Том 189 (CLXХХIX). 1976 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIX: Праці Історично-філософічної секції. Ук­ра­їн­ське Іс­то­рич­не То­ва­рис­тво. Се­рія: Іс­то­рич­ні мо­ног­ра­фії. – Том 3. [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лі­д­жен­ня: Пас­тер­нак Я. Ран­ні слов’яни в іс­то­рич­них, ар­хео­­ло­гіч­них та лін­ґвіс­тич­них дос­лід­жен­нях / За ре­дак­ці­єю Мар­ка Ан­то­но­ви­ча]. — Нью-Йорк; То­рон­то; Па­риж; Мюнхен, 1976. — V+150 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ан­то­но­вич М. Пе­ред­мо­ва. — С. I–V.

Пас­тер­нак Я. Ран­ні словяни в іс­то­рич­них, ар­хе­о­ло­гіч­них та лін­ґвіс­тич­них дос­лід­жен­нях: Вступ; I. Правітчина сло­в’ян; II. Найраніші відомості про слов’ян; III. Археологічні перспективи. — С. 5–112.

До­дат­ки

Ви­нар Л. Бі­ог­ра­фіч­ні і біб­лі­ог­ра­фіч­ні ма­те­рі­я­ли Ярос­ла­ва Пас­­тер­на­ка: [Вступ]; [1.] Особисті документи; [2.] Автобіографічні і біб­лі­о­гра­фіч­­ні ма­те­рі­яли; [3.] Справа видання творчої спадщини Ярос­ла­ва Пас­тер­на­ка. — С. 113–118;

Пас­тер­нак Я. Мій жит­тє­пис. — С. 119–123;

[Пас­тер­нак Я.]. Мої роз­ко­пи. — С. 123–124;

Пас­тер­нак Я. Моя біб­лі­ог­ра­фія. — С. 125–128;

Рез. англ. і нім. мо­ва­ми. — С. 129–130;

По­каж­чик[и]

По­каж­чик осіб. — С. 131–139;

Ге­ог­ра­фіч­­ні наз­ви. — С. 139–146;

На­зви рас, пле­мен, на­ро­дів і мов­них груп. — С. 146–150.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_189_Pasternak_Ya_Ranni_sloviany_v_istorychnykh_arkheolohichnykh_ta_linhvistychnykh_dosli/