Том 192 (CXСІІ). 1976 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCII: Сек­ція Іс­то­рії Ук­ра­ї­ни і чле­ни Іс­то­рич­но-фі­ло­со­фіч­ної сек­­ції. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ко­во­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ / [Редактори]: Мат­вій Ста­хів, директор; Ле­о­нід Пол­та­ва і Вя­че­слав Да­ви­ден­ко, мовні редактори; Ми­ко­ла Чи­ров­ський, науковий се­­кре­тар]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­рон­то, 1976. — 336 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Сек­ція Іс­то­рії Ук­ра­ї­ни

Го­рак С. М. Вклад НТШ в ук­ра­їн­ську іс­то­рі­о­г­ра­­фію. На­рис і ко­мен­та­рі. — С. 7–26;

Го­рак С. М. Ро­ля НТШ у фор­му­ван­ні на­ці­о­­наль­ної сві­до­мос­ти в рр. 1873–1914. На­рис. — С. 27–36;

Ста­хів М. Ста­тус Укра­­­ї­ни в Со­ю­зі Со­вєт­ських Со­ці­я­ліс­тич­них Рес­пуб­лік: I. Що таке союз дер­жав?; II. Чи Україна перед творенням СССР була суверенною дер­жа­­вою; III. Не було до­бро­­вільної згоди України на творення СССР, а бу­ло тіль­ки за­вою­вання; IV. Со­вєт­ська влада в Україні була і є не-українською; V. Со­ю­з Со­вєт­ських Со­ці­я­ліс­тич­них Рес­­пуб­лік з нормативно-правного погля­ду; VI. Про текст “Союзо­во­го договору” і Кон­ституції СССР; Висновки. — С. 37–81;

Стерчо П. Ще до про­го­ло­шен­ня са­мос­­тій­нос­ти Кар­пат­ської Ук­ра­ї­ни. — С. 82–109;

Вой­нар М., о. ЧСВВ. Ва­си­лі­я­ни – їх­ня ро­ля в унії Ки­їв­ської мит­ро­по­лії: [Вступ]; 1. В роз­будові унії; 2. На вер­шках проводу унії; 3. Ви­хо­вання україн­ської і білорусь­кої еліти (Василіянські коле­ґії); 4. Виховання кли­ру – семінарії; 5. Місіонерська праця (Василіянські місії, їх ор­ганізація); 6. Ва­силіяни-науков­ці; 7. Василіянські видавництва  (друкарні); Вис­нов­ки. — С. 110–166;

Куш­нір М. За­галь­ний ха­рак­тер люд­сько­го ду­ха: [Вступ]; I. Зма­ган­ня; II. Стрем­лін­ня до Бо­га. Рез. укр., англ. та франц. мовами. — С. 167–186;

Сос­­нов­ський М. Ми­ко­ла Міх­нов­ський і Дмит­ро Дон­цов – реч­ни­ки двох кон­­цеп­цій ук­ра­їн­сько­го на­ці­о­­на­ліз­му. — С. 187–196;

Бо­га­тюк М. Ю. Еко­но­міч­­на на­у­ка в су­час­ній Ук­ра­ї­ні. — С. 197–209;

Чи­ров­ський М. Со­вєт­ська ре­фор­­ма про­мис­ло­вос­ти 1973-го ро­ку: I. Вве­дення; II. Мета і суть; III. Здій­сню­ван­ня найновішої ре­­­форми. — С. 210–221.

До­по­ві­ді чле­нів Іс­то­рич­но-Фі­ло­со­фіч­ної сек­ції:

Па­дох Я. Виб­ра­ні про­­б­ле­ми з іс­то­рії су­до­во­го про­це­су Геть­ман­щи­ни. — С. 225–232;

Шу­мов­ський Ю. Вплив ре­лі­гій­них куль­тів і ві­ру­вань на де­ко­ра­тив­не мис­тец­тво і фор­му ке­ра­міч­них та ка­мін­них ви­ро­бів у За­хід­ній Аф­ри­ці в ча­сах про­то­іс­то­рич­ної до­би. — С. 233–248 + 28 іл.;

Коб­рин­ська М. Іс­то­рич­ний роз­ви­ток пра­ва по­да­ван­ня у на­шій Цер­кві на За­хід­ніх зем­лях Ук­ра­ї­ни до Бе­рес­тей­ської унії (1596 р.): [1.] По­да­ван­ня; [2.] Спів­подавання. — С. 249–273;

Ориш­ке­вич П. Гео­­г­ра­фіч­ні наз­ви на чу­жо­мов­них ма­пах Ук­ра­ї­ни: Вступ; [1.] Протоколи праць над уставлен­ням гео­гра­фічних назв для України; Висновки. — С. 274–286 + табл.;

Ло­за М. Мит­ро­по­лит Гри­го­рій Яхи­мо­вич. — С. 287–292;

Шан­дор В. До­го­вір Че­­хо-Сло­вач­чи­ни з СССР від­нос­но Кар­пат­ської Ук­ра­ї­ни. — С. 293–299;

Го­ло­він­ський І З. Олі­гоф­ре­нія. Ро­зу­мо­вий де­фект чи не­до­роз­ви­ток? — С. 300–309;

Стой­ко В. Поль­сько-со­вєт­ський спір за ук­ра­їн­ські зем­лі під­ час Дру­­гої сві­то­вої вій­ни і пос­та­ва уря­дів Ан­глії та Аме­ри­ки (ЗСА). — С. 310–319.

[До­да­ток]

Рез. англ. мо­вою ста­тей. — С. 321–335.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: