Том 205 (CCV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCV: Історично-філософічна секція. [Прав­ни­ча ко­мі­сія, ч. 2. У по­­шу­ках іс­то­рич­ної прав­ди / Збір­ник на по­ша­ну Ми­ко­ли Чу­ба­то­го, 1889–1975. Ре­дак­ція: Гри­гор Луж­ниць­кий і Ярос­лав Па­дох]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1987. — XXXII+548 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Па­дох Я. Пе­ред­мо­ва. — С. VII–X + 2 іл.

1. Жит­тя і твор­чість:

Па­дох Я. Semper Tiro. До жит­тє­пи­су Ми­ко­ли Чу­ба­то­го. — С. XIII–XXXII;

Чу­ба­тий М. Дер­жав­ний лад на За­хід­ній Об­­лас­ти Ук­ра­їн­ської На­род­ньої Рес­пуб­ли­ки: [Вступ]; I. Міжнародне ста­но­ви­ще на­шої рес­пуб­лі­ки; II. Наша територія; III. Населення; IV. Суверенна влада рес­­пуб­­ли­ки – Виділ У[країнської] Н[аціональної] Ради; V. Законодатна вла­да – Україн­ська Націо­наль­­на Рада; VI. Виконуюча вла­да на За­хід­ній Об­лас­ти. — С. 1–50;

Па­дох Я., Штог­рин Д. Біб­лі­ог­ра­фія праць Ми­ко­ли Чу­ба­то­го: [Вступ]; I. Моно­гра­фії та стат­ті в українській мові; II. Статті в ан­глій­ській та німецькій мовах; III. Ре­­­цен­зії. — С. 51–61.

2. Памяті Ми­ко­ли Чу­ба­то­го:

Го­рак С. М. Ми­ко­ла Чу­ба­тий – іс­то­рик ук­ра­їн­ської ет­но­ге­не­зи. Про­філь – на­рис: 1. Нарис теми; 2. Основні завдан­ня: обо­­рона схе­ми Грушевського і опрацювання етногенези; 3. Вклад Чуба­то­го в пи­­тан­ня етно­ге­­нези; 4. Виклик Чубатого совєтській історіографії; 5. Чу­ба­тий – іс­то­рик нації в бо­ротьбі. — С. 65–81;

Па­дох Я. Пі­о­нер­ські зас­лу­ги Ми­­ко­ли Чу­ба­то­го в на­у­ці іс­то­­рії ук­ра­їн­сько­го пра­ва: I. Наука історії україн­сько­го права – най­мо­лод­­ша ділянка українознавства; II. Потрійне першун­ство М. Чу­батого в науці іс­торії українського права; III. Огляд правничо-істо­ричних праць М. Чуба­то­го. — С. 83–121;

Лен­цик В. Проф[есор] д[окто]р Ми­­ко­ла Чу­ба­тий як іс­то­рик Цер­кви: [Вступ]; [1.] Початки заін­те­ресу­вання істо­рією церкви; [2.] Праці з історії Цер­кви після Дру­гої світової війни; [3.] Пер­­ша частина дру­го­го тому Іс­то­рії християнства на Руси-Україні; [4.] Стат­ті про­ф[е­со­ра] Чубатого на те­ми з історії Цер­кви; [5.] Публі­ка­ції проф[есо­ра] Чу­батого, пов’язані з ак­цією за ство­рен­ня Патріяр­ха­ту; [6.] Рецензії проф[есо­ра] Чубатого на книжки з тема­ти­кою історії Цер­кви. — С. 123–165;

Му­зич­ка І., о., Хо­ма І., о. Силь­вет­ка іс­то­ри­ка проф[есо­ра] М. Чу­ба­то­го. 1889–1975. — С. 166–203;

Ште­фан А. Ми­ко­ла Чу­ба­тий і кар­пат­ські ук­ра­їн­ці. [Додаток]: До­ку­менти. — С. 204–216.

3. До іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го хрис­ти­ян­ства:

Бла­же­йов­ський Д., о. Ук­ра­­їн­­ські цер­ков­ні унії: Кон­стан­ти­но­піль­ська, Рим­ська і Мос­ков­ська: 1. Вступ; 2. Львів­ський московсько-уніятський синод; 3. “Православні”; 4. “Уніяти”; 5. “Зрад­­ники рід­ної віри”; 6. Християнство в Україні до 988 року; 7. Київська церква у роках 988–1037; 8. Спроба поставити на Київський митрополичий престіл укра­їнців в роках 1037–1240; 9. Константинопільська унія, 1037–1686; 10. Релігійна полеміка та внутрішній мур, 1596–1686; 11. Московська унія, 1686–; 12. Римська унія; 13. За­кінчення. — С. 219–285;

