Том 180 (CLXXХ). 1965 р. Збірник Філологічної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXX: Збірник Філологічної секції. – Т. 31: [Шев­чен­ко і ми // Збір­ник до­по­ві­дей для від­зна­чен­ня 150-річ­чя з дня на­род­жен­ня Та­ра­са Шев­чен­ка / Ре­дак­тор В. Сте­цюк]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — 159 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Сте­цюк В. Пе­ред­мо­ва. — С. 7–8.

[Наукові статті]

Смаль-Стоць­кий Р. Шев­чен­ко в Ва­шін­ґто­ні. Сло­во під час від­крит­тя Пам’ят­ни­ка Шев­чен­ко­ві в Ва­шінґто­ні. — С. 9–18;

Смаль-Стоць­кий Р. Шев­чен­ко – наш су­час­ник. Про­мо­ва, ви­го­ло­ше­на на Шев­чен­ків­сько­му Свя­ті кур­сів ук­ра­ї­ноз­нав­ства на Со­ю­зів­ці, 27 сер­пня 1964 ро­ку. — С. 19–27;

Сте­цюк В. Шев­чен­ко – Апос­тол Прав­ди. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на [ско­ро­че­н­о] в 150-річ­чя з дня на­род­жен­ня Шев­чен­ка на Шев­чен­ків­ській Ака­де­мії в Джер­зі Си­ті, Н[ью] Дж[ерсі] 15 бе­рез­ня 1964. — С. 28–57;

Кед­рин[-Руд­ниць­кий] І. Шев­чен­ко­ві ідеї – по­лі­тич­ний до­ро­гов­каз. Про­мо­ва на кон­цер­ті-ака­де­мії у Ню Йор­ку, 15-го бе­рез­ня 1964. — С. 58–65;

Ко­ва­лів П. Т. Шев­чен­ко як по­ет і гро­ма­дя­нин. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на в Ва­шінґто­ні в 150-річ­чя з дня на­род­и­н Та­ра­са Шев­чен­ка. — С. 66–75;

Ки­сі­лев­ський К. Шев­чен­ко – лі­рик. До­по­відь на На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції НТШ в ЗДА, 7 бе­рез­ня 1964 р. — С. 76–96;

Янів В. Слі­ди в’яз­нич­них пе­ре­жи­вань у Шев­чен­ко­вій по­е­зії. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на на На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції в Мюн­хе­ні в бе­рез­ні 1964 р. — С. 97–111;

Лен­цик В. Мос­ков­ська цер­ков­на по­лі­ти­ка в ча­сах Та­ра­са Шев­чен­ка. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на на На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції Іс­то­рич­но-Фі­ло­со­фіч­ної Сек­ції НТШ в Ню Йор­ку. — С. 112–119;

Луж­ниць­кий Г. Т. Шев­чен­ко й ос­ну­ван­ня На­у­ко­во­го Т[оварист]ва ім. Шев­чен­ка у Льво­ві. У 90-річ­чя НТШ. — С. 120–125;

Дучи­мін­ська О. Ва­силь До­ма­ниць­кий – ре­дак­тор пер­шо­го пов­но­го “Коб­за­ря” Шев­чен­ка. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на на Пле­нар­ній На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції НТШ в Ню Йор­ку, дня 20 бе­рез­ня 1965 ро­ку. — С. 126–134;

Бе­зуш­ко В. По­віс­ті Та­ра­са Шев­чен­ка. До­по­відь, ви­го­ло­ше­на на На­у­ко­вій Кон­фе­рен­ції Філо­ло­гіч­ної Сек­ції НТШ в квіт­ні 1964 р. — С. 135–146;

Леп­кий Б. Про­мо­ва в 50-річ­чя смер­ти Шев­чен­ка. Про­мо­ва на Шев­чен­ків­сько­му Свя­ті в 1911 ро­ці. — С. 147–149;

Леп­­кий Б. Про­мо­ва Бог­да­на Леп­ко­го в 121 річ­ни­цю з дня на­род­жен­ня Та­ра­са Шев­­­­чен­ка. — С. 150–152;

Рад­зи­ке­вич В. Не­вис­лов­ле­ні дум­ки Т. Шев­чен­ка у по­е­мі “Го­­­­го­лю” (“За ду­мою ду­ма ро­єм ви­лі­тає...”). — С. 153–156.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: 

https://diasporiana.org.ua/ukrainica/shevchenko-i-my-zbirnyk-dopovidej-d...