Том 208 (CCVIII). 1990 р. Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCVІІІ: Історично-фі­ло­ло­гіч­на секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­­ня: Тру­хан Ми­рос­лав. Ук­ра­їн­ці в Поль­щі піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­­­ни, 1944–1984]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­­ней; То­рон­то, 1990. — XII+404 с., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Мар­кусь В. Пе­ред­мо­ва. — С. V–X.

Тру­хан Ми­рос­лав. Ук­ра­їн­ці в Поль­щі піс­ля Дру­­гої сві­то­вої вій­ни, 1944–1984: Вступ; I. Землі потойбіч Сяну і Бугу піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­ни; II. Переселення до УРСР; III. Переселення на західні і північні зем­лі Польщі (акція “Вісла”); IV. Переселенці на західніх землях; V. Куль­­тур­не підпілля; VI. Боротьба за по­вер­нення на рідні землі; VII. Контр­ак­ція поль­ської влади; VIII. Українське су­спіль­но-культурне товариство (УСКТ); IX. З’їз­­ди і між з’їздами; X. Різні форми діяль­ности УСКТ; XI. “Наше сло­во”; XII. Лі­те­ра­турне об’єднання; XIII. Шкіль­ниц­тво; XIV. Художня ді­яль­ність; XV. Цер­ков­не життя; XVI. Ставлення поляків до українців; XVII. Кон­такти з Україною; XVIII. Лемківська проблема; XIX. За­­ги­бель Холмщини і Підляшшя; XX. Спро­би розширення рамок діяльности УСКТ; XXI. Тактика культурних центрів; XXII. Перспективи на майбутнє; Пі­сля­слово. — С. XI–XII +1–370 + табл.

[До­дат­ки]

Ско­ро­чен­ня. — С. 371–373;

Біб­лі­ог­ра­фія. — С. 374–376;

По­каж­чик імен. — С. 377–387;

По­каж­чик ге­ог­ра­фіч­них назв. — С. 388–395;

Таб­ли­ці:

[1.] Кіль­кість чле­нів УСКТ, 1956–1984. — С. 396,

[2.] Ди­на­мі­ка роз­вит­ку ук­ра­їн­сько­го шкіль­ниц­тва, пун­кти нав­чан­ня ук­ра­їн­ської мо­ви. — С. 397,

[3.] Ди­на­мі­ка роз­вит­ку ук­ра­їн­сько­го шкіль­ниц­тва, кіль­кість уч­нів. — С. 398,

[4.] Ти­­раж тиж­не­ви­ка “На­ше сло­во”. — С. 399,

[5.] Ти­раж аль­ма­на­ху “Ук­ра­їн­ський ка­лен­дар”. — С. 400;

[6.] кар­тос­хеми. — С. 401–403.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: