Том 209 (CCIX). 1990 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. – Ч. 5. [Мо­­­­­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Па­дох Я. Су­ди й су­до­вий про­цес ста­­рої Ук­ра­ї­ни. На­рис іс­то­рії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то; Львів, 1990. — 128 с.

_________________________

Зміст: 

Па­дох Я. Су­ди й су­до­вий про­цес ста­рої Ук­ра­ї­ни. На­рис іс­то­рії: Перед­мо­ва; Частина 1. На­рис іс­то­рії судового устрою: [Вступ]; I. Княжа доба; II. Ли­товсько-польська доба; III. Доба Гетьманщини; Частина 2. На­рис іс­то­рії ук­раїн­ського судового процесу: Вступні відомості; I. Княжа доба; II. Ли­товсько-русь­ка доба; III. Доба Гетьманщини; IV. Окремі судівництва. — С. 7–123.

[Піс­ля­мо­ва]

Цю­цю­ра Б. Сло­во про книж­ку та її ав­то­ра. — С. 123–125.

[До­да­ток]

[б. п.]. Із дру­ко­ва­них праць ав­то­ра. — С. 127–128.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_209_Padokh_Ya_Sudy_i_sudovyi_protses_staroi_Ukrainy_Narys_istorii/