Том 191 (CXСІ). 1981 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХCI: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­ні до­слі­д­жен­ня]: Шлем­ке­вич М. Сут­ність фі­ло­со­фії; Куль­чиць­кий О. Вве­ден­ня в проб­ле­ма­ти­ку сут­нос­ти фі­ло­со­фії]. — Па­риж; Нью-Йорк; Мюн­­­­хен, 1981. — [4]+VIII+[I]+255 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ку­бі­йо­вич В. Вступ. — С. I;

[б. п.]. З жит­тє­пи­су Ми­ко­ли Шлем­­ке­ви­ча. — С. III–V;

[б. п.] Важ­ли­ві­ші пра­ці Ми­ко­ли Шлем­ке­ви­ча (Де­я­кі вий­шли під псев­­до­ні­мом М. Іва­ней­ко). — С. VI;

[б. п.]. Ре­дак­цій­на пра­ця Ми­ко­ли Шлем­ке­ви­ча. — С. VII;

[б. п.]. Важ­ли­ві­ші ма­те­рі­я­ли про Ми­ко­лу Шлем­ке­ви­ча та йо­го твор­чість. — С. VIII.

Куль­чиць­кий О. Вве­ден­ня в проб­ле­ма­ти­ку сут­нос­ти фі­ло­со­фії: I. Вступні завваження; II. Структура праці і струк­ту­ра її пояснювально-допов­ню­вального обрамовання; III. Спроба сучасного виз­начення сут­­ности філософії Й. Гессена в його посібнику філософії “Lehr­buch der Phi­lo­so­phie”; IV. Пробле­ма­­тика ходу думок історично-критичної час­­тини праці М. Шлем­ке­вича; V. Про­блематика історично-критичної частини пра­ці про філософію як на­у­­­ковий світогляд; VI. Проблематика фі­ло­со­фії як су­куп­ности наук; VII. Пробле­ма­ти­ка релятивістичних поглядів на фі­ло­со­фію як загалу (сукупности) різно­род­них сис­тем; VIII. Ставлення Платона і Канта до про­блеми визначення філо­со­фії; IX. Фі­лософія як критична аналіза духової куль­тури (науки, мистецтва, ре­лігії); X. Філософія як метафізика: ме­та­фізика як завершене усуцільнення фі­ло­софічних інтерпретацій систем куль­ту­ри в по­заявишній дійсності; XI. Пара­ле­лізми і “точки пе­ретину” між філо­со­фією і пуб­лі­цистикою ключем розуміння філософічної твор­чос­ти М. Шлем­ке­ви­ча як ви­я­ву творця. — С. 1 не­ну­м. + 1–86.

Шлем­ке­вич М. Сут­­ність фі­ло­­со­фії: Впровід; I. Історично-критична частина; II. Систематична час­ти­на; За­кінчен­­ня. — С. 87–206 + 1 іл.

[До­дат­ки]

Куль­чиць­кий О. Тер­мі­но­ло­гіч­ні і ре­че­ві по­яс­нен­ня до пра­ці М. Шлем­ке­ви­ча. — С. 207–243;

[б. п.]. Біб­лі­ог­ра­фіч­ні по­си­лан­ня. — С. 245–246;

[б. п.]. По­каз­чик імен. — С. 247–250.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_191_Shlemkevych_M_Sutnist_filosofii/