Том 179 (CLXХIX). 1965 р.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXIX: [Мо­ног­ра­фіч­не дос­лід­жен­ня: Смаль-Стоць­кий С. Т. Шев­чен­ко. Ін­тер­пре­та­ції]. — Ню Йорк; Па­риж; То­рон­то, 1965. — XIV+240 c., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

Сте­цюк В. Пе­ред­мо­ва. — С. IX–XI;

Лу­ців Л. Вступ­не сло­во до дру­го­го ви­дан­ня. — С. XII–XIV;

Ло­тоць­кий О. Лист Ди­рек­то­ра Ук­ра­їн­сько­го На­у­ко­во­го Ін­сти­ту­ту до Ака­де­мі­ка С. Смаль-Стоць­ко­го з при­во­ду 75-літ­тя йо­го ві­ку. — С. 3;

Сі­мо­вич В. [Вступ­не сло­во до пер­шо­го ви­дан­ня]. — С. 5–11.

Смаль-Стоць­кий С. Т. Шев­чен­ко. Ін­терпре­­та­ції: [1.] Т. Шевченко – співець самостійної України; [2.] Чигирин; [3.] Іван Під­кова; [4.] Тарасова ніч; [5.] Великий льох; [6.] “Чого серце плаче, ридає, кри­чить…”; [7.] Шевченкове “Посланіє”; [8.] “Ой, чого ти почорніло”, “Бували вой­ни й військові свари”; [9.] Шевченкова етика (Варнак, Марина, Між ска­ла­ми неначе злодій, Якби тобі довелося, Якби ви знали паничі); [10.] Концепція Шевченкової поеми “Сон” і її мистецьке переведення; [11.] Чо­му називаємо Та­ра­са Шевченка ґе­нієм України; [12.] Обовязки української нау­ки супроти Шев­ченка; [13.] Ідеї Шев­ченкової творчости; [14.] Шевченкові “Ду­ми”; [15.] Рит­міка Шевченкової пое­зії. — С. 13–237.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_179_Smal-Stotskyi_S_T_Shevchenko_interpretatsii/