Том 198 (CХCVIII). 1981 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІІ: Філологічна секція. [Іван Фран­ко – мис­тець і мис­ли­тель. Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 125-річ­чя на­ро­дин і 65-річ­чя смер­ти Іва­­на Фран­ка / Ре­дак­ція: Ев­ген Фе­до­рен­ко]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­­то, 1981. — XI+212 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

. п.]. From the Editor. — С. VII–VIII;

Лев В. Вступ­не сло­во. — С. IX–X.

[Наукові статті]

Jaszczun W. The Ef­fect of Ivan Fran­ko’s World View on his Aesthet­ic Prin­ci­ples. — С. 1–15;

Ро­ма­нен­чук Б. Іван Фран­ко і Ле­ся Ук­ра­їн­ка в лі­те­ра­тур­них і гро­мад­ських вза­є­ми­нах. — С. 16–35;

Rud­nytzky L. Fran­ko’s Dramat­ic Works: A Reap­praisal. — С. 36–46;

Zy­la W. T. Ivan Fran­­ko’s Im­pact of the Study of Slav­ic Folk­lore. — С. 47–58;

Kom­paniec-Bar­som V. A No­te on Fran­ko’s Prose. — С. 59–64;

Cho­pyk D. B. Rhythm in Ivan Fran­ko’s Ear­­ly Poe­try. — С. 65–76;

Вер­ган В. Шлях Іва­на Фран­ка від лі­те­ра­ту­ри до пуб­лі­цис­ти­ки: [1.] Публіцистика як нова ділянка у суспільному житті; [2.] Що каже термі­но­­логія про публіцистику і жур­на­ліс­тику; [3.] Яка була публіцис­ти­ка і журналіс­ти­ка за часів Іва­на Фран­ка?; [4.] Як фор­мувався Іван Франко – публіцист ?; [5.] Шлях Іва­на Фран­ка до пуб­лі­цис­ти­ки; [6.] Публіцистика Іва­на Фран­­ка в жур­на­лі “Друг”; [7.] Характеристика перших Фран­кових публі­цис­тич­них статтей у журналі “Друг”. — С. 77–91;

Ком­па­ні­єць-Бар­сом В. Лі­те­ра­тур­на ана­лі­за по­е­ми Іва­на Фран­ка “Смерть Ка­ї­на”. — С. 92–100;

Лев В. За­хід­но ук­ра­їн­ські еле­мен­ти мо­ви в ран­ній твор­чос­ті Іва­на Фран­ка. — С. 101–119;

Vlasen­ko-Bojcun A. Fran­ko’s Con­tri­bu­tion to Ono­mas­tics: [Fore­word]; 1. “Remarks of the origin of the name Boiko”; 2. “Contributions to Ukrai­nian onomastics”; 3. “Ukrai­nian vestiges in Transsylvania”; [4.] Conclusion. — С. 120–127;

Ра­бій-Кар­пин­ська С. Го­во­ри Дро­го­бич­чи­ни. З уз­гляд­нен­ням го­­вір­ки с. На­­гу­є­ви­чі, Іва­но-Фран­ків­ської об­лас­ти. [Додаток: тексти двох опо­ві­дей з се­ла На­гуєвичів]. — С. 128–138;

Па­­дох Я. При­чи­нок до іс­то­рії по­пу­ляр­нос­ти Іва­на Фран­­ка в Аме­ри­ці. Па­тро­нат поета у відділах українських братських союзів у Америці. — С. 139–143;

Лоза М. До іс­то­рії док­то­ра­ту Іва­на Фран­ка. — С. 144–148;

Від ре­дак­то­ра [Фе­­до­рен­ко Е.]. До­ку­мен­ти до істо­рії док­то­ра­ту Іва­на Фран­ка. — С. 149–164 + 7 іл.

[Додаток]

Іван Ви­шен­ський. По­е­ма Іва­на Фран­ка. Руд­ниць­кий Л. Вступ­­­на стат­тя англ. мо­вою. — С. 167–177 + 1 іл.;

Тат­чин Р. О. Текст по­е­ми англ. мо­вою. — С. 178–212.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_198_Ivan_Franko__mystets_i_myslytel_Zbirnyk_dopovidei_dlia_vidznachennia_125-_richchia_narodyn_i_65-richchia_smerty_Ivana_Franka/