Том 190 (CХС). 1975 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CХC: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­слі­д­жен­­ня: Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­к­льо­­ру За­­кар­пат­тя]. — Па­риж; Мюн­хен, 1975. — 118 с., іл.

_________________________

Зміст: 

Му­шин­ка М. Во­ло­ди­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­кльо­ру За­кар­пат­тя: Вступ; I. Коротка біографія Во­ло­ди­мира Гна­тюка; II. Ме­­тодика збирацької пра­ці Во­ло­ди­мира Гна­тюка; III. Во­ло­ди­мир Гна­­­тюк – до­­с­лід­­ник фол­кльо­ру; III. Во­ло­ди­­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­к­льо­ру Пряшів­щи­ни; IV. Во­ло­ди­­мир Гна­­тюк – дос­лід­ник фол­кльо­ру бач­ван­ських укра­їнців; V. Во­­ло­ди­мир Гна­тюк – дос­лід­ник фол­кльо­ру українців Ба­­нату; Висновки. — С. 7–100.

[До­дат­ки]

[I.] Лі­те­ра­ту­ра: 1. Біб­лі­ог­ра­фія праць Во­ло­ди­ми­ра Гна­тю­ка про Угор­­ську Русь. — С. 101–106; 2. Ін­ша лі­те­ра­ту­ра, ви­ко­рис­та­на в пра­ці. — С. 107–114;

[II.] Слов­­­­ни­чок ді­я­лек­тних слів. — С. 115;

[III.] Спи­сок ско­ро­чень. — С. 116.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: