Том 195 (CXCV). 1982 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCV: Філологічна секція. [Лі­те­ра­тур­ні про­це­си піс­ля Дру­гої сві­­то­вої вій­ни. Ог­ля­ди і виб­ра­ні пи­тан­ня ук­ра­їн­ської та ін­ших лі­те­ра­тур / Ре­дак­цій­на ко­ле­гія: Бог­дан Ро­ма­нен­чукНа­та­лія Па­зу­някЛе­о­нід Руд­ниць­кий]. — Фі­ля­дель­фія; Ню Йорк, 1982. — 256 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Rud­nytzky L. In­tro­duc­tion. — С. 7–10;

[б. п.]. Пе­ред­мо­ва. — С. 11–18.

[Наукові статті]

Ро­ма­нен­чук Б. Ми­хай­ло Тер­ша­ко­вець і Во­ло­ди­мир До­­ро­шен­ко – виз­нач­ні дос­лід­ни­ки ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. — С. 21–52;

Луж­ниць­кий О. Во­ло­ди­мир Бе­зуш­ко – лі­те­ра­ту­роз­на­вець і пе­да­гог. — С. 53–58;

Ро­­ма­нен­­чук Б. Ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. — С. 59–98;

Ґер­ґе­лє­­віч М. На­рис су­час­ної поль­ської лі­те­ра­ту­ри. — С. 99–116;

Гар­кінс В. Е. Чесь­­ка лі­те­ра­ту­ра піс­ля 1945 р. — С. 117–130;

Луж­ниць­кий Г. Не­­пе­ре­мож­ні слов’яни. На­рис іс­то­рії сер­бо­лу­жиць­кої лі­те­ра­ту­ри з 1945 р. — С. 131–138;

Руд­ниць­кий Л. Ні­мець­ка лі­те­ра­ту­ра піс­ля 1945 ро­ку: [Вступ]; [1.] Перші кроки – ра­діо­драми; [2.] Драма; [3.] Проза; [4.] Поезія. — С. 139–155;

Мар­ко До­ме­ні­ко А. Ді. Іта­лій­ська лі­те­ра­ту­ра піс­ля Дру­гої сві­то­вої вій­ни: [Вступ]; [1.] Літера­ту­ра і резистанс; [2.] Полеміка довкола “зобов’я­за­нос­ти”; [3.] Неореа­лізм; [4.] Пі­слявоєнні письмен­ни­ки – неореалісти; [5.] Нео­ек­сперименталізм і не­­о­а­ван­гардизм; [6.] Індустріяль­ний роман; [7.] Період постгерметизму; [8.] “Група 63”; [9.] Поезія в говорах; [10.] Те­атр. — С. 157–170;

Per­fecky G. A. The Term Rus’ – a case of Mis­tak­en Iden­ti­­ty. — С. 171–185;

Jaszczun W. Aus dem Ni­ko­lauskulte in der Volk­lor­is­tischen und Re­li­­giösen Li­te­ra­tur in der Ukraine. — С. 187–200;

Zy­la V. The Im­por­tance of Mytho­lo­gi­cal Trad­i­tion in the Tale of Ihor’s Cam­paign. — С. 201–212;

Hlyn­sky B. Qu­el­ques in­­flu­ences théma­tiques d’Ém­ile Zo­la sur Ivan Fran­­ko. An­nées 1890. — С. 213–218;

Nowo­sad M. E. Be­tra­chtungen über die unheim­li­chen und ir­ra­tionalen Ele­mente bei My­chaj­lo Kotsiubyns’kyj und Theo­dor Storm. — С. 219–230;

Kar­py­nych V. Rilke in Quest of Ukraine. — С. 231–240;

Адамс Е. К. Ко­цю­бин­ський і Шніц­лер – дві пос­­та­ті ім­пре­сі­о­ніз­му. — С. 241–246.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_195_Literaturni_protsesy_pislia_Druhoi_svitovoi_viiny_Ohliady_i_vybrani_pytannia_ukrainskoi_ta_inshykh_literatur/