Том 186 (CLХXХVI). 1969 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXVI: Праці Історично-філософічної секції. [Збір­ник на по­­­ша­­ну Олек­сан­дра Шуль­ги­на (1889–1960) / За ре­дак­ці­єю Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Па­риж; Мюн­­­хен, 1969. — 359 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Суп­ро­від­не сло­во. — С. 5–10.

Олек­сан­дер Яко­вич Шуль­гин – лю­ди­на, дер­жав­ний муж та вче­ний:

Жу­ков­ський А. По­лі­тич­на і гро­мад­ська ді­яль­ність Олек­сан­дра Шуль­ги­на: [Вступ]; 1. Родовід О. Я. Шульгина; 2. Дитячі й юнацькі роки; 3. Студентські роки і гро­мад­сько-політична діяльність у Петербурзі; 4. Співтворець Укра­їн­ської Дер­жави: участь в Українській Центральній Раді; 5. Посол у Софії (Бол­гарія); 6. На службі Україн­ської Народної Республіки в екзилі; 7. Все­укра­їнська репре­зен­тація на службі укра­їн­ської науки. — С. 13–37 + 5 іл.;

Янів В. О. Я. Шуль­­гин – як іс­то­рик. — С. 38–55;

Куль­чиць­кий О. Ана­лі­за і син­те­за ру­шій­них сил іс­то­рії за Олек­сан­дром Шуль­­ги­ном: [1.] Від аналізи до синтези – шлях дум­ки О. Шульгина; [2.] Со­ці­о­логія й істо­рія – та наукові ставлення О. Шульгина; [3.] Проблема генези сучас­но­го на­ці­о­налізму; [4.] Від соціо­ло­гіч­ної аналізи до історіософічної синтези. Книж­ка О. Шульгина про закономір­нос­ті, неповтор­нос­ті, випадковості й люд­ську волю в історії; [5.] “Проблемне” і “системне” мис­­лення в книжці О. Шуль­гина; [6.] Даль­ше­плянові вартості книж­ки Олек­сан­дра Шульгина; [7.] Від творчости до творця. — С. 56–66;

Ог­лоб­лин О. Пред­­ки Олек­сан­дра Яко­ви­ча Шуль­ги­на. — С. 67–73;

Кра­­ше­нін­ні­ков С. Па­м’я­ті Во­ло­ди­ми­ра Шуль­ги­на. Спо­гад про Дру­га: [Вступ]; [1.] Особисті спо­га­ди. Гімназія, 1911–1913; [2.] Студентські роки, 1913–1918. — С. 74–83;

Врець­о­на Є. Спо­гад про Олек­сан­дра Шуль­ги­на. — С. 84–89;

Янів В. До іс­то­рії Між­на­род­ної Віль­ної Ака­де­мії На­ук у Па­ри­жі. З визначенням ро­лі української групи у її постанні й розвитку: [1.] Постання Академії та її основні ідей­ні зало­ження; [2.] О. Я. Шуль­гин як ініціятор та основоположник академії; [3.] Ді­­­яль­ність ака­демії; Загальний підсумок. — С. 90–115 + 7 іл.;

Жу­ков­ський А. Ук­ра­їн­ське Ака­де­міч­не То­ва­рис­тво в Па­ри­жі: [Вступ]; I. Зас­ну­вання й почат­ко­ва ді­яль­ність Ака­де­міч­ного То­ва­рис­тва; II. Шукання шля­хів; III. Етапи розвитку Ака­­­де­міч­ного То­ва­рис­тва; IV. Люди і цифри; V. Спро­ба синтези. Додаток: Спи­­сок до­повідей та важливих подій Товарис­тва і Літературно-Мистецького Клю­бу. — С. 116–139.

З нед­ру­ко­ва­ної спад­щи­ни Олек­сан­дра Яко­ви­ча Шуль­ги­на:

Шуль­гин О. Ми­хай­ло Сер­гі­йо­вич Гру­шев­ський – як по­лі­тик і лю­ди­на. З циклу: Го­лов­ні постаті нашого державного будівництва у 1917 р. — С. 143–155;

Шуль­гин О. Ос­нов­ні проб­ле­ми іс­то­рії і жит­тя: [1.] Чи історія є на­у­кою?; [2.] Ог­­­ляд головних філо­соф­сько-історичних проблем. — С. 156–165.

