Том 203 (CCІІІ). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІІ: Історично-філософічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­дження: Ве­ри­га В. Га­лиць­ка Со­ці­я­ліс­тич­на Со­вєт­ська Рес­пуб­лі­ка (1920 р.). Пер­ша боль­ше­виць­ка оку­па­ція Га­ли­чи­ни]. — Нью-Йорк; То­рон­­то; Па­риж; Мель­­бурн, 1986. — XVI+203 c., іл., карти.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Мар­кусь В. Пе­ред­мо­ва. — С. V–X;

Ве­ри­га В. Від ав­то­ра. — С. XI–XIV; Ско­ро­чен­ня, ужи­ва­ні у цій пра­ці. — С. XV.

Ве­ри­га В. Га­лиць­ка Со­ці­я­ліс­тич­на Со­вєт­ська Рес­пуб­лі­ка (1920 р.). Пер­ша боль­ше­виць­ка оку­па­ція Га­ли­чи­ни: I. Історіо­гра­фічні дослідження Галицької ССР; II. Галичина та її минуле. [Додаток до II розд.]: Уривки з Де­кля­рації Гал­рев­ко­му..; III. Орга­ніза­ція Кому­ніс­тичної партії Галичини; IV. Поль­сько-совєт­ська вій­на 1920 р.; V. Га­лиць­кий ре­во­люційний комітет; VI. Як творилася Га­лиць­­ка Со­вєт­­ська Рес­пуб­­лі­­ка?; VII. Ор­га­ні­заційна струк­ту­ра Галревкому; VIII. Ор­гани дер­жав­ної без­пе­ки, “соціялістична за­кон­ність”, військові справи та народнє госпо­дар­ство; IX. “Со­ціялістичне будів­ниц­тво” в Галичині;  X. Кі­нець Га­лиць­кої Со­вєт­­ської Рес­пуб­лі­ки; XI. “Життя обір­ва­лося трагічно...” Рез. англ. мо­вою. — С. XVI + 1–183 + 10 іл. + 2 кар­ти.

До­дат­ок

De­vius. Га­лиць­ка по­лі­ти­ка со­ві­тів. — С. 184–187;

[б. п.]. Біб­ліо­­г­ра­фія. — С. 188–194;

Спи­сок ілюс­тра­цій. — С. 194;

Імен­ний по­каж­чик. — С. 195–197;

Геог­ра­­фіч­ний по­каж­чик. — С. 198–200;

[Пе­ре­лік] ін­ших праць то­го ж са­мо­го ав­то­­ра. — С. 203.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_203_Veryha_V_Halytska_sotsiialistychna_sovietska_respublika_1920__persha_bolshevytska_okupatsiia_Halychyny/