Том 188 (CLХХXVIII). 1970 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVIII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Гай­ке В.-Д. Ук­ра­їн­ська ди­ві­зія “Га­ли­чи­на”. Іс­то­рія фор­му­ван­ня і бо­йо­вих дій у 1943–1945 ро­ках]. — То­рон­­то; Па­риж; Мюн­хен, 1970. — 278 с., іл., карти та картосхеми.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Ку­бі­йо­вич В. Пе­ред­мо­ва. — С. 7–11.

Гай­ке В.-Д. Ук­ра­їн­ська ди­ві­зія Га­ли­чи­на”. Іс­то­рія фор­му­ван­ня і бо­йо­вих дій у 1943–1945 ро­ках: Від автора; Розділ пер­ший: Формування і виш­кіл; Розділ другий: На вправах у Нойгаммері; Роз­­діл тре­тій: Бій під Бродами; Розділ четвертий: По Бродах; Розділ п’ятий: Спо­гад пере­жи­того бою; Розділ шостий: Нове формування дивізії; Розділ сьо­мий: На Словач­чи­ні; Розділ вось­мий: Переміщення у Штірію; Розділ дев’ятий: Ди­ві­зія у Штірії; Роз­діл десятий: Критичні дні дивізії; Розділ одинадцятий: Ос­тан­ні фронтові бої; Роз­діл два­надцятий: Оборона Ґляй­хен­берґу; Розділ три­над­цятий: Кінець боїв; Роз­діл чо­тир­надцятий: Марш до полону. Кінцеві заува­жен­ня. — С. 13–211 + 49 іл. + 16 кар­тосхем.

До­дат­ки

Ку­бі­йо­вич В. 1. По­чат­ки Ук­ра­їн­ської Ди­ві­зії “Га­ли­чи­на”. — С. 215–224; 2. Ві­доз­ва проф[есора] д[окто]ра Во­ло­ди­ми­ра Ку­бі­йо­ви­ча. — С. 225–227; 3. Ма­ні­фест д[окто]ра Вех­те­ра до збро­є­здат­ної мо­ло­ді Га­ли­чи­ни. — С. 228; 4. Во­єн­ний склад ди­­ві­зії 1943–1944. — С. 229–232 + 2 крес­лен­ня табл.; 5. Во­єн­ний склад ди­ві­зії 1944–1945. — С. 233–235 + 1 крес­ле­на табл.; 6. Дек­ля­ра­ція Ук­ра­їн­сько­го На­ціо­­наль­но­го Ко­мі­те­ту. — С. 236–237; 7. Вій­сько­ві сту­пе­ні. — С. 238; 8. Умов­ні поз­на­чен­ня і ско­ро­чен­ня, прий­ня­­ті на схе­мах. — С. 239–244.

Ре­з. англ. та нім. мо­ва­ми. — С. 245–264.

По­каж­чик імен, осель і вій­сько­вих з’єд­нань. — С. 265–274.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/istoriya/1278-gayke-v-d-ukrayinska-diviziya-galichina-istoriya-formuvannya-ta-boyovih-diy-1943-1945-rr/