Том 197 (CXCVII). 1979 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІІ: Філологічна секція. [Ми­хай­ло Драй-Хма­ра. З лі­те­ра­тур­но-на­у­ко­вої спад­щи­ни / За­галь­на ре­дак­ція, ви­бір та упо­ряд­ку­ван­ня, при­­міт­ки та ко­мен­та­рі Гри­го­рія Кос­тю­ка]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1979. — 409 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[Кос­тю­к Г.]. Від ре­дак­то­ра. — С. 7–12;

Ашер О. Пор­трет Ми­хай­ла Драй-Хма­ри. — С. 13–28.

[Тво­ри Драй-Хма­ри М.]:

[Роз­діл] I:

Ле­ся Ук­ра­їн­ка. Жит­тя і твор­чість: [Вступ]; [1.] Жит­тя Ле­сі Ук­ра­їн­ки; [2.] Твор­чість Ле­сі Ук­ра­їн­ки. — С. 31–161;

По­е­ма Ле­сі Ук­ра­їн­ки “Ві­ла-По­сес­тра” на тлі сер­бсько­го та ук­ра­їн­сько­го епо­су. — С. 162–219;

Бо­я­ри­ня. — С. 220–238;

Ів. Фран­ко і Л. Ук­ра­їн­ка. З по­ле­мі­ки 1890-х ро­ків. — С. 239–248;

Ге­не­за Шев­чен­ко­вої по­е­зії “У ті­єї Ка­те­ри­ни ха­та на по­мос­ті”. — С. 249–268.

[Роз­діл] II:

Но­тат­ки. Про чесь­кий пе­рек­лад по­е­зій Пав­ла Ти­чи­ни. [Рец. на публ.:] Ty­čyna Pavlo. Vítr z Ukrajiny. Dobrá edice. – Praha, 1927. – 48 s. — С. 271–276;

Но­ві ма­­те­рі­я­ли до жит­тє­пи­су Ва­си­ля Чу­ма­ка. — С. 277–284;

Ві­нок: Вступне слово; [1.] Жит­­тя і твор­чість Максима Багдановіча. — С. 285–304;

Ре­цен­зія. [на публ.]: Тво­ры М. Баг­да­­но­ві­ча / Пад­рых­та­ва­на ка­мі­сі­яй для вы­дань­ня тво­раў бе­ла­рус­кіх пісь­мень­ні­каў. Пад рэ­дак­цы­яй пра­вадз. чле­на І. І. За­мо­ці­на. – Менск, 1927. – Т. I: вер­шы, апа­вя­дань­ні, тэкст, ва­ры­ян­ты, ува­гі. – XV + 504 с.; T. II: прозаічныя тво­ры, тэкст, ува­гі, да­дат­кі. – Менск, 1928. – LXL + 424 c. — С. 305–309;

[Рец. на публ.:] Ян­ка Ку­па­ла. З на­­го­ди 25-річ­чя лі­те­ра­тур­ної ді­яль­нос­ти // Гло­бус. – Ки­їв, 1930. – № 12. — С. 310–316;

[Рец. на публ.:] Сер­бські на­род­ні при­по­від­ки / Српске на­род­не при­по­вет­ке, књ. 1 // Српски ет­ног­раф­ски збор­ник XLI. Српске на­род­не умот­во­ри­не, књ 1 / Уре­дио Ве­се­лин Чаjкано­виh. – Бе­ог­рад-Зе­мун, 1927. – XVI + 638 c. — С. 317–318;

Із “зві­ту” акад[еміка] В. Пе­рет­ца про пра­цю М. Драй-Хма­ри “Ін­тер­ме­дії I-ої по­ло­ви­ни XVIII ст.”. — С. 319–321;

Звіт про по­до­рож за кор­дон сту­ден­та М. П. Драя. Чер­вень 1913 р. — С. 322–325;

Оцін­ка про­фе­со­ра А. Лук’янен­ка пер­шої на­у­ко­вої пра­ці М. Драй-Хма­ри “По­е­тич­ний твір А. Ка­чі­ча-Мі­о­ші­ча “Raz­go­vor ugod­ni naro­da slo­vin­sko­ga”, по­да­ної на кон­курс в іс­то­рич­но-фі­ло­ло­гіч­но­му фа­куль­те­ті на здо­бут­тя на­го­ро­ди – ме­да­лі. — С. 326–328.

[Роз­діл] III:

Із за­пис­ни­ків М. Драй-Хма­ри. — С. 331–377 + 1 іл.;

Лис­ти М. Драй-Хма­ри. — С. 378–400;

[Ашер О.]. Біб­лі­ог­ра­фія: [1.] Ориґінальні та перекладні по­е­зії Ми­хай­ла Драй-Хма­ри; [2.] Літературознавчі праці Ми­хай­ла Драй-Хма­ри, 1912–1931; [3.] Матеріяли про творчість і життя М. Драй-Хма­­ри. — С. 401–407.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_197_Mykhailo_Drai-Khmara_Z_literaturno-naukovoi_spadschyny/