Том 193 (CXCІІІ). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCIII: Філологічна секція. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня]: Лев В. Бог­дан Леп­кий. 1872–1941. Жит­тя і твор­чість / [Редак­то­ри]: Ва­силь Лев, директор; Ва­силь Ве­р­ган, секретар; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науко­вий секретар]. — Ню Йорк; Па­риж; Сід­­ней; То­рон­то, 1976. — 399 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Бі­да К. Вступ­не сло­во. — С. 7–8;

[Лев В.]. Впро­від. — С. 9; [б. п.]. По­яс­нен­ня ско­ро­чень. — С. 11–13.

Лев В. Бог­дан Леп­кий, 1872–1941. Жит­тя і твор­чість:

Час­ти­на I. Бог­дан Леп­кий: Бог­дан Леп­кий – лю­ди­на і по­ет; Жит­тє­вий шлях Бог­да­на Леп­ко­го; Леп­кий – ма­ляр; Му­зи­ка в жит­ті і твор­чос­ті Бог­да­на Леп­ко­го; На­у­­ко­во-пе­да­го­гіч­на пра­ця Леп­ко­го; Лі­те­ра­тур­на твор­чість Бог­да­на Леп­ко­го; На­у­ко­­ва пра­ця Леп­ко­го; Закінчення. — С. 15–247 + 84 іл.

Час­ти­на II. Ро­до­від Леп­ких: Ро­до­від Леп­ких; Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії ро­ду Леп­­­ких; Пе­ре­їзд ро­ди­ни Леп­ко­го до Ні­меч­чи­ни та ЗСА. — С. 249–289 + 23 іл.

Час­ти­на III. Біб­лі­ог­ра­фія дру­ків Бог­да­на Леп­ко­го:

Пе­лен­ський Є. Ю. Біб­ліог­ра­фія I. — С. 293–320;

Ку­зе­ля З. Біб­лі­ог­ра­фія II. — С. 321–330;

Лев В. Біб­лі­ог­ра­фія III. — С. 331–370 + 7 іл.

[До­дат­ки]

[б. п.]. По­казник імен, міс­це­вин і пред­ме­тів. — С. 371–387;

Ре­зю­ме англ. мо­вою. — С. 393–395.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_193_Lev_V_Bohdan_Lepkyi_1872-1941_Zhyttia_i_tvorchist/