Том 207 (CCVII). 1987 р. Праці Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CСVII: Праці Філологічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­­зі фол­кльо­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства]. — Па­риж; Нью-Йорк; Сід­ней; То­рон­то, 1987. — 333 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Жу­ков­ський А. Пе­ред­мо­ва. — С. 5–10.

Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Жит­тя та йо­го ді­яль­ність в га­лу­зі фол­к­льо­рис­ти­ки, лі­те­ра­ту­роз­нав­ства та мо­воз­нав­ства: Вступ; Розділ 1: Біогра­фія В. Гнатюка; Розділ 2: Фолкльористично-ет­но­гра­фічна діяльність; Розділ 3: Діяльність на літературному полі; Розділ 4: Мо­во­знавча діяльність; Висновки. [Додаток]: Біб­лі­ог­ра­фія ос­нов­них праць В. Гна­­тю­ка. — С. 11–271 + 66 іл.

До­дат­ки

Му­шин­ка М. Стеж­ка­ми жит­тя з Во­ло­ди­ми­ром Гна­тю­ком. — С. 273–297;

[б. п.]. Біб­лі­ог­ра­фія праць Ми­ко­ли Му­шин­ки про Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­­­ка. — С. 299–301;

Ре­зю­ме укр., франц., англ. та нім. мо­ва­ми. — С. 303–311;

[б. п.]. Імен­­ний по­каж­чик. — С. 313–319;

[б. п.]. Ге­ог­ра­фіч­ний по­каж­чик. — С. 320–323;

[б. п.]. Те­ма­тич­ний по­каж­чик. — С. 323–329.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: