Том 183 (CLXХХІІІ). 1967 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXIІI: Збірник Філологічної секції. – Т. 32. [Іван Фран­ко. Збір­­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. Ч. I / Ре­дак­тор В Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­­то, 1967. — 203 с.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Сте­цюк В. Пе­ред­мо­ва. — С. 5–6.

[Наукові статті]

Смаль-Стоць­кий Р. Фран­ко і ук­ра­їн­ська на­ці­о­наль­на ідея. Сло­во на Пер­шій На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції НТШ в ЗДА, влаш­то­ва­ній 28 трав­­ня 1966 ро­ку для вша­ну­ван­ня 110-річ­чя на­ро­дин і 50-річ­чя смер­ти Іва­на Фран­ка. — С. 7–18;

Сте­цюк В. Іван Фран­ко як кля­сич­ний фі­ло­лог. — С. 19–67;

Лев В. Іван Фран­ко і слов’ян­ські лі­те­ра­ту­ри. — С. 69–81;

Ста­хів М. Про­б­ле­ми сус­піль­но-по­лі­тич­но­го сві­тог­ля­ду Іва­на Фран­ка: I. Потрібна моно­гра­фіч­на праця незалеж­ної науки про сві­тог­ля­д Іва­на Фран­ка; II. Як совєтсько-мос­ков­ський режим фаль­шує сус­піль­но-по­лі­тич­ний сві­тог­ля­д Франка; III. Іван Фран­­­ко був визнавцем етич­но­го соціялізму, а не марксівського соціялізму і не марксів­сько-ленінського кому­ніз­му; IV. Іван Франко  визнавав етичний соціялізм від мо­­ло­дости до старости; V. Іван Франко був борцем за соборну державну са­мо­стійність українського наро­ду; VI. Незмінність самостійницьких змагань Іва­на Франка; VII. Іван Франко не змі­­нив свого виробленого сус­піль­но-по­лі­тич­но­­го сві­тог­ля­ду; VIII. Як Михайло Гру­­шевський ставився до Івана Франка; IX. Совєтські “культурники” фальшують текст творів І. Франка; X. Про­фе­сій­на і політична праця Івана Франка була впливом його сус­піль­но-по­лі­тич­но­го сві­тог­ля­ду. — С. 83–102;

Ан­дру­сяк М. Іван Фран­ко та іс­то­рич­ні кон­цеп­ції Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го. — С. 103–116;

Ки­сі­лев­ський К. Сти­ліс­тич­ні й рит­міч­ні за­со­би по­е­зій Іва­на Фран­ка. — С. 117–123;

Луж­ниць­кий Г. Дра­ма­тич­ність по­е­тич­них об­ра­зів у твор­чос­ті Іва­на Фран­ка. — С. 125–131;

Дом­бров­ський О. По­е­ма “Мой­сей” у світ­лі біб­лій­ної сим­во­лі­ки. — С. 133–147;

Рад­зи­ке­вич В. Біб­лій­на прит­ча в по­е­тич­ній вер­сії І. Фран­ка. — С. 149–155;

Жи­­ла В. Сус­піль­но-гро­мад­ські пи­тан­ня в твор­чос­ті Іва­на Фран­ка. — С. 157–169;

Сла­ву­тич Яр. Со­бор­ниць­кі ідеї Іва­на Фран­ка. — С. 171–177;

Вер­ган Мод­рич В. Іван Фран­ко та ук­ра­їн­ська мо­лодь: 1. Іван Фран­ко, це різ­-но­родний талант; 2. Як роз­вивався Франків талант?; 3. Зародження націо­наль­но-політичних і сус­піль­них ідей у Франка і його ровесників; 4. Перша програма Іва­на Фран­ка; 5. Молодечі жур­нали і твори з молодечою тема­ти­кою; 6. Як цінила молодь Іва­на Фран­ка за жит­тя; 7. Опозиція до Франкових думок та ідеалів; 8. Ідея укра­їн­ської нації у ро­зу­мін­ні Франка та ук­ра­їн­ська мо­лодь; 9. Отвертий лист Франка до галицької ук­ра­їн­ської мо­лоді; 10. Мо­лодь здійснює Франкові ідеї; 11. Ос­тан­ні дні життя Франка і мо­лодь; 12. З пе­чат­тю Франкового духа. — С. 179–201.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: