Том 199 (CXCIX). 1986 р. Історично-філософічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCІХ: Історично-філософічна секція. Прав­ни­ча ко­мі­сія. [Мо­но­гра­­фіч­не дос­лід­жен­ня: Но­во­сів­ський Іван М. На­рис іс­то­рії пра­ва Бу­­ко­ви­ни і Ба­са­ра­бії]. — Нью-Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1986. — XIII+[I]+180 c., іл., карта.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Па­дох Я. Пе­ред­мо­ва. Про Прав­ни­чу Ко­мі­сію НТШ і її пе­ред­віс­ни­ків. — С. IX–XIII.

Но­во­сів­ський І. М. На­рис іс­то­рії пра­ва Бу­ко­ви­ни і Ба­са­ра­бії: Загальні істо­рич­но-топографічні відомості; Вступні зауваги; I. До­ба Київської і Га­лиць­ко-Во­линської держав; II. Монгольська доба; III. До­ба Мол­дав­ської дер­жа­ви; IV. Бу­ковина під Австрійською суверенністю; V. Ба­са­­рабія в до­бу ро­сій­сько-царської суверенности; VI. Буковина під російською окупацією 1914–1918 рр.; VII. Буковина і Басарабія під суверенністю “Великої Ру­мунії” – 1918–1940 рр.; VIII. Бу­ковина й Басарабія в складі СССР – 1940–1941 рр.; IX. Бу­ковина й Ба­са­рабія під поновною румунською зверхністю – 1941–1944 рр. — С. 1–153  + 1 кар­та.

[До­дат­ки]

Біб­лі­ог­ра­фія. — С. 154–161;

Ін­декс імен і тер­мі­нів. — С. 163–177.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/novosivskyj-i-narys-istoriyi-prava-bukovyny-i-basarabiyi/