Ма­те­рі­я­ли й до­ку­мен­ти до жит­тя та твор­чос­ти Олек­сан­дра Яко­вича Шуль­­ги­на:

Гру­шев­ський М. Пам’яті Яко­ва Шуль­ги­на. — С. 169–174 + 1 іл.;

[б. п.]. Про­мо­ва О. Шуль­ги­на на юві­лей­них збо­рах у Нью-Йор­ку. З на­го­ди йо­го 70-літ­тя. — С. 175–178;

[б. п.]. За­пис­ка про пе­ре­біг ве­че­рі з на­го­ди 70-літ­ньо­го юві­лею проф[есора] О. Шуль­ги­на. З ар­хів­них ма­те­рі­я­лів НТШ. — С. 179–182 + 1 іл.;

[б. п.]. Ви­пис­ка з про­то­ко­лу 4-го (27-о) за­сі­дан­ня Ви­ді­лу НТШ у Ев­ро­пі, яке від­бу­ло­ся у су­бо­ту, 5 бе­рез­­ня 1960 р. — С. 183–186 + 1 іл.;

Мит­ро­вич К. Ак­туаль­ність іс­то­рі­о­со­фіч­них ідей О. Шуль­ги­на. — С. 187–191;

Пер­рен О. Ос­тан­ні дні Олек­сан­дра Шуль­ги­на у Фран­­ції. — С. 192–196.

Урив­ки із спо­га­дів Олек­сан­дра Яко­ви­ча Шуль­ги­на:

Час­ти­на пер­ша. Мої ди­тя­чі та юнаць­кі спо­га­ди про се­ло: I. Сохвине та його власник – мій дід; II. Жін­ка-мі­ністер та її господарство; III. Родина Леонтовичів на Полтавщині; IV. Ос­тан­ній ко­­зак на Пол­тав­щи­ні – Ми­ко­ла Ус­ти­мо­вич; V. “Любочка” та со­ці­яльні конфлікти на Полтавщині. — С. 199–225 + 11 іл.;

Час­ти­на дру­га. Мої ди­тя­чі та юнаць­кі спо­га­ди про міс­то: I. Хатина на Кузнечній. Юнацькі роки бать­ка; II. Драгоманов і батько. На засланні; III. “Неблагонадежный”. Наукова пра­ця батька; IV. Нове “заслання”. Ро­динне життя; V. Приятель батьків – А. І. Ми­­халевич; VI. “Я буду істориком”. Укра­їнський театр в Єлисаветі; VII. Ми зно­ву в Києві. Постать батька. Смерть “єван­гельського юноші”. — С. 226–256;

Час­ти­на тре­тя. Шкіль­ні ро­ки і ре­во­лю­ція 1905: I. Напередодні. По­ча­ток науки; II. Гімназія; III. Початок конфлікту. 1905 рік; IV. Початок кінця імперії і наше збентеження; V. Ми вимагаємо навчати нас укра­їн­ської мови!; VI. Золота ме­да­ля чи “вовчий білет”; VII. Наше ідейне горіння; VIII. Ре­во­лю­ці­о­нери і Укра­ї­на; IX. Революційні пригоди; X. Силюети минулого; XI. Ще київ­ські силюети. — С. 257–308.

Біб­лі­ог­ра­фіч­ні ма­те­рі­я­ли

[б. п.]. Біб­лі­ог­ра­фія пи­сань Олек­сан­дра Яко­ви­ча Шуль­ги­на: I. Книжки та брошури; II. Студії в наукових збірниках чи в збірних пе­ріодичних виданнях; III. О. Я. Шульгин – як постійний співробіт­ник різних орга­нів. — С. 311–338.

[До­дато­к]

Бі­ог­ра­фіч­ні до­від­ки про ав­то­рів Збір­ни­ка на по­ша­ну О. Я. Шуль­­ги­на. — С. 347–350.

_________________________

Перегляд і завантаження тому:

http://diasporiana.org.ua/ukrainica/15852-zbirnik-na-poshanu-oleksandra-shulgina-1889-1960/