Том 181 (CLXХХІ). 1966 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXXI: [Ре­лі­гія в жит­ті ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду / Збір­ник ма­те­рія­лів На­у­ко­вої Кон­фе­рен­ції у Рок­ка ді Па­па (18–20. X. 1963). Спіль­не ви­дан­ня НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ на по­ша­ну Бла­жен­ні­шо­го Вер­хов­но­го Ар­хи­є­пис­ко­па Кар­ди­на­ла Йо­си­фа Слі­по­го, По­чес­но­го та Дій­сно­го Чле­на НТШ у 75-літ­тя на­ро­дин та 50-літ­тя свя­щен­ства / За ре­дак­ці­єю Во­ло­ди­ми­ра Яне­ва]. — Мюн­­­­хен; Рим; Па­риж, 1966. — XXXII+222 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[б. п.]. Суп­ро­від­не сло­во. — С. V–XII + 1 іл.

Кар­ди­нал Йо­сиф Слі­пий. Бі­ог­ра­фіч­ний на­рис. Біб­лі­ог­ра­фія праць

[б. п.]. Кар­­ди­нал Йо­сиф Слі­пий. Бі­ог­ра­фіч­ний на­рис. — С. XV–XXIV + 22 іл.;

Янів В. Біб­лі­ог­ра­фія праць Кар­ди­на­ла Йо­си­фа Слі­по­го: I. Наукові праці та студії; II. Іде­о­логічні твори, подорожі; III. Рецензії та огляди творів; IV. Різні стат­ті, про­мо­ви, некрологи. — С. XXV–XXXII.

Ре­лі­гія в жит­ті ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду

Ве­ли­кий А. Г., о. ЧСВВ. Ре­лі­гія і цер­ква – ос­нов­ні ру­шії ук­ра­їн­ської іс­то­рії: [Вступ]; 1. Запо­чат­ку­вання укра­­їн­ського історичного процесу; 2. Формування “руської землі”; 3. Форма­ція вер­хов­ної влади; 4. Гуманізація суспільних відносин і соціяльної структу­ри; 5. Ви­тво­рен­ня громадської правовости; 6. Гуманізація міжнародніх відно­син; 7. Хри­сти­янські ос­нови української сім’ї; 8. Реабілітація жінки і культ ма­те­рі; 9. Хри­сти­ян­ський іде­ал людини-одиниці; 10. Релігійно-церковні основи укра­їн­сько­го мис­тец­тва й на­у­ки; 11. Структуральні церковно-організаційні до­­сяг­нен­­ня; 12. Релі­гій­но-церковне обґрунтовання української самобутности і не­за­леж­ности; 13. Церков­не збереження національного проводу; 14. Збере­жен­ня укра­їн­ської етнічної суб­стан­ції; 15. Обо­ро­на соціяльних прав народу; 16. Релі­гій­но-церковні елементи укра­­їн­ського визволь­но­го процесу. — С. 3–38;

Жу­ков­ський А. Су­час­ний стан ре­лі­гії й Цер­кви під Со­вє­­та­ми, зок­ре­ма в УССР: [Вступ]; I. Офіційне становище ре­лі­гії й Цер­кви в Со­вєт­сько­му Союзі; II. Став­лен­ня со­вєт­ської влади до релігії після другої світової війни; III. Су­час­ний стан ре­лі­гії й Цер­кви в СССР, зок­ре­ма в УССР; Кінцеві завваги. — С. 39–64;

Куль­чиць­кий О. Проб­ле­ма­ти­ка вза­є­мин ет­ноп­си­хо­ло­гії і ди­фе­рен­­ці­яль­ної пси­хо­ло­гії ре­лі­­гії: [1.] Визначення теми і загальний перегляд її пробле­ма­тичних аспектів; [2.] Про­блема “етнопсихіки”; [3.] Релігійний аспект етнотипу; [4.] Релі­гій­ні ас­пек­ти колективної етнопсихе; [5.] До проблематики етнопсихо­ло­гіч­ного аспекту ре­лі­­гійного феномену. — С. 65–75;

Ку­рін­ний П. Ук­ра­їн­ська іко­на кня­жо­го ча­су X–XIII сто­літ­тя. Кон­спект: I. Хибна методологія дослідження “рус­ской ико­ны”; II. Походження “русской” ікони; III. Ікона в Україні; IV. Деякі хри­­сти­янські па­­м’ятки Києва як основа української іконографії; V. Візантій­сько-укра­їн­ські іко­­нописні традиції; VI. Алфавітний реєстр вибраної літера­ту­ри. — С. 76–92 + 26 іл.;

Ми­ки­тюк Б. Хрис­ти­ян­ські і по­зах­рис­ти­ян­ські еле­мен­ти в ук­ра­їн­ських на­род­них зви­ча­ях: [1.] Окреслення і визначення меж теми; [2.] Поборювання по­­ганських звичаїв; [3.] Поборювання забобонних звичаїв; [4.] Запозичування і хри­­стиянізація передхристиянських звичаїв; [5.] Успіхи Цер­кви при хри­сти­я­ні­за­ції на­родних звичаїв; Висновки. — С. 93–129 + 4 іл.;

Пат­ри­ло І., о. ЧСВВ. Вплив хрис­ти­ян­ства на ук­ра­їн­ське за­ко­но­дав­ство: [Вступ]; [1.] Церковні Уста­ви; [2.] Ли­тов­сько-польська і Козацько-Гетьманська доба; [3.] Вплив хрис­ти­ян­ства на загаль­не за­ко­но­дав­ство. — С. 130–148;

По­лон­ська-Ва­си­лен­ко Н. Ук­ра­їн­ська Пра­вос­лав­на Цер­ква піс­ля Пе­ре­яс­лав­ської уго­ди. — С. 149–156;

Цим­ба­ліс­тий П. Ук­ра­їн­ські ре­лі­гій­но-куль­тур­ні впли­ви на Мос­ков­щи­ну. XVII–XVIII ст.: Вступ; I. Ду­хові (нематеріяльні) релігійні впливи; II. Наука; III. Мо­ва; Висновки. — С. 157–178;

Янів В. Ре­лі­гій­ність ук­ра­їн­ця з ет­ноп­си­хо­ло­гіч­но­го пог­ля­ду. — С. 179–203.

[До­дат­ок]

Бі­ог­ра­фіч­ні нот­ки ав­то­рів. — С. 205–208.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_181_Relihiia_v_zhytti_ukrainskoho_narodu_Zbirnyk_materiialiv_Naukovoi_Konferentsii_u_Rokka_di_Papa_18-20X1963/