Том 178 (CLХXVIII). 1964 р. Праці Філоcофічно-історичної секції.

Записки товариства імені Шевченка. — Т. CLХXVIII: Праці Філоcофічно-історичної секції. [Мо­ног­ра­фіч­не до­с­лід­жен­ня: Чу­ба­тий М. Кня­жа Русь-Ук­ра­ї­на та ви­ник­нен­ня трьох схід­ньос­лов’ян­ських на­цій]. — Ню Йорк; Па­риж, 1964. — 159 с. + кар­ти.

_________________________

Зміст: 

Вступ

[Чу­ба­тий М.]. Пе­ред­нє сло­во. — С. 7–8.

Чу­ба­тий М. Кня­жа Русь-Ук­ра­ї­на та ви­ник­нен­ня трьох схід­ньос­ло­вян­­ських на­цій: Вступ; I. Назви Русь і Росія; II. Ки­­їв­ська Русь-Україна і схід­ньоев­ропейський простір; III. Праісторія Київ­ської Ру­си-Украї­ни; IV. Анти – перші історичні предки українського на­ро­ду; V. По­чатки Києва і дер­жави Київ­ської Руси; VI. Варяги і створення Київ­сько-Русь­кої імперії; VII. Ки­їв­ська Русь-Україна та її колонії; VIII. Русь та Руська земля – формація україн­сько­го народу; IX. Київсько-Руська імперія та її розклад; X. Культурна русинізація Ки­їв­сько-Руської імперії; XI. Фор­ма­ція білоруського на­­роду; XII. Формація москов­сько­го (російського) народу; XIII. Культура Київ­ської Руси і справа схід­ньої сло­в’ян­щини; XIV. Істо­рич­ний шлях української нації по упадку Київ­ської імперії; XV. Справа “єдиного прарусского народу”. — С. 11–131.

[До­дат­ок]

XVI. Кін­це­ві те­зи. — С. 132–140;

XVII. Medieval Rus’-Ukraine and the Emergence of the Three East-Slav Nations (Final Conclusions). — С. 141–149;

XVIII. Дже­ре­ла і лі­те­ра­ту­ра. — С. 151–153;

XIX. По­каж­чик імен і ре­чей. — С. 155–159 + 6 карт, на прикінцевих вклей­ках.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: 

http://diasporiana.org.ua/istoriya/2161-chubatiy-m-knyazha-rus-ukrayina-i-viniknennya-troh-shidnoslov-yanskih-natsiy/