На­га­єв­ський І.о. Хрис­ти­ян­ські ос­но­ви Ук­ра­їн­ської Кня­жої Дер­жа­ви. До іс­то­рії 1000-річ­чя Хре­щен­ня Ру­сі-Ук­ра­ї­ни: 1. Вступні зав­­ваги; 2. Хто і коли створив Українську Кня­жу Дер­жа­ву?; 3. Війна Русі з Кон­стан­тинополем, хрещення князя і його дружини; 4. По­­чатки письменства і куль­ту­ри в Ру­сі-Ук­ра­ї­ні. — С. 287–296;

Пе­кар А., ЧСВВ. Цер­ков­на по­лі­ти­ка ма­дя­рів на За­кар­пат­ті: [Вступ]; 1. За­родки ізоляції; 2. Під­чи­­нення мадярському єпископові; 3. Змагання за спільну Митрополію; 4. На­силь­­не мадярщення Церкви. — С. 297–306;

Ящун В. Св. Ми­ко­лай у ле­ґен­дах грець­ко­го по­ход­жен­ня в Ук­ра­ї­ні. — С. 307–325;

Тес­ля І. Ре­лі­гії ук­ра­їн­ців Ка­на­ди: I. Статистика і коментарі; II. Харак­теристи­ка ре­лігійного і церковного життя укра­їнського народу в Канаді; III. Україн­ська Гре­ко-Православна Церква в Канаді (УГПЦ); IV. Інші православні цер­кви; V. Римо-Ка­то­лицька Церква; VI. З’є­ди­не­­на Церква Канади; VII. Англі-кан­ська церква; VIII. Лю­­теранська Церква; IX. Українські баптисти; X. Інші українські протестантські гро­ма­ди. — С. 326–360 + табл.

4. Mis­cel­lanea:

Лу­це­ві В. О. та Ю. А. Ук­ра­їн­ська княж­на – ко­ро­ле­вою Че­­хії: I. Вступ; II. Батьківське довкілля Кунігунди; III. Юність та замуж­не життя Ку­нігунди; IV. Судьба Кунігунди по сватьбі зі Завішею; V. Виснов­ки. — С. 363–374;

Се­­ню­то­вич-Бе­реж­ний В. Рід і ро­ди­на Хмель­ниць­ких. Іс­то­ри­ко-ро­до­від­на роз­від­ка. — С. 375–397;

Чи­ров­ський М. Аг­рар­на ре­фор­ма Ук­ра­­їн­ської Цен­траль­­ної Ра­ди. [Додаток]: Текст “Закону про землю”, по­да­ний за П. Христюком. — С. 399–417;

Куль­чиць­кий Ю. Пов­стан­ський рух 1918–1926 рр. — С. 419–435;

Фе­дин­ський Ю. Ук­ра­їн­ські спра­ви пе­ред най­ви­щим ад­мі­ніс­тра­цій­ним три­бу­на­лом між­во­єн­ної Поль­щі. — С. 436–452;

Трем­біцький В. Ди­п­ло­­ма­тич­ні вза­є­ми­ни Арґен­ти­ни з Ук­ра­ї­ною: [Вступ]; [1.] Ар­­ґентинські кон­су­ля­­ти в Україні та україн­ська державність 1917–1918-ті рр.; [2.] Держави та між­на­родні орґанізації, в яких урядували українські представництва в 1920/21 ро­ках; [3.] Міжнародне визнання укра­їнської дер­жа­ви в 1918–1921 роках; [4.] Кля­си­фі­ка­ція юридичного визнання укра­їнської дер­­­жави в 1918–1921 роках; [5.] Іс­то­ричний факт на сьогодні. — С. 453–472 + 2 іл.;

Дом­бров­ський О. До пи­тан­ня іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ських тен­ден­цій у Ге­ро­до­та. — С. 473–484;

Но­во­сів­ський І М. Чер­ні­вець­кий уні­вер­си­тет і бу­ко­вин­ські ук­ра­їн­ці. — С. 485–507;

Крав­че­нюк О. До іс­то­рії вза­є­мин ук­ра­їн­ських на­у­ков­ців з чу­жи­ною: [Вступ]; [1.] Ва­­трослав Яґіч, 1838–1923; 2. Яґіч і українська мо­ва; 3. Яґіч і українські вчені; 4. Семинар слов’янської філології у Відні; 5. Енци­кло­педія слов’янської філо­ло­гії. — С. 509–537;

Rud­nytzky L. In Search of His­tor­i­cal Truth. A Synopsis. — С. 539–542.

[До­да­ток]

Ав­то­ри. — С. 543–546.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_205_U_poshukakh_istorychnoi_pravdy_Zbirnyk_na_poshanu_Mykoly_Chubatoho_18891975/