Том 202 (CСІІ). 1982 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІІ: Праці Історично-філософічної секції. [Со­не­виць­кий Ле­о­­нід. Сту­дії з іс­то­рії Ук­ра­ї­ни]. — Па­риж; Ню Йорк; Сид­ней; То­рон­то, 1982. — 311 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ку­бі­йо­вич В. Пе­ред­мо­ва. — С. 7–8;

Ог­лоб­лин О. Лео­нід Со­не­виць­кий, 1922–1966. Св[ітлої] п[ам’яти] ук­ра­їн­сько­го іс­то­ри­ка. Укр. — С. 9–11; та англ. мо­ва­ми. — С. 169–171 + 2 іл.

[Іс­то­рич­ні пра­ці]

Со­не­виць­кий Л. Ук­ра­їн­ський єпис­ко­пат Пе­ре­мись­кої і Хол­мської єпар­хій в XV–XVI ст.: Від автора; Вступ; Перемиська і Холм­ська єпар­хії до XV ст.; Частина I. Персональні відомості про перемиських і холм­ських вла­дик XV–XVI ст.; Частина II. Архипастирська діяльність пере­мись­ких і холмських вла­дик XV–XVI ст. Додаток: Персональні відомості про пере­мись­ких і холмських єпископів XV–XVI ст. — С. 13–110;

Іс­то­рія Ук­ра­ї­ни. Син­хро­ніс­тич­но-хро­но­ло­гіч­на таб­ли­­ця // Ен­цик­ло­пе­дія Ук­ра­ї­ноз­нав­ства. – Па­риж; Нью-Йорк, 1960. – T. II. – C. 893–904. — С. 111–124;

Во­ло­ди­мир Ан­то­но­вич і ук­ра­їн­ська іс­то­рич­на на­у­ка в Га­ли­чи­ні. До­по­відь ви­го­ло­ше­на на уро­чис­тій пле­нар­ній кон­фе­рен­ції УВАН у США пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Ан­то­но­ви­ча в не­ді­лю, 1-го лю­то­го 1959 р. в бу­дин­ку Ук­ра­їн­сько­го Ін­сти­ту­ту в Аме­ри­ці в Ню Йор­­ку. — С. 125–132;

УВАН у США й ук­ра­їн­ська іс­то­рич­на на­у­ка. — С. 133–136;

Біб­­лі­о­те­ка ук­ра­ї­но­знав­ства в ан­глій­ській мо­ві. З при­во­ду 15-річ­чя по­я­ви “Ана­лів” УВАН у США. — С. 137–140;

На­рис іс­то­рії Чор­тків­щи­ни. — С. 141–158; Зас­лу­же­ний ук­ра­їн­ський ді­яч про ук­ра­їн­ський ре­во­лю­цій­ний рух 1914–1916 ро­­ків. — С. 159–164;

Buko­vi­na in the Di­plomat­ic Nego­tia­tions of 1914. — С. 173–218;

The Ukraini­an Ques­tion in R. H. Lord’s Writ­ings on the Paris Peace Confe­rence of 1919. — С. 219–240;

The Paris Peace Confer­ence and the Pol­ish-Ukraini­an Con­flict in Gal­i­cia. [Додаток: конспект статті]. — С. 241–261;

The Views of M. Hru­shev­sky as Re­flect­ed in his Treat­ment of the His­to­ry of Ukraine. — С. 263–273;

Book re­view: Nicol­son Harold. Peacemak­ing 1919. — С. 275–282;

Book re­view: Lloyd Da­vid George. The Truth About the Peace Treaties. – Lon­don: Vic­tor Gol­lancz Ltd, 1938. – Vol. I, II. – 1,471 p. — С. 283–288.

До­дат­ок

Ог­лоб­лин О. [Рец. на публ.:] Со­не­виць­кий Ле­о­нід. Ук­ра­їн­ський єпис­ко­пат Пе­ре­мись­кої і Хол­мської єпар­хій в XV–XVI ст. / Док­тор­ська ди­сер­­та­ція в Ук­ра­їн­сько­му Віль­но­му Уні­вер­си­те­ті. – Мюн­хен, 1948. — С. 289–293;

Buko­vi­­na in the Di­plomat­ic Nego­tia­tions of 1914 (P. 175–218). Bi­bliog­ra­phy. — С. 294–296;

Ге­­не­а­ло­гіч­на таб­ли­ця ро­ди­ни Со­не­виць­ких. — С. 297–299;

По­каж­чик імен. — С. 301–305;

In­dex. — С. 307–309.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_202_Sonevytskyi_L_Studii_z_istorii_Ukrainy/