Том 182 (CLХХXІІ). 1967 р. Праці Історично-філософічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXII: Праці Історично-філософічної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Ґоль­дель­ман Со­ло­мон І. Жи­дів­ська на­ці­о­наль­на ав­то­но­мія в Ук­ра­ї­ні. 1917–1920]. — Мюн­хен; Па­риж; Єру­са­лим, 1967. — 140 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. — С. 5–9.

Ґоль­дель­ман С. І. Жи­дів­ська на­ці­о­наль­на ав­то­но­мія в Ук­ра­ї­ні, 1917–1920: I. Жидівська на­ці­о­наль­на ав­то­но­мія була за­кон­ною дитиною революції; II. Українське національне пробудження; III. Жи­­дів­ська сус­пільність і україн­ська національна революція; IV. Перше міністер­ство жидів­ських справ; V. Жи­дів­ські національні збори і національний секре­та­­ріят; VI. Друга укра­їнська на­род­на республіка; VII. Друге міністерство жи­дів­ських справ; VIII. Тре­тє мініс­тер­ство жидівських справ; Підсумок. — С. 11–135.

[До­да­ток]

Де­я­кі з праць проф[есора] С. І. Ґоль­дель­ма­на. — С. 137–138.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_182_Goldelman_SI_Zhydivska_natsionalna_avtonomiia_v_Ukraini_1917-1920/