми ук­ла­да­ча]; “Бать­ків­щи­на, як дже­ре­ло лю­бо­ви й дії”/ Урив­ки про­­­мо­ви пе­ред­ру­ко­ва­ні із: Бі­лас і Да­ни­ли­шин. Оп­ра­цю­вав Да­ни­ло Чай­ков­ський. – Ню Йорк: Ви­дав­ниц­тво Ор­га­ні­за­ції Обо­ро­ни Чо­тирь­ох Сво­бід Ук­ра­ї­ни, 1968. – С. 153–165 [з ко­мен­та­ря­ми ук­ла­да­ча]. — С. 333–341;

[До­да­ток]: Пе­ред­рук з кн[ижки] Пет­ра Мір­чу­ка. На­рис іс­то­рії Ор­га­ні­за­ції Ук­ра­їн­ських На­ці­о­на­ліс­тів. – Ук­ра­їн­ське ви­дав­ниц­тво, 1968. — С. 341; Ста­ро­соль­ський В. Ук­ра­їн­ська дер­жав­ність і ро­сій­ський ім­пе­рі­я­лізм / Пе­ред­рук з Ук­ра­їн­сько­го Го­ло­су. – Ве­ре­сень, 1951. — С. 342–345;

“Rebus in Ar­duis...” Про­мо­ва на по­хо­ро­ні ген[ерала] Ми­ро­на Тар­нав­сько­го / Пе­ред­рук з усу­час­нен­ням пра­во­пи­су. Пам’яті Вож­да УГА. – Львів: Ви­дав­ни­ча ко­о­пе­ра­ти­ва “Чер­во­на Ка­ли­на”, 1939. — С. 346–348;

Ста­ро­соль­ський В. “Но­вий Час”, Львів, 4 лю­то­го 1935 р. / [Пе­ред­рук] “Віль­на Ук­ра­ї­на”. – 1967. – Ч. 55–56. – С. 3. — С. 348;

Ста­ро­соль­ський В., Ко­ро­лів Ф. То­ва­рис­тво “Сі­чо­вих Стріль­ців” у Льво­ві. Обіж­ник і зак­лик до гро­ма­дян­ства / [Пе­ред­рук] За во­лю Ук­ра­ї­ни. Іс­то­рич­ний збір­ник УСС. Лі­то­пис ук­ра­їн­сько­го Сі­чо­во­го Стрі­лец­тва. – Ню-Йорк: Ви­дан­ня Го­лов­ної Уп­ра­ви УСС, 1967. — С. 349–352.

4. Стат­ті про Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го:

Га­єць­кий Т. Про­фе­сор Ста­ро­соль­ський: [1.] Як не треба керувати державою; [2.] Де починається про­б­лема; [3.] Життєвий досвід. — С. 355–359;

Кач­мар В. Нез­рів­ня­ний обо­ро­нець ук­ра­їн­ських по­лі­тич­них в’яз­нів. — С. 360–369;

Ма­рун­чак М. Г. Не­за­бут­нє про­щаль­не сло­во. Спо­гад. — С. 370–374;

Ми­цик Р. Наг­лий суд у Льво­ві. — С. 375;

Ан­то­но­вич-Руд­ниць­ка М. До мо­за­ї­ки пор­тре­ту... Не­ве­лич­кий спо­гад про Во­ло­ди­ми­ра Ста­ро­соль­сько­го. — С. 376–377;

Сам­бір­ський С. До­по­відь про уні­вер­са­ли Ук­ра­їн­ської Цен­траль­ної Ра­ди. — С. 378–380;

Хо­мяк О. Пан. За тер­мі­но­ло­гі­єю Вя­чес­ла­ва Ли­пин­сько­го. — С. 381–386;

[б. п.]. Шу­ка­ю­чи справ­ж­ньої син­те­зи. — С. 387–388; [Додаток]: Передруки:

Кед­рин І. Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський. У 100-річ­чя на­ро­дин. — С. 389–392;

Ле­виць­кий В. Пам’яти Во­ло­ди­ми­ра й Да­рії Ста­ро­соль­ських. — С. 393–394;

Олес­ниць­ка К. Та віч­на бу­де па­м’ять про те­бе. Д[окто]р Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський. — С. 395–398;

[б. п.]. У без­­ко­неч­ній чер­­зі. — С. 398–400;

Куп­чин­ський Р. Во­ло­ди­мир Ста­ро­соль­ський. — С. 401–403.

5. По­казник імен. — С. 405–411.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_210_Volodymyr_Starosolskyi_1878-1942/