Том 196 (CХCVI). 1978 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCVІ: Пра­ці На­у­ко­вої Кон­фе­рен­ції Хе­міч­но-бі­о­ло­гіч­но-ме­дич­­ної сек­ції На­у­ко­во­го то­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка і Від­ді­лу при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук Ук­ра­їн­ської Віль­ної Ака­де­мії На­ук / Ди­рек­тор і ре­дак­тор Олек­­­сан­дер З. Ар­хі­мо­вич, на­у­ко­вий сек­ре­тар Ми­ко­ла Чи­ров­ський, тех­ніч­ний ре­дак­тор Ро­ман Коб­рин­ський. — Ню-Йорк; Па­риж; Сид­­ней; То­рон­то, 1978. — 264 с., іл., картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ар­хі­мо­вич О. З. Пе­ред­мо­ва. — С. 5–7.

[Наукові статті]

Сек­ція Хе­міч­них і ге­о­ло­гіч­них на­ук:

Ди­міць­кий М. Кон­сти­ту­ція і ста­біль­ність аль­ка­ліч­них со­лей за­лі­зо­ніт­ро­зиль­суль­фі­дів. Рез. англ. мо­вою. — С. 11–12;

По­по­­вич О. По­рів­нян­ня ак­тив­нос­ти йо­нів та елек­трод­них по­тен­ці­я­лів у різ­них роз­чин­ни­ках. Рез. англ. мо­вою. — С. 13–19;

Олек­си­шин І. На­рис ге­о­ло­­гіч­ної бу­до­ви Ук­ра­ї­ни. Рез. англ. мо­вою. — С. 20–58 + 9 кар­тос­хем + табл.;

Олек­си­шин І. Ко­рис­­ні ко­па­ли­ни Ук­ра­ї­ни, їх роз­мі­щен­ня і пос­тан­ня. Рез. англ. мо­вою. — С. 59–77 + 1 кар­­тос­хе­ма.

Сек­ція Бі­о­ло­гіч­них і аґро­но­міч­них на­ук:

Ар­хі­мо­вич О. З. Ге­ог­ра­фія сві­то­во­го роз­мі­щен­ня зер­но­вих куль­тур: [Вступ]; [1.] Пшениця; [2.] Риж; [3.] Ку­курудза; [4.] Ячмінь; [5.] Овес; [6.] Жито; [7.] Сорго; [8.] Про­­­со; [9.] Греч­ка; [10.] Роля окремих континентів; Висновки. Рез. англ. мо­­вою. — С. 81–92;

Ла­зор­ко В. До пи­тан­ня про зна­ход­жен­ня в Ук­ра­ї­ні ме­те­ли­­ка Par­nas­sius apol­lo L. Рез. англ. мо­вою. — С. 93–102;

Коб­рин­ський Р. Ліс і мис­­лив­ство в дав­ньо­му ук­ра­їн­сько­му пра­ві. Рез. англ. мо­вою. — С. 103–121;

Мар­­ґо­лі­на Л. А. Бі­о­ло­гія аль­пій­ських рос­лин. Рез. англ. мо­вою. — С. 122–126;

Гро­мик І. Нас­лід­ки п’ят­де­ся­ти­річ­ної се­лек­цій­ної пра­ці з го­ро­хом та ін­ши­ми зер­но-бо­бо­ви­ми куль­ту­ра­ми на Ула­дів­сько-Лю­ли­нець­кій се­лек­цій­но-дос­лід­ній стан­ції (УЛСС), 1925–1975: [Вступ]; 1. Уладівський період неофіцій­ної селекції го­­роху в 1925–1927 роках; 2. Люлинецький період – 1928 до 1941; 3. Період ні­мець­кої оку­па­ції – 1941–1943; 4. Селекційна праця над горохом після війни протя­гом 1944–1975 років; Загальні підсумки. Рез. англ. мо­вою. — С. 127–148;

Ар­хі­мо­вич К. І. Ук­ра­їн­ські бо­та­ні­ки сві­то­во­го маш­та­бу і ро­ля І. Мі­чу­рі­на в їх­ній за­ги­бе­лі. Рез. англ. мо­вою. — С. 149–157;

Ос­тапяк М. Ро­ля Тро­хи­ма Ли­сен­ка в за­ги­бе­лі в Со­вєт­сько­му Со­ю­зі ці­лої ґе­не­ра­ції ге­не­ти­ків, се­лек­ці­о­не­рів, бі­о­ло­гів і аґро­но­мів. Рез. англ. мо­вою. — С. 158–173;

Гро­мик І. На­у­ко­ва ек­с­пе­ди­ція Все­со­юз­ної Ака­де­мії сіль­­сько-гос­по­дар­ських на­ук СРСР для вив­чен­ня сор­тів с[іль­­сько]-г[ос­по­дар­ських] куль­тур За­хід­ної Ук­ра­ї­ни і Пів­ніч­ної Бу­ко­ви­ни в 1940 ро­­­ці: [Вступ]; [1.] Ор­га­нізація праці ек­с­­пе­­диції; [2.] Маршрути комплексної групи для обстеження За­хід­­ньої Ук­ра­ї­ни; [3.] Основні наслідки праці експедиції. Рез. англ. мо­вою. — С. 174–184 + 1 кар­то­­схе­ма;

Га­га­рин Г. До­сяг­нен­ня се­лек­ції ози­мої пше­ни­ці в Ук­ра­ї­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 185–187.

Ме­дич­ні на­у­ки:

Осін­чук Р. Кор­ти­ко-сте­ро­ї­ди. Вчо­ра і сьо­год­ні. Рез. англ. мо­вою. — С. 191–194;

Гор­дин­ський Б., Гор­дин­ський В. Но­ві мож­ли­вос­ті кон­тро­лю цук­ро­вої хво­ро­би. Рез. англ. мо­вою. — С. 195–205 + табл.;

Во­лян­ський О. М. Дос­лід­жен­ня при­род­же­них роз­ла­дів пе­ре­мі­ни ре­чо­вин: [Вступ]; [1.] Методи дослідження; [2.] Хромотографія; [3.] Мікробіологічні ма­сові обслідування; [4.] Елек­­тро­фре­за протеїнів; [5.] Викриття гетерозиготних носіїв. Рез. англ. мо­вою. — С. 206–218 + 5 іл. + табл.;

Сте­фа­нів М. Ге­не­тич­ний де­фект ме­та­бо­ліз­му хо­лес­то­ро­лу – при­­чи­на ро­дин­ної гі­пер­хо­лес­те­ро­ле­мії. Рез. англ. мо­вою. — С. 219–227 + 2 іл.;

Сте­фа­­нів М. Бі­о­хе­міч­ні ре­ак­ції при бак­те­рі­ос­тат­ній і бак­те­ри­цид­ній дії де­я­ких ан­ти­бі­о­ти­ків. Рез. англ. мо­вою. — С. 228–244 + 20 іл.;

Лу­ци­шин Ю. Клі­ніч­но-хе­міч­ні ля­бо­ра­то­рії в Цен­траль­ній Аме­ри­ці. Рез. англ. мо­вою. — С. 245–249 + табл.

[До­да­ток]

Short Biogra­phies of the Au­thors [короткі біографії авторів англ. мовою]. — С. 251–259.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_196_Pratsi_Naukovoi_Konferentsii_khimichno-biolohichno-medychnoi_sektsii_NTSh_i_viddilu_medychnykh_i_pryrodnychykh_nauk_UVAN/