Том 204 (CCІV). 1987 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІV: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­джен­­­ня: Кар­ма­зин-Ка­ков­ський Все­во­лод. Ар­хі­тек­ту­ра бой­ків­ської цер­­кви]. — Нью-Йорк; Фі­ля­дель­фія, 1987. — 223 с., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

Вступ

[б. п.]. Сло­во від ви­дав­ниц­тва. — С. 7–9;

Сhurch Ar­chi­tec­ture of the Boy­­ko Re­gion of Ukraine. A Synopsis. — С. 11–12;

Ав­тор [Кар­ма­зин-Ка­ков­ський В.]. Пе­­ред­мо­ва. — С. 13–16.

Кар­ма­зин-Ка­ков­ський В. Ар­хі­тек­ту­ра бой­­ків­ської цер­кви: I. Студії та вис­новки попередників; II. Форми найдавніших дзвін­­­иць; III. Форми дав­ніх дзві­ниць; IV. Форми пізніших дзвіниць; V. Фор­­ми най­­давніших церков; VI. Фор­ми давніх церков; VII. Форми пізніших цер­ков; VIII. Ар­­хітектурні фор­ми в пей­за­жі; IX. Еволюція архітектури з дерева. До­датки: Бібліографія; Пояс­нен­ня дея­ких архітектурних термінів; Список де­ре­в’яних дзві­ниць і цер­ков у про­­фі­лях; Ти­пи бой­ків­ських дзві­ниць і цер­ков у про­фі­лях, рисунки авто­ра. — С. 17–158 + 156 іл.

До­датки

Фо­та бой­ків­ських дзві­ниць і цер­ков Бойківщини. — С. 161–223 + 72 іл. + 1 карта.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/mistetstvo/18728-karmazin-kakovskiy-v-mistetstvo-boykivskoyi-tserkvi/