Том 201 (CСІ). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCІ: Філологічна секція. [Во­ло­ди­мир Гна­тюк. Виб­ра­ні стат­ті про на­род­ну твор­чість. На 110-річ­чя на­род­жен­ня. 1871–1981 / Упо­ряд­ку­ван­ня, ре­­дак­ція і вступ­на стат­тя Бог­да­на Ро­ма­нен­чу­ка]. — Ню Йорк, 1981. — 288 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ро­ма­нен­чук Б. Дос­лід­ник “не­ру­ше­но­го те­ре­ну”. — С. 5–23;

Ро­ма­­нен­чук Б. Від упо­ряд­ни­ка. — С. 24;

Rud­nytzky L. A Note on Volo­dy­myr Hna­­tiuk, 1871–1926. — С. 25–28.

[Стат­ті]

Гна­тю­к В. Ук­ра­їн­ська на­род­на сло­вес­ність. В спра­­ві за­пи­сів ук­ра­їн­сько­го ет­ног­ра­фіч­но­го ма­те­рі­я­лу. — С. 29–40;

Пі­сен­ні но­во­тво­ри в ук­ра­їн­сько-русь­кій на­род­ній сло­вес­нос­ті. — С. 41–56;

Уг­ро­русь­кі ду­хов­ні вір­ші. — С. 57–66;

Ко­ло­мий­ки. Пе­ред­нє сло­во до збір­ни­ка “Ко­ло­мий­ки”. — С. 67–84;

Га­їв­ки. — С. 85–96;

Ко­ляд­ки і щед­рів­ки. Пе­ред­нє сло­во I. — С. 97–102;

Ко­ляд­ки і ще­д­рів­ки. Пе­ред­нє сло­во II. — С. 103–114;

На­род­ні опо­ві­дан­ня про оп­риш­ків. Пе­ред­мо­ва. — С. 115–130;

Сло­ваць­кий оп­ри­шок Яно­шик у на­род­ній по­е­зії: 1. За­галь­ні уваги про оприш­ків; 2. Яношик в історії; 3. Яношик у на­род­ній по­е­зії; 4. Ба­ла­ди про Яношика. — С. 131–162;

Ук­ра­їн­ські на­род­ні каз­ки, 1913. Пе­ред­нє сло­во. — С. 163–165;

“Ба­рон­ський син в Аме­ри­ці”. Пе­ред­мо­ва до збір­ки “На­род­ні каз­ки”, 1917. — С. 166–170;

На­род­ні но­ве­лі. Пе­ред­мо­ва до збір­ки “На­род­ні но­ве­лі”. – Львів, 1917. — С. 171–175;

Ук­ра­їн­ські на­род­ні бай­ки. Пе­ред­нє сло­во. — С. 176–184;

Де­я­кі ува­­ги над бай­кою. — С. 185–205;

“Ет­ног­ра­фіч­ні ма­те­рі­я­ли” Б. Грін­­чен­ка. Ре­цен­зії на 2-й і 3-й ви­пус­ки “Эт­но­гра­фи­чес­ких ма­те­ри­а­лов, соб­ран­ных в Чер­ни­гов­ской и со­сед­них с ней гу­бер­ни­ях” Б. Д. Грін­чен­ка. — С. 206–212;

Ос­тан­ки пе­ред­хрис­ти­ян­сько­го ре­лі­гій­но­го сві­тог­ля­ду на­­ших пред­ків. — С. 213–240;

В спра­ві лі­те­ра­тур­ної мо­ви під­кар­пат­ських ру­си­нів. — С. 241–247;

Де­я­кі опо­­ві­дан­ня про оп­риш­ків: [1.] Хто то були опришки?; [2.] Які бу­ли опришки?; [3.] Через що став Довбуш оприш­ком; [4.] Звідки дістав Довбуш си­лу і як її втра­тив; [5.] Ватажок Антосій Пан­ке­вич-Ревізорчук. — С. 249–260; Як від­бу­ва­ють­­ся ко­ля­ди у гу­цу­лів: 1. Пилипівка; 2. Николая; 3. Різдво; 4. Світ­ські коляд­ни­­ки; 5.  Колядники між собою; 6. Ґазди пе­ред колядою; 7. Прихід ко­лядни­ків до ха­ти; 8. Колядники в хаті; 9. Плєс; 10. Прихід колядників у но­чи; 11. За­кінченє коля­ди. — С. 261–280 + 6 іл.

[До­дат­ки]

[б. п.]. При­міт­ки. — С. 281–282;

[Ро­ма­нен­чук Б.]. Ма­те­рі­я­ли до біб­лі­ог­ра­фії про В. Гна­тю­ка. — С. 283–287.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_201_Volodymyr_Hnatiuk_Vybrani_statti_pro_narodnu_tvorchist_Na_110-richchia_narodzhennia/