Том 187 (CLXХХVII). 1976 р. Філологічна секція.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVII: Фі­ло­ло­гіч­на сек­ція. [До­по­ві­ді Юві­лей­но­го На­у­ково­го Кон­ґре­су для від­зна­чен­ня сто­річ­чя НТШ. [Редактори]: Ва­силь Лев, директор, Ва­­силь Сте­цюк, секретар, Ми­ко­ла Чи­ров­ський, нау­ковий секретар]. — Ню Йорк; Па­риж; Сид­ней; То­­рон­то, 1976. — 288 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Лев В. Фі­ло­ло­гіч­ні на­у­ки в рам­ках На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­­чен­ка за сто ро­ків. — С. 5–18.

[Наукові статті]

Лі­те­ра­ту­ра:

Бе­зуш­ко В. Ос­тан­ній твір Бог­да­на Леп­ко­го “Кру­тіж”. — С. 21–26;

Бу­ра­чин­ська Л. Що­ден­ник Оль­ги Ко­би­лян­ської: Вступ; [1.] Фор­ма; [2.] Зміст; [3.] Засяг щоденника; [4.] Про себе саму; [5.] Зустрічі з людьми; [6.] По­дру­ги; [7.] Інші люди; [8.] Творчість. — С. 27–47;

Ва­цик М. Лис­ту­ван­ня Іва­на Фран­­ка з Ват­рос­ла­вом Яґі­чем. — С. 48–54;

Вла­сен­ко-Бой­цун А. Улас Сам­чук – лі­то­пи­сець. — С. 55–64;

Вер­гун Мод­рич В. Ми­хай­ло Гру­шев­ський як бе­ле­трист. — С. 65–74;

Жи­ла В. Ук­ра­їн­ська Ізоль­да. — С. 75–85;

Ку­хар РВ. Шев­чен­ко і Сло­ваць­кий на тлі “Га­ма­лії” та “Жмії”. — С. 86–96;

Лев В. Ми­хай­ло Воз­няк – іс­то­рик лі­те­ра­ту­ри і лі­те­ра­ту­роз­на­вець (1881–1954). — С. 97–106;

Лу­ців Л. Про “лі­те­ра­тур­ну спіл­ку” В. Сте­фа­ни­ка з Ле­сем Мар­то­ви­чем. — С. 107–111;

Пе­лен­ська І. Лі­те­ра­ту­роз­нав­чі пра­ці Є. Ю. Пе­лен­сько­го. — С. 112–115;

Руд­ниць­кий Л. Шев­чен­ко в ан­глій­ських пе­рек­ла­дах. — С. 116–126;

Сла­ву­тич Яр. Муж­ність і ніж­ність. По­е­зія Ок­са­ни Ля­ту­рин­ської. — С. 127–137;

Сте­па­нен­ко М. Гри­го­рій Ско­во­ро­да і ук­ра­їн­ське пись­мен­ство ос­тан­ньо­го п’ят­де­ся­­ти­літ­тя. Впливи і пос­тать Гри­го­рія Са­ви­ча Ско­во­ро­ди в по­ре­во­лю­цій­ній ук­ра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі. — С. 138–157;

Фе­до­рен­ко Є. “На ка­ме­ні” Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го. Кри­тич­на ана­лі­за. — С. 158–165;

Чор­ній С. Те­ат­раль­ні ідеї та ес­те­тич­ні прин­ци­пи Ле­ся Кур­ба­са. — С. 166–176;

Сте­цюк В. Ет­но­ге­не­за рим­сько­го на­ро­ду в світ­лі най­но­ві­ших дос­лі­­дів: I. Вступ; II. Культура і народи доісто­рич­них ча­сів Італії; III. Індоевропеїзація Італії; IV. Етруски; V. Поселення індо­ев­ропейців на терені Італії. — С. 177–192.

Мо­воз­нав­ство:

Ко­ва­лів П. Од­на з проб­лем слов’ян­ської фо­но­ло­­гії. — С. 195–197;

Чо­пик Д. Б. Ще од­на сис­те­ма фо­нем су­час­ної ук­ра­їн­ської лі­те­ра­тур­ної мо­ви (СУЛМ). — С. 198–203;

Пер­фець­кий Ю. А. Га­лиць­ко-Во­лин­ський лі­то­пис як дже­ре­ло ук­ра­їн­ської мо­ви та іс­то­рі­ог­ра­фії. — С. 204–210;

Ящун В. Без­на­рос­тко­ві імен­ни­ки на ко­ре­ля­тив­ні із спри­рос­тко­ва­ни­ми ді­єс­ло­ва­ми в су­час­ній ук­ра­їн­ській мо­ві: опи­со­ва ана­лі­за. — С. 211–222.

Тер­мі­но­ло­гія:

Оме­цін­ський О. До пи­тан­ня пра­во­пи­су ук­ра­їн­ських хе­міч­них тер­мі­нів. Зав­ва­ги та про­по­зи­ції. — С. 225–236;

Вовк А. В обо­ро­ні номен­кля­­тур­них про­по­зи­цій. — С. 237–241.

Біб­лі­ог­ра­фія:

Бой­ко М. Осе­ре­док біб­лі­ог­ра­фії Во­ли­ні. — С. 245–249;

Ве­рес Р. Біб­лі­о­теч­на спра­ва в Ук­ра­ї­ні. — С. 250–257;

Za­plit­ny P. Refer­ences to Ukra­ine and Ukraini­ans in the Congres­sion­al Record, 1917–1973. — С. 258–262;

Со­ко­­ли­шин О. Д[окто]р Єв­ген Юлій Пе­лен­ський – виз­нач­ний ук­ра­їн­ський біб­лі­ограф. — С. 263–266.

Рез. англ. мовою [до ста­тей цьо­го то­му]. — С. 269–285.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_187_Filolohichna_sektsiia_Dopovidi_Yuvileinoho_Naukovoho_Konhresu_dlia_vidznachennia_sto/