Том 200 (CС). 1980 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CC: [Праці] Українського соціологічного інституту. Ук­ра­їн­ські по­се­лен­ня. До­від­ник / Ре­дак­цій­на ко­леґія: Ата­нас М. Мі­ля­нич – го­лов­ний ре­дак­тор, Во­ло­ди­мир Н. Бан­де­ра, Ігор М. Гу­­рин, Все­во­лод В. Іса­їв. — Ню Йорк, 1980. — 351 с., карти.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Іса­їв В. Пе­ред­мо­ва. — С. 7–10.

1. Ук­ра­їн­ці в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі:

Про­цюк С., Бан­де­ра В. Ук­ра­ї­на: [1.] Країна й устрій; [2.] Стан і плекання української культури. — С. 12–26 + 1 кар­­­­та + табл.;

Світ І., Гу­рин І. Ук­ра­їн­ці в СРСР по­за Ук­ра­ї­ною: [1.] Кра­ї­­на й ус­трій; [2.] Загальна характеристика складових частин СРСР; [3.] Посе­лен­ня україн­ців. — С. 27–51 + табл.

2. Ев­ро­па: ук­ра­їн­ські мен­ши­ни – ав­тох­то­ни:

Кач­мар В., Мо­со­ра В. Ук­ра­їн­ці в Поль­щі: [1.] Країна й устрій; [2.] Поселення укра­їн­ців. — С. 54–62 + 1 кар­та + табл.; Гу­рин Ігор. Ук­ра­їн­ці в Ру­му­нії: [1.] Країна й устрій; [2.] По­­селення укра­їнців; [3.]  Плекання української культури. — С. 63–76 + табл.;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Угор­щи­ні: [1.] Країна й устрій; [2.] Укра­їнська націо­нальна гру­па; [3.] Плекання української культури. — С. 77–78;

Мо­со­ра В. Ук­ра­їн­ці в Че­­хос­ло­вач­чи­ні: [1.] Країна й устрій; [2.] Поселення укра­їн­ців; [3.] Пле­­­­кання укра­їн­ської культури. — С. 79–87 + табл.

3. Ев­ро­па: ук­ра­їн­ські по­се­лен­ня:

Ямін­ський Б. Ук­ра­їн­ці в Ав­стрії: [1.] Кра­­ї­на й устрій; [2.] Поселення українців; [3.]  Плекання української куль­ту­­ри. — С. 91–99 + 1 кар­та + табл.;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Бель­гії: [1.] Країна й ус­трій; [2.] Українська національна група; [3.] Плекання україн­ської культури. — С. 100–103;

Пет­ри­шин Р. Ук­ра­їн­ці в Ве­ли­коб­ри­та­нії: [1.] Країна й устрій; [2.] По­селення укра­їнців; [3.] Плекання української куль­ту­ри. — С. 104–125 + табл.;

Брик І. Ук­ра­їн­­ці в Гол­лян­дії: [1.] Країна й устрій; [2.] Українська національна гру­па; [3.] Пле­кан­ня української культури. — С. 126–128;

Ба­лиць­кий ПК.. Ук­ра­їн­ці в Да­нії: [1.] Країна й устрій; [2.] Укра­їн­ська національна група; [3.] Пле­­кання україн­ської культури. — С. 129–130;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Ес­па­нії: [1.] Країна й устрій; [2.] Укра­їн­ська на­ціональна група; [3.] Плекання україн­ської культури. — С. 131–132;

Лон­чи­на Т.о., до­пов­нен­ня: Гу­ри­н І. Ук­ра­їн­ці в Іта­лії та Ва­ти­­ка­ні: [1.] Країна й устрій; [2.] Українська національна гру­па. (Український Рим); [3.] Плекання української культури. — С. 133–143 + табл.;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Люк­сем­бур­зі: [1.] Країна й устрій; [2.] Україн­ська національна група; [3.] Пле­кан­ня української культури. — С. 144–145;

Ма­ру­няк В. Ук­ра­їн­ці в Ні­меч­чи­ні: [1.] Кра­ї­на й устрій; [2.] Поселення українців; [3.] Пле­кан­ня української культури. — С. 146–163 + табл.;

Мі­ля­нич А. М., до­пов­нен­ня: Ра­дей­ко М., Ван­чиць­кий І. Ук­ра­їн­ці в Нор­ве­гії: [1.] Країна й устрій; [2.] Укра­їн­ська національна група; [3.] Пле­кання укра­­їнської культури. — С. 164–165;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Фін­лян­дії: [1.] Кра­ї­на й устрій; [2.] Українська націо­нальна група; [3.] Пле-кан­ня української культури. — С. 166–167;

Ко­сик В. Ук­ра­їн­ці у Фран­ції: [1.] Країна й устрій; [2.] Посе­лен­ня українців; [3.] Пле­кання української куль­тури. — С. 168–180 + табл.;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­їн­ці в Швай­ца­рії: [1.] Країна й устрій; [2.] Українська націо­наль­на група; [3.] Пле­кан­ня укра­їнської куль­ту­ри. — С. 181–182;

Мі­ля­нич А. М. Ук­ра­­їн­ці в Шве­ції: [1.] Країна й устрій; [2.] Українська національна група; [3.] Пле­кан­ня української культури. — С. 183–185;

Зє­лик І. Ук­ра­їн­ці в Юґос­ла­вії: [1.] Краї­на й устрій; [2.] По­селення укра-їнців; [3.]  Плекання української культури. — С. 186–200 + 1 кар­та + табл.

4. Аме­ри­ка Пів­ніч­на:

Тес­ля І. Ук­ра­їн­ці в Ка­на­ді: [1.] Країна й устрій; [2.] По­селення українців; [3.] Плекання української культури; [4.] Укра­їн­ське шкіль­­­ниц­тво; [5.] Громадське життя; [6.] Преса; [7.] Культур­не життя. — С. 203–256 + 2 кар­ти + табл.;

Бан­де­ра В. Ук­ра­їн­ці в ЗСА: [1.] Країна й устрій; [2.] По­се­лення укра­їнців; [3.] Вияви громадського та культурного жит­тя. — С. 257–275 + табл.

5. Аме­ри­ка Пів­ден­на:

Ва­си­лик М. Ук­ра­їн­ці в Ар­ген­ти­ні: [1.] Краї­на й ус­трій; [2.] Поселення українців; [3.] Плекання української культури. — С. 279–295 + 1 кар­­та + табл.;

Бо­ру­шен­ко О. Ук­ра­їн­ці в Бра­зи­лії: [1.] Країна й устрій; [2.] По­се­лення українців; [3.] Плекання української культури. — С. 296–308 + табл.;

Ло­тоць­кий Л., о. Ук­ра­їн­ці в Ве­не­су­е­лі: [1.] Країна й устрій; [2.] Поселення укра­їнців; [3.] Пле­кання української культури. — С. 309–311;

Да­ни­ли­шин М. Ук­ра­їн­ці в Па­раґ­ваю: [1.] Країна й устрій; [2.] Поселення українців; [3.] Плекання україн­ської куль­ту­ри. — С. 312–315;

Ва­си­лик М. Ук­ра­їн­ці в Уруґ­ваю: [1.] Країна й устрій; [2.] По­селення українців; [3.] Плекання україн­ської культури. — С. 316–320 + табл.;

Да­­ни­ли­шин М. Мен­ші ук­ра­їн­ські скуп­чен­ня в кра­ї­нах Ла­тин­ської Аме­ри­ки. — С. 321–323.

6. Оке­а­нія:

Во­ло­ви­на О., Гордіїв І., Гор­ді­їв Л. Ук­ра­їн­ці в Ав­стра­лії: [1.] Країна й устрій; [2.] Поселення українців; [3.] Плекання української куль­­ту­ри. — С. 327–338 + 1 кар­та + табл.;

Кре­хо­вець В., Мар­ці­яш А. Ук­ра­їн­ці в Но­вій Зе­лян­дії: [1.] Країна й устрій; [2.] Українська національна група; [3.] Пле­кання укра­їнської куль­тури. — С. 339–341 + 1 кар­та.

[До­дат­ки]

Гу­рин І. Ук­ра­їн­ці в ін­ших кра­ї­нах Ев­ро­пи та Азії. — С. 345–347;

Ад­ре­си ук­ра­їн­ських кни­га­рень. — С. 348–349;

Ін­декс назв кра­їн та кра­їв. Вклю­че­ні рес­пуб­лі­ки та де­я­кі ав­то­ном­ні оди­ни­ці СРСР. — С. 350–351.